Teksti suurus:

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2015, 2

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord

Vastu võetud 09.02.2015 nr 15
RT I, 11.02.2015, 1
jõustumine 14.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2015RT I, 23.02.2015, 126.02.2015
12.06.2015RT I, 19.06.2015, 122.06.2015
10.08.2015RT I, 12.08.2015, 815.08.2015
25.08.2015RT I, 28.08.2015, 131.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015
20.11.2015RT I, 26.11.2015, 129.11.2015

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” raames antava investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk TOETUSE SAAMISEKS ESITATAVAD NÕUDED NING TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 

§ 2.  Toetuse taotleja

 (1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 14 000 euro ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50 protsendi kogu müügitulust.
[RT I, 23.02.2015, 1 - jõust. 26.02.2015]

 (11) Lõikes 1 nimetatud põllumajandustooted on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted (edaspidi põllumajandustoode).
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (2) Toetust võib taotleda hobusekasvatusega tegelev ettevõtja, kes peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) ta on müünud hobuseid või osutanud hobusekasvatusega seonduvaid teenuseid vähemalt kahel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal;
 2) tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 30 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügituluga üle 50 protsendi kogu müügitulust;
 3) tema omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete ning hobusekasvatusega seonduvate teenuste müügitulu kokku ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot ja oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot.

 (3) Lõikes 2 nimetatud hobusekasvatusega seonduvateks teenusteks loetakse justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisas 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud järgmised tegevused:
 1) hobustega seotud teenused ja hobuserautajate tegevus EMTAKi jao A alajao 01621 „Loomakasvatuse abitegevused” tähenduses;
 2) võistlus- ja ratsahobuste tallide tegevus EMTAKi jao R alajao 93199 „Mujal liigitamata sporditegevus” tähenduses;
 3) hobuste rentimine EMTAKi jao N alajao 77399 „Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent” tähenduses.

 (4) Toetust võib taotleda äriühing, kes ei ole tegutsenud vahetult enne taotluse esitamise aastat vähemalt kaht majandusaastat, kuid kes on täielikult üle võtnud:
 1) oma füüsilisest isikust osanikule või aktsionärile kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte või
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 2) oma füüsilisest isikust osaniku või aktsionäri vanemale või vanavanemale kuulunud füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (5) Lõikes 4 nimetatud juhtudel peab taotleja ja selle füüsilisest isikust ettevõtja majandustegevus, kelle ettevõte üle võeti, kas koos või eraldi vastama kahel taotluse esitamise aastale vahetut eelnenud majandusaastal lõikes 1 või 2 sätestatud nõuetele.

 (6) Toetust võib taotleda ettevõtjaid ühendav tulundusühistu (edaspidi tootjarühm), kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud põllumajandussektori tootjarühm, või tootjarühm, kes vastab järgmistele nõuetele (edaspidi tunnustamata tootjarühm):
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 1) tunnustamata tootjarühmal on vähemalt viis liiget, kes ei ole üksteisega seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses (edaspidi sõltumatu liige), ning nende liikmete omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 2400 eurot ja moodustas üle 50 protsendi kogu müügitulust;
 2) tunnustamata tootjarühma vähemalt viie sõltumatu liikme omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kokku ületas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal 14 000 eurot;
 3) tunnustamata tootjarühma sõltumatu liige ei tohi olla teise tunnustamata tootjarühma sõltumatuks liikmeks;
 4) tunnustamata tootjarühma põhikirjas sätestatud eesmärk ja tegutsemisvaldkond on seotud tema liikmete põllumajandusliku tegevusega.

 (7) Taotleja loetakse nooreks ettevõtjaks, kui:
 1) füüsilisest isikust ettevõtja on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastane;
 2) ta on äriühing, kelle kõik füüsilisest isikust osanikud või aktsionärid ja juhatuse liikmed on taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased.

§ 3.  Nõuded taotlejale

 (1) Paragrahvi 2 lõigetes 1, 2, 4 ja 6 nimetatud ettevõtja (edaspidi taotleja) peab vastama järgmistele nõuetele:
 1) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
 2) taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohustuste summa koguvara summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 0,70;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 3) taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 1,00;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 4) taotleja ega § 2 lõikes 6 nimetatud tootjarühma liikme kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid loomatauditõrje seaduse §-s 583, 588 või 589, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35, taimekaitseseaduse §-s 97 või 1002, veeseaduse §-s 385, jäätmeseaduse §-s 120 või 1266, loomakaitseseaduse §-s 661, 666 või 6610, looduskaitseseaduse §-s 74, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §-s 53 või karistusseadustiku §-s 522, 192, 193, 354, 359, 364, 367 või 372 sätestatud süütegude toimepanemise eest;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 5) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, välja arvatud § 5 lõike 1 punktis 9 nimetatud masina puhul, mida soovitakse ümber ehitada biogaasi või biokütuse tarbimiseks;
 6) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;
 7) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 8) taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta oli vähemalt 12 kuu pikkune, välja arvatud § 2 lõikes 4 nimetatud juhul;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 9) äriühingust taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad, välja arvatud § 2 lõigetes 4 ja 6 nimetatud juhtudel.

 (2) Paragrahvi 2 lõikes 6 nimetatud tootjarühmale ei kohaldata § 3 lõike 1 punktides 2, 3, 8 ja 9 sätestatud nõudeid.

 (3) Taotleja ei või kavandatava investeeringu tegemist alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, mille puhul ei või töö tegemist tõendavad dokumendid olla väljastatud varem kui 2014. aasta 1. jaanuaril.

§ 4.  Nõuded taotlejale tulenevalt toetatava tegevuse liigist

 (1) Kui taotleja taotleb toetust § 5 lõike 1 punktis 8 nimetatud mobiilsete masinate ja seadmete ostmiseks, peab olema täidetud vähemalt üks järgmistest nõuetest:
 1) taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu oli alla 200 000 euro;
 2) taotleja omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulust moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal EMTAKi tegevusvaldkondade 01131 „Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus”, 01191 „Lillekasvatus”, 012 „Mitmeaastaste taimede kasvatus”, välja arvatud 01291 „Muude mitmeaastaste taimede kasvatus”, ning 013 „Taimede paljundamine” raames saadud müügitulu kokku vähemalt 70 protsenti;
 3) taotleja on § 2 lõikes 6 nimetatud tingimustele vastav tootjarühm.

 (2) Kui taotleja taotleb toetust:
 1) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse raames loomakasvatusehitise rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, peab see olema registreeritud loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 5 alusel kehtestatud korras;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 2) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud ehitise rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, peab ehitis olema taotleja omandis vähemalt kolm aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja, kes vastab komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisas nimetatud tingimustele (edaspidi VKE), ning viis aastat, kui taotleja ei ole VKE;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 3) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1, 3, 5 ja 6 ning § 5 lõike 3 punktides 7, 8 ja 10 nimetatud tegevuste kohta, peab investeeringuobjekti alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus, mis võimaldab investeeringuobjekti sihipäraselt kasutada vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning vähemalt viis aastat, kui taotleja ei ole VKE;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 4) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 4 ja 7 nimetatud tegevuste kohta, peab investeeringuobjekti alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus või on hoonele või rajatisele, kuhu investeeringuobjekt paigutatakse, seatud taotleja kasuks kasutusvaldus või peab taotleja olema sõlminud hoone või rajatise kasutamiseks kirjaliku rendilepingu vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 5) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 ja 3 ning § 5 lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta, peab taotlejal olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav tulenevalt ehitusseadustikust;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 6) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 2 nimetatud tegevuse kohta, peab investeeringuobjekti alune maa olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud reaalservituut vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 7) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste kohta ja investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, peab kinnistusraamatus olema märkus selle kohta, et kaasomanik on andnud nõusoleku kavandatava investeeringu tegemise ja selle kasutamise kohta vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning vähemalt viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

§ 5.  Toetatavad tegevused

 (1) Toetust võib taotleda taotleja omatoodetud või tootjarühma puhul tema liikmete toodetud põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks või Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tootest omatarbeks elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi (edaspidi koos bioenergia) tootmiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 1) põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
[RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015]
 2) põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine;
 3) bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 4) bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse statsionaarse seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 5) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisa 8. rühmas nimetatud söödavaid vilju kandvate viljapuuaedade ja marjaistandike (edaspidi koos istandikud) rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine või istutamine;
 6) istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine või paigaldamine;
 7) mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine või paigaldamine;
 8) põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate või seadmete ostmine;
 9) põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks.

 (2) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 8 nimetatud uute mobiilsete masinate või seadmete ostmise korral peab mobiilne masin või seade olema kantud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse (edaspidi võrdlushindade kataloog).
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (3) Koos lõikes 1 nimetatud tegevustega võib toetust taotleda järgmiste tegevuste kohta:
 1) toetatava hoone või rajatisega kaasnev tellitud projekteerimistöö ning projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö ning energiaauditi tellimine (edaspidi koos ettevalmistav töö);
 2) toetatava hoone, rajatise või istandiku juurde kuuluva eratee või platsi ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 3) toetatava hoone või rajatise ning nende või istandiku juurde kuuluva eratee või platsi kohta ehitusseadustiku alusel omanikujärelevalve tegemine (edaspidi omanikujärelevalve);
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 4) infotehnoloogia- või valveseadmete ning toodangu kvaliteeti määravate seadmete ostmine või paigaldamine;
 5) infotehnoloogilise lahenduse või tarkvara ostmine;
 6) lairibale juurdepääsuühenduste, nagu liini ja liinirajatiste rajamine;
 7) toetatava hoone või rajatise juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, veevarustus- või kanalisatsioonivõrguga liitumine;
 8) toetatava hoone või rajatise juurde kuuluva elektrisüsteemi ja elektripaigaldise ehitamine ning nende juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, elektrivõrguga liitumine;
 9) põllumajanduslikus tootmises ja bioenergia tootmises kasutatava patendi, litsentsi või kasuliku mudeli ostmine;
 10) põllumajandusloomade pidamiseks ette nähtud statsionaarsete aedade ostmine või paigaldamine;
 11) toetatava hoone või rajatise juurde kuuluva tuleohutuse seaduse § 23 lõike 1 punkti 2 tähenduses tehisveekogu või tuletõrjeveereservuaari ning sama seaduse § 24 lõike 1 tähenduses tuletõrje veevõtukoha ehitamine.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

§ 6.  Abikõlblikud kulud

 (1) Paragrahvis 5 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses või võrdlushindade kataloogis esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (11) Käibemaks on abikõlblik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (2) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud ettevalmistava töö abikõlblik maksumus on kuni kümme protsenti selle investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, millega ettevalmistav töö kaasnes.

 (3) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 3 nimetatud omanikujärelevalve tegemise abikõlblik maksumus on kuni kolm protsenti selle investeeringuobjekti abikõlblikust maksumusest, mille üle omanikujärelevalvet tehakse.

 (4) Paragrahvi 5 lõikes 3 nimetatud tegevuste abikõlblik maksumus kokku on kuni 30 protsenti § 5 lõikes 1 nimetatud tegevuste abikõlblikust maksumusest.

 (5) Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 4 ja 8 nimetatud toetatavate tegevuste puhul on abikõlblikud kasutatud masina või seadme ostmiseks tehtud kulutused, kui masina või seadme ostab taotleja, kes on mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustatud ettevõte, ning masin või seade on toodetud taotlemise hetkest arvates vähem kui viis aastat tagasi ja selle ostmiseks ei ole kasutatud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetatud masina või seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast madalam.

 (6) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava raha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 7.  Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
 1) keskkonnamõju hindamisega ja detailplaneeringu koostamisega kaasnevad kulud;
 2) ettevalmistava töö tegemiseks tehtud kulu juhul, kui toetust ei taotleta § 5 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste elluviimiseks;
 3) teevalgustusrajatise ostmiseks ja paigaldamiseks tehtud kulutused, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
 4) käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
 5) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid kõige hiljem 31. detsembril 2023 läinud üle toetuse saajale;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 6) kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu liisinguandja kasumimäär, intressi refinantseerimiskulud, üldkulud ja kindlustusmaksed;
 7) ehitise lammutamiseks tehtud kulutused, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;
 8) remondi-, rendi-, kütuse-, koolitus- ja sidekulud, muud üldkulud ning tegevuskulud ja töötasu;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 81) veo- või sõidukulud, kui need ei ole seotud statsionaarse seadme veo või paigaldamisega;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 9) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muu kulu;
 10) trahv, finantskaristus, riigilõiv ja kohtumenetluse korral menetluskulud;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 11) tasu taotleja enda, tema töötaja või tema liikme tehtud töö eest;
 12) notaritasu;
 13) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse kulud, tasu teostatavusuuringu eest, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise tööga seotud kulutused;
 14) kulutused reklaamile;
 15) toreduslikud kulutused tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 63 tähenduses ja muud ebaotstarbekad kulutused;
 16) taastuvenergia tootmiseks tehtud kulud, kui tooraineks ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteks olev biomass või kui biokütuse toorainena kasutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 05.06.2009, lk 16–62) artikli 17 lõigetes 2–6 nimetatud biomassi;
 17) kasutatud masina ja seadme ostmiseks tehtud kulutused, välja arvatud § 6 lõikes 5 sätestatud juhul;
 18) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja rentimise kulud;
 19) standardtarkvara, arvutustehnika ja sidevahendite ostmise kulud;
 20) olmeelektroonika, kontoritarvete ja kontorimööbli ostmise kulud;
 21) avamaa niisutus- ja kuivendusseadmete ostmise kulud;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 22) põllumajanduslike tootmisõiguste, toetusõiguste, loomade, seemnete ja üheaastaste taimede ostmise ning nimetatud taimede istutamise kulud;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 23) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 8 nimetatud tegevuste puhul kulud, mis ületavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõikes 6 nimetatud asja või teenuse piirhinda;
 24) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 4, 6 ja 7 ning § 5 lõike 3 punktides 4 ja 10 nimetatud tegevuste raames paigaldamise kulud, kui toetust ei saadud neis punktides nimetatud seadme, paigaldise, sisseseade, aia või inventari kohta;
 25) paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 nimetatud istutamise kulud, kui toetust ei saadud paljundusmaterjali ostmiseks;
 26) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 8.  Nõuded investeeringuobjekti hinnapakkumuse kohta

 (1) Kui § 5 lõike 1 punktides 1–7 ja 9 ning § 5 lõikes 3 nimetatud tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

 (2) Kui § 5 lõike 1 punktides 1–7 ja 9 ning § 5 lõikes 3 nimetatud tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

 (3) Kui taotleja taotleb toetust kasutatud masina või seadme ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse seadme kohta, kui uus samaväärne seade ei ole kantud võrdlushindade kataloogi.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (4) Kui taotleja taotleb toetust patendi, kasuliku mudeli või litsentsi ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.

 (5) Investeeringuobjekti hinnapakkumus peab olema iga tegevuse ja investeeringuobjekti kohta eraldi.

 (6) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise päeva ja kavandatava investeeringuobjekti või tegevuse käibemaksuta maksumust.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (7) Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste puhul peab saadud hinnapakkumine sisaldama lisaks lõikes 6 nimetatud andmetele ehitise kohta järgmiseid andmeid:
 1) ehitise nimetus;
 2) ehitise ehitisregistri kood;
 3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
 4) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 5) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise ettevalmistuskulud, välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, sisustuse kulud, inventari kulud, seadmete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud.

 (8) Väljavalitud tegevuse või investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.

 (9) Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ning juhul kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, peab selle kohta esitama põhjenduse.

 (10) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.

 (11) Hinnapakkuja ega hinnapakkuja osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

 (12) PRIA koostab paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevuste puhul hinnapakkumise vormi ning avaldab selle oma veebilehel.

§ 9.  Toetuse määr ja suurus

 (1) Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille ostmise korral on toetus kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlbliku kulu maksumusest.

 (11) Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
[RT I, 23.02.2015, 1 - jõust. 26.02.2015]

 (2) Lisas 2 nimetatud veise-, sea-, lamba-, kitse-, hobuse- või lindude pidamiseks mõeldud loomakasvatusehitise ehitamise korral, koos § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevusega või ilma, arvutatakse toetuse suurus tegevuse abikõlbliku maksumuse ning ehitusprojektis ettenähtud loomakohtade arvu alusel, arvestades lisas 2 sätestatud maksimaalset toetuse suurust loomakoha kohta ning lõikes 1 sätestatud toetuse määra.

 (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud toetuse määra suurendatakse viis protsenti, kui toetust taotleb § 2 lõikes 7 nimetatud noor ettevõtja või § 2 lõikes 6 nimetatud tootjarühm.

 (4) Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 500 000 eurot arengukava programmiperioodil (edaspidi programmiperiood) kokku.

 (5) Kui toetust taotleb tõusigade aretuse ja levitamisega tegelev põllumajandusloomade aretuse seaduse alusel tegevusluba omav tulundusühistu, kellel on vähemalt 25 liiget, teadus- ja õppetöö korraldamise eesmärgil kasutatava aretusfarmi ehitamiseks, on toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 1 500 000 eurot taotleja kohta. Nimetatud juhul ei arvestata lõikes 2 kehtestatud maksimaalselt toetatavat loomakoha maksumust.

 (6) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 8 nimetatud investeeringuobjektide puhul võib toetuse suurus moodustada kuni kolmekordse taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu. Kolmekordse müügitulu piirangut ei kohaldata tootjarühmale.

 (7) Paragrahvi 5 lõike 1 punktides 5–9 nimetatud tegevuste puhul on toetuse maksimaalne suurus programmiperioodil 100 000 eurot.

 (8) Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või konkurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 500 000 eurot programmiperioodil kokku.

 (9) Paragrahvi 5 lõike 1 punktis 5 nimetatud istandike rajamiseks vajalike istikute kohta antakse toetust, arvestades lisas 1 sätestatud istikute maksimaalset toetatavat ühikute arvu hektari kohta.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 10.  Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le avalduse ja selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (2) [Kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (3) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

 (4) [Kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (5) Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, mis võib sisaldada rohkem kui üht tegevust ja investeeringuobjekti.

§ 11.  Nõuded taotluse osaks olevale avaldusele

 (1) Taotleja peab esitama avalduses lõigetes 2–4 nimetatud andmed.

 (2) Avalduses esitatakse taotleja kohta järgmised andmed:
 1) taotleja ärinimi, äriregistrikood, taotleja esindaja nimi ja tema kontaktandmed;
 2) kui toetust taotleb § 2 lõike 7 tähenduses noor ettevõtja, kes taotleb toetust § 9 lõikes 3 nimetatud kõrgema toetuse määraga, siis andmed taotleja juhatuse liikme ja osaniku või aktsionäri või füüsilisest isikust ettevõtja sünniaja kohta, kui need andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist;
 3) teave selle kohta, kui taotleja on hobusekasvataja § 2 lõike 2 tähenduses;
 4) kui toetust taotleb füüsilisest isikust ettevõtja, siis teave selle kohta, kas taotleja peab raamatupidamise arvestust tekke- või kassapõhiselt;
 5) teave mahepõllumajanduse registrisse kantud andmete kohta;
 6) teave § 2 lõikes 4 nimetatud füüsilisest isikust ettevõtja ülevõtmise kohta, kui need andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist;
 7) teave § 15 lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkonnas tegutsemise kohta;
 8) kui taotleja on tootjarühm, siis teave tootjarühma liikmete kohta mitte hilisema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu viimase päeva seisuga.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (3) Avalduses esitatakse taotleja §-des 2 ja 3 sätestatud nõuetele vastavuse kohta ja § 15 lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkonna määramiseks järgmised andmed:
 1) füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab kassapõhist raamatupidamise arvestust, märgib taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta koguvara, käibevara, põhivara, lühiajalised ja pikaajalised kohustused ning kohustuste kogusumma;
 2) paragrahvi 2 lõikes 4 nimetatud ettevõtja, kes võttis üle kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja põllumajandusettevõtte, märgib ülevõetud ettevõttega seotud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta koguvara, käibevara, põhivara, lühiajalised ja pikaajalised kohustused, kohustuste ning omakapitali kogusumma, kui taotleja taotlemisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrist kättesaadav;
 3) kui toetust taotleb § 2 lõikes 6 nimetatud tunnustamata tootjarühm, märgitakse avaldusel vähemalt viis sõltumatut liiget, nende omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal ja selle osakaal kogumüügitulus ning § 15 lõikes 2 nimetatud valdkondade müügitulu, kui see ei ole kättesaadav äriregistrist;
 4) kui toetust taotleb § 2 lõikes 6 nimetatud tunnustamata tootjarühm, märgitakse avaldusel ka ülejäänud liikmete omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal ja selle osakaal kogumüügitulus ning § 15 lõikes 2 nimetatud valdkondade müügitulu, kui see ei ole kättesaadav äriregistrist;
 5) kui toetust taotleb § 2 lõikes 6 nimetatud tunnustamata tootjarühm, siis tootjarühma põhikirjas sätestatud eesmärk ja tegutsemisvaldkonna kirjeldus, kui vastav teave ei ole kättesaadav äriregistrist;
 6) taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu ja muu müügitulu müüdud toodete ja teenuste kaupa, märkides iga toote või teenuse kohta müüdud ühikute koguse ja müügitulu summa;
 7) kui toetust taotleb raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidav füüsilisest isikust ettevõtja või tootjarühm, kelle liige on füüsilisest isikust ettevõtja, kes peab tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või § 2 lõikes 4 nimetatud äriühing, kes võttis üle tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte, siis teave taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud vastavalt ühe või kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande andmete kohta;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 8) kui toetust taotleb raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidav füüsilisest isikust ettevõtja, siis teave taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste kohta.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (4) Avalduses esitatakse toetatava tegevuse kohta järgmised andmed:
 1) kavandatava investeeringuobjekti või toetatava tegevuse nimetus ja selle kirjeldus ning vastavalt investeeringuobjekti eripärale koguselised näitajad, nagu arv, ruumala, pindala või pikkus;
 2) toetatava tegevuse asukoht;
 3) andmed § 5 lõigetes 1 ja 3 nimetatud investeeringuobjektide, kogu investeeringu ning abikõlblike kulude suuruse kohta;
 4) andmed taotletava toetuse suuruse kohta;
 5) andmed investeeringu eesmärgi kohta;
 6) kui toetust taotletakse sõnnikuhoidla ehitamiseks, siis andmed kavandatava sõnnikuhoidla tüübi, sõnnikumahutavuse ja loomühikute arvu kohta, milleks sõnnikuhoidla on kavandatud sõnnikut mahutama;
 7) kui toetust taotletakse § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuse kohta, siis andmed ehitisse kavandatavate loomakohtade arvu kohta;
 8) kui toetust taotletakse § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt loomakasvatusehitise rekonstrueerimiseks või laiendamiseks, siis andmed ehitise loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 5 kohase registreerimise kohta;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 9) kui toetust taotletakse § 5 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud bioenergia tootmiseks vajaliku hoone või rajatise ehitamiseks ning sinna paigaldatavate statsionaarsete seadmete ja muu vajaliku sisseseade ostmiseks või paigaldamiseks, siis andmed toodetava bioenergia liigi (elektrienergia, soojusenergia, vedelkütus või gaas) ja koguse, kasutatava tooraine liigi ja koguse, käitise energeetilise võimsuse ning taotleja aastase bioenergia (elektrienergia, soojusenergia, vedelkütus või gaas) omatarbe kohta;
 10) kui bioenergiat toodetakse elektri ja soojuse koostootmisseadmega, siis andmed kogu toodetud soojusest kasulikult tarbitava soojuse osakaalu kohta kuni investeeringuobjekti sihipärase kasutamise kohustuse lõpuni;
 11) kui bioenergia tootmise puhul kasutatakse toorainena teravilja, tärkliserikkaid, suhkru- või õlikultuure, siis nende osakaal aasta jooksul kasutatavast tooraine kogusest;
 12) kui bioenergia toomisel kasutatakse tootmisprotsessi tagamiseks toorainet, mis ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode, siis selle osatähtsus kogu kasutatavast toorainest;
 13) teave hinnapakkumuse valikukriteeriumite kohta.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (5) [Kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

§ 12.  Nõuded taotluse osaks olevatele dokumentidele

 (1) Taotleja esitab PRIA-le koos avaldusega järgmised dokumendid:
 1) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 2) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 3) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 4) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 5) paragrahvi 2 lõikes 4 nimetatud taotleja esitab dokumendi, mis tõendab füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtte ülevõtmist juhul, kui vastav teave ei ole kättesaadav äriregistri andmebaasist. Kui taotleja võttis üle oma füüsilisest isikust ettevõtjast vanema ettevõtte, esitab taotleja oma sünnitunnistuse ärakirja, ning kui ta võttis üle oma füüsilisest isikust ettevõtja vanavanema ettevõtte, siis ka vanema sünnitunnistuse ärakirja või muud vajalikud dokumendid, mis tõendavad taotleja põlvnemist ettevõtte üleandnud isikust;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 6) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 7) paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud juhtudel vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakirjad või kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumusi, siis lisatakse taotlusele sellekohane põhjendus;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 8) paragrahvi 8 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
 9) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 10) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1, 3, 5 ja 6 ning § 5 lõike 3 punktides 7 ja 10 nimetatud tegevuste puhul ärakiri hoonestusõiguse seadmise lepingust, kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust maad hoonestusõiguse alusel;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 11) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 4 ja 7 nimetatud tegevuste puhul ärakiri hoonestusõiguse seadmise lepingust või kasutusvalduse seadmise lepingust, kui taotleja kasutab hoonet või maad, kuhu investeeringuobjekt paigutatakse, hoonestusõiguse või kasutusvalduse alusel;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 12) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1 või 3 nimetatud tegevuste puhul, kui investeeringuobjekt asub sellisel maal või kavandatakse ehitada sellisele maale, millele on seatud hoonestusõigus kaasomandisse, ärakiri hoonestusõiguse teise kaasomaniku kirjalikust nõusolekust investeeringu tegemise kohta;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 13) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 2, 4 ja 7 nimetatud tegevuste puhul ärakiri rendilepingust, kui investeeringuobjekti alune maa ei kuulu taotleja omandisse või ei ole sellele maale taotleja kasuks kehtestatud hoonestusõigust või kasutusvaldust;
 14) ehitustegevuse korral väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras. Juhul, kui toetust taotletakse § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevuste kohta või § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevuste kohta, mis viiakse ellu koos § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud tegevusega samas loomakasvatusehitises, ja mille puhul määratakse toetuse suurus lisas 2 sätestatud loomakoha maksumuse alusel, peab põhiprojekti seletuskiri sisaldama teavet ehitises kavandavate loomakohtade arvu kohta;
[RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015]
 15) eratee või platsi ehitamise korral ärakiri reaalservituudi seadmise lepingust, kui eratee või platsi alust maad kasutatakse reaalservituudi alusel;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 16) litsentsi ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või litsentsilepingust, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, nimetatud lepingust tuleneva kasutusõiguse ulatust, litsentsi kehtivusaega ja tehingu maksumust;
 17) patendi või kasuliku mudeli ostmise korral ärakiri taotleja ja patendiomaniku või kasuliku mudeli omaniku vahel sõlmitud eellepingust või patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, mis sisaldab müüja ja ostja kontaktandmeid, patendi või kasuliku mudeli registreeringu numbrit, leiutise nimetust, patendi või kasuliku mudeli kehtivusaega ja tehingu maksumust;
 18) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 19) kui taotleja taotleb toetust ka ettevalmistava töö kohta, esitab ta ärakirja arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö või teenuse;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 20) kasutatud masinate või seadmete ostmise korral dokumendid, mis tõendavad, et ostetav masin või seade ei ole toodetud rohkem kui viis aastat tagasi arvestades toetuse taotlemise päevast ning selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi ning nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 21) paragrahvi 2 lõigetes 4 ja 6 nimetatud taotleja puhul, kes on tegutsenud vähem kui kaks majandusaastat ja kelle majandusaasta aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole veel saabunud, taotluse esitamise aasta majandusaasta müügitulu, töötajate arvu ja bilansi kogumahu prognoos.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (2) [Kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 13.  Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 14.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

 (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

 (2) PRIA esitab Maksu- ja Tolliametile (edaspidi MTA) pärast taotluse esitamise tähtaja viimast päeva füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejate ja § 2 lõikes 4 nimetatud äriühingu poolt üle võetud füüsilisest isikust ettevõtjate ning § 2 lõikes 6 nimetatud tootjarühma liikmeteks olevate füüsilisest isikust ettevõtjate nimekirja nende tuludeklaratsiooni vormi E andmete saamiseks. MTA edastab PRIA-le nimetatud füüsiliselt isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta ja vahetult eelnenud teise aasta tuludeklaratsioonide vormi E andmed.

 (3) Kui kõigi taotluste rahastamise summa ületab toetatava tegevuse rahastamise eelarvet üle 20 protsendi, kontrollib PRIA taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja ja toetatava tegevuse nõuetele vastavust pärast taotluste hindamist. Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 15.  Taotluste hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

 (1) PRIA hindab nõuetele vastavaid taotlusi tegevusvaldkondade kaupa. Taotleja loetakse tegevaks selles tegevusvaldkonnas, kust ta on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal saanud suurima osa oma müügitulust.

 (2) Tegevusvaldkonnad on järgmised:
 1) piimatootmine;
 2) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine;
 3) loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja mesindus;
 4) muude eespool nimetamata põllumajandustoodete tootmine, kaasa arvatud mesindus.

 (3) Lõikes 2 nimetatud tegevusvaldkond määratakse tootjarühma puhul järgmiselt:
 1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel ja korras tunnustatud tootjarühma puhul hinnatakse taotlust tegevusvaldkonnas, kuhu kuulub taotleja määratud põhitoode, või kui taotleja põhitooted kuuluvad mitmesse valdkonda, siis valdkonnas, kus taotleja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta müügitulu on suurim;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 2) tunnustamata tootjarühm loetakse sellesse tegevusvaldkonda kuuluvaks, millest on tema liikmed saanud suurima osa oma müügitulust.

 (4) Taotleja, kes on saanud enamiku oma müügitulust omatoodetud põllumajandustoodete töötlemisest, loetakse tegevaks lõike 2 punktis 4 nimetatud tegevusvaldkonnas.

 (5) PRIA hindab taotlusi tegevusvaldkondade kaupa lisades 3–6 sätestatud hindamiskriteeriumite alusel.

 (6) PRIA moodustab hindamistulemuste põhjal taotluste paremusjärjestuse tegevusvaldkondade kaupa.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (7) Taotluste paremusjärjestuse koostamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus. Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse selle taotleja taotlust, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal väiksem müügitulu.

§ 16.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

 (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa tegevusvaldkonna rahastamise eelarvet, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab tegevusvaldkonna rahastamise eelarve, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

 (3) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja määruses sätestatud nõuetele.

 (4) Taotluse rahuldamiseks minimaalne hindepunktide summa moodustab vähemalt 25 protsenti maksimaalsest hindepunktide summast.

 (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimise käigustehakse kindlaks, et taotleja, taotlus või toetatav tegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 4 alusel taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

 (51) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel mitteabikõlblike kulude võrra.
[RT I, 19.06.2015, 1 - jõust. 22.06.2015]

 (6) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

5. peatükk NÕUDED TOETUSE SAAJALE NING TOETUSE MAKSMISE TINGIMUSED JA KORD  

§ 17.  Toetuse saaja kohustused

 (1) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja esitab tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 (11) Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (2) Toetuse saaja on kohustatud:
 1) võtma toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagama tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas investeeringuobjekti säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viis aastat, kui taotleja ei ole VKE;
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 2) tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetekohasuse ja kulude abikõlblikkuse;
 3) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
 4) esitama järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 5) eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 6) esitama toetuste kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
 7) säilitama toetusega seotud dokumente vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui toetuse saaja oli taotluse rahuldamise otsuse tegemise ajal VKE, ning viis aastat, kui taotleja ei olnud VKE.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (3) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõike 1 punktides 1, 5 ja 7 sätestatud tingimustele.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (4) Toetuse saaja peab § 5 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuse puhul tagama, et:
 1) biogaasi tootmise jaama paigaldatud elektri ja soojuse koostootmisseadme korral tarbitakse jaama esimesel töötamisaastal kasulikult vähemalt 25 protsenti ning sellele järgnevatel aastatel vähemalt 60 protsenti toodetud soojusest kuni lõike 2 punktis 1 nimetatud tähtaja lõpuni;
 2) teravilja, tärkliserikkaid, suhkru- või õlikultuure ei kasutata biogaasi tootmise puhul toorainena rohkem kui viis protsenti aasta jooksul kasutatava tooraine kogusest;
 3) teravilja, tärkliserikkaid, suhkru- või õlikultuure ei kasutata biokütuse tootmise puhul toorainena rohkem kui 95 protsenti aasta jooksul kasutatava tooraine kogusest;
 4) kui bioenergia tootmisel kasutatakse tootmisprotsessis toorainet, mis ei ole Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toode, ei ületa selle tooraine osatähtsus kogu kasutatavast biomassist viit protsenti aasta jooksul kasutatava tooraine kogusest;
 5) bioenergia käitis ei tohi toota bioenergiat enam kui taotleja maksimaalne aasta keskmine energiatarve.

 (5) Lõikes 4 nimetatud kasulik tarbimine on jaama omatarve, hoonete soojuse, auru ja sooja veega varustamine ning soojuse kasutamine täiendavaks elektri tootmiseks.

 (6) Toetuse saaja peab § 5 lõike 1 punktis 6 nimetatud tegevuse puhul tagama, juhul kui investeering tehti enne istanduse või puukooli rajamist, et hiljemalt ühe aasta jooksul arvates viimase toetuseosa saamisest on kogu investeeringuobjekti ulatuses rajatud istandus või puukool, kus kasvatatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisa 8. rühma toodete saamiseks söödavaid vilju kandvaid mitmeaastaseid taimi.

 (7) Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peab toetuse saajal hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal olema ehitisregistris ehitise kasutusluba või kasutusteatis.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

§ 18.  Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

 (1) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]
 1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
 2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
 3) paragrahvi 5 lõike 1 punktides 1, 3 ja 6 ning § 5 lõike 3 punktides 7 ja 10 nimetatud tegevuse korral selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö.

 (2) Maksetaotluses esitab toetuse saaja tehtud investeeringu kohta järgmised andmed:
 1) toetuse saaja ärinimi, äriregistri kood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
 2) teave tehtud investeeringu summa ning investeeringu osalise või täieliku tegemise kohta;
 3) teave müüjale või teenuse osutajale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui toetust taotletakse § 20 lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmiseks enne kulutuste tegemist;
 4) teave investeeringu tegemist tõendavad dokumentide kohta (arve või arve-saateleht, maksekorraldus või selle väljatrükk või arvelduskonto väljavõte, mis tõendab müüjale kulude tasumist, tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, liisinguleping koos maksegraafikuga);
 5) [kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (3) Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja § 5 lõike 1 punktis 1 või 3 nimetatud tehtud investeeringu kohta ehitustegevuse kulude andmed, mis peavad sisaldama järgmist teavet: ehitise nimetus, ehitisregistri kood, katastritunnus, üldkulud, ettevalmistuskulud, välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, sisustuse kulud, inventari kulud, seadmete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ning ehitusplatsi üldkulud.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (4) [Kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (5) Toetuse väljamaksmiseks liisingulepingu alusel ostetud investeeringuobjekti puhul esitab toetuse saaja PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
 1) maksetaotluse esmakordse esitamise korral ja liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral liisinguandja ning toetuse saaja vahel sõlmitud liisinguleping, maksegraafiku ärakiri ja liisingueseme üleandmise akt ning selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme;
 2) maksetaotluse igakordse esitamise korral liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri;
 3) punktis 2 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (6) Liisinguandja võib olla krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

 (7) Lõike 1 punktis 1 ja lõike 5 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

 (8) Litsentsi ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele litsentsilepingu ärakirja, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 12 lõike 1 punktis 16 nimetatud eellepingu ärakirja.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (9) Patendi või kasuliku mudeli ostmise korral esitab toetuse saaja lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele ärakirja patendi või kasuliku mudeli üleminekut tõendavast dokumendist, kui ta esitas toetuse taotlemisel § 12 lõike 1 punktis 17 nimetatud eellepingu.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (10) Investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab ühe taotluse kohta esitada kokku kuni 20 korda.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

§ 19.  Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

 (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

 (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 18 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Sellisel juhul ei hüvitata toetuse saajale ka ettevalmistavale tööle tehtud kulutusi.

 (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 20.  Toetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

 (1) Toetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning toetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepinguga ostetava vara puhul.

 (2) Lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmist sooviv toetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIA-le PRIA e-teenuse keskkonna kaudu maksetaotluse koos § 18 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

 (3) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 (4) Paragrahvi 18 lõike 1 punktis 1 nimetatud arvel või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuse abikõlblike kulude eest peab olema tasutud ja teatis koos § 18 lõike 1 punktis 2 nimetatud dokumendiga peab olema esitatud PRIA-le seitsme tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.

 (5) [Kehtetu - RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

§ 21.  Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 22.  Rakendussätted

 (1) Kui äriühingu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole möödunud, loetakse 2015. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluste esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

 (2) Kui tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidavate füüsilisest isikust ettevõtjate taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne ei ole koos taotlusega PRIA-le esitatud, loetakse 2015. aasta esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

 (3) Kassapõhist raamatupidamise arvestust pidavate füüsilisest isikust ettevõtjate puhul loetakse 2015. aastal esimesel taotluste esitamise tähtajal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.

 (4) Lisade 3–6 real 5 nimetatud hindamiskriteeriumi alusel saavad 2015. aasta esimeses taotlusvoorus hindepunkte taotlejad, kellel oli 2014. aastal vastav kohustus, välja arvatud tunnustatud või üleminekuperioodil olevad mahetootjad.

 (5) Paragrahvi 16 lõikes 6 nimetatud taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA 2015. aasta esimeses taotlusvoorus 160 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast arvates.
[RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015]

 (6) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal võib § 5 kohase kavandatava investeeringu kohta toetust taotleda §-des 2–4 sätestatud nõuetele vastav ettevõtja, kes on 2015. aasta 1. juuli seisuga esitanud PRIA-le loomatauditõrje seaduse § 196 lõike 1 punkti 1 kohaselt majandustegevusteate sigade pidamisega tegelemise kohta ja on taotluse esitamise aastal sellel tegevusalal tegutsenud ning tingimusel, et:
 1) kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele või tõhustamisele või
 2) taotleja on lõpetanud või lõpetab tegutsemise seakasvatuse valdkonnas 2015. aasta 31. detsembriks, võttes kohustuse mitte tegutseda selles valdkonnas kuni viie aasta möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
[RT I, 28.08.2015, 1 - jõust. 31.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015]

 (61) Tegutsemine seakasvatuse valdkonnas loetakse lõpetatuks, kui taotlejale kuulunud sead on lõike 6 punktis 2 nimetatud tähtpäevaks tapetud, hukkunud või hukatud ning ta on PRIA-le esitanud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 34 kohaselt sigade pidamisega tegelemise lõpetamise kohta majandustegevusest loobumise teate.
[RT I, 28.08.2015, 1 - jõust. 31.08.2015, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 15.08.2015]

 (7) Kui 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal taotletakse toetust bioohutusnõuete täitmiseks või tõhustamiseks tehtavale investeeringule peab taotlus enne PRIA-le esitamist olema kooskõlastatud VTA-ga, kes annab kinnituse, et kavandatav investeering on suunatud põllumajandusministri 23. novembri 2004. aasta määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” §-s 71 sätestatud bioohutusmeetmete ja abinõude täitmisele ja tõhustamisele.
[RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015]

 (8) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal tuleb § 4 lõike 2 punktis 5 nõutud ehitusluba saada hiljemalt esimese väljamakse taotluse esitamise hetkeks.
[RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015]

 (9) 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal esitatud kõiki taotluseid hinnatakse koos loomakasvatuse tegevusvaldkonnas olenemata sellest, millises tegevusvaldkonnas taotleja on saanud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurima osa oma müügitulust.
[RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015]

 (10) Paragrahvi 16 lõikes 4 nimetatud taotluse rahuldamiseks vajalik minimaalne hindepunktide summa on 2015. aasta teisel taotluste esitamise tähtajal esitatud taotluste puhul üheksa hindepunkti.
[RT I, 12.08.2015, 8 - jõust. 15.08.2015]

 (11) 2015. aasta kolmandal taotluste esitamise tähtajal peab § 4 lõike 2 punktis 7 nimetatud märkus olema kantud kinnistusraamatusse hiljemalt 15. veebruariks 2016.
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

Lisa 1 Istikute maksimaalne toetatav arv hektari kohta

Lisa 2 Maksimaalne toetuse suurus loomakoha kohta

Lisa 3 Piimatootmise valdkonna hindamiskriteeriumid
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

Lisa 4 Loomakasvatuse (v.a piimatootmine ja mesindus) valdkonna hindamiskriteeriumid
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

Lisa 5 Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamise valdkonna hindamiskriteeriumid
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]

Lisa 6 Muude põllumajandussaaduste tootmise (k.a mesindus) valdkonna hindamiskriteeriumid
[RT I, 26.11.2015, 1 - jõust. 29.11.2015]