Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2015, 3

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.11.2015 nr 45

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 10 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) tolliosakond;”;

3) paragrahv 101 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 102 täiendatakse punktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

„7) eelarve koostamine ja aruandluse korraldamine;
8) dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamine ning koordineerimine;
9) raamatupidamisarvestuse pidamiseks vajaliku informatsiooni ja dokumentatsiooni edastamine Rahandusministeeriumi valitsemisala finants-, personali- ja palgaarvestuse teenuse osutajale Rahandusministeeriumis ning infovahetuse korraldamine.”;

5) paragrahvis 20 asendatakse sõnad „tollikorralduse osakond” vastavas käändes sõnaga „tolliosakond” vastavas käändes;

6) paragrahvi 29 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „arendusosakonna,”;

7) paragrahvi 30 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad „tollikorralduse osakonna” sõnaga „tolliosakonna”.

§ 2.  Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json