Teksti suurus:

Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord

Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2019, 3

Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord1

Vastu võetud 06.01.2006 nr 3
RT I 2006, 3, 10
jõustumine 14.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.01.2006RT I 2006, 27, 20415.06.2006
13.10.2006RT I 2006, 46, 33927.10.2006
02.08.2007RT I 2007, 49, 34312.08.2007
08.05.2008RT I 2008, 19, 13516.05.2008
19.06.2008RT I 2008, 26, 17001.07.2008
10.12.2009RT I 2009, 63, 41401.01.2010
09.02.2012RT I, 14.02.2012, 417.02.2012
08.11.2012RT I, 13.11.2012, 1301.12.2012
26.06.2014RT I, 28.06.2014, 14401.07.2014
12.03.2015RT I, 18.03.2015, 121.03.2015
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015
01.08.2019RT I, 06.08.2019, 501.09.2019
21.11.2019RT I, 26.11.2019, 214.12.2019

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 37 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse taime, taimse saaduse ja muu objekti (edaspidi kaup) ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord.

§ 2.   Nõuded piiripunktide kohta

  (1) Piiripunktis peavad olenevalt kontrollitava kauba liigist ja laadist olema:
  1) estakaad kauba peale- ja mahalaadimiseks ning eri tüüpi veokites veetavast kaubast proovide võtmiseks;
  2) büroo-, riietus-, duši- ja tualettruumid piiripunkti Põllumajandusameti ametnikele;
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]
  3) inspekteerimislauaga kontrollruum kauba läbivaatamiseks ja kontrollitoimingute tegemiseks;
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]
  4) sooja ja külma vee kasutamise võimalusega ruum laboratoorsete uuringute tegemiseks, sealhulgas kontrollproovide ettevalmistamiseks ning proovide võtmisel kasutatavate abivahendite pesemiseks ja desinfitseerimiseks;
  5) territoorium kontrollimisel kinnipeetud kauba hoiustamiseks kuni kaubast võetud kontrollproovide analüüsitulemuste selgumiseni;
  6) laoruum puhastatava või hävitatava kauba ajutiseks hoiustamiseks ning saastumiskahtlase kauba hoiustamiseks kuni kaubast võetud kontrollproovide analüüsitulemuste selgumiseni;
  7) vahendid ja seadmed kauba teisaldamiseks ja kaubast proovide võtmiseks;
  8) vahendid ja seadmed ruumide ning transpordivahendite puhastamiseks ja desinfitseerimiseks või asjakohase teenuse tellimise võimalus;
  9) sidevahendid andmeside pidamiseks (telefon, faks, Interneti-ühendus);
  10) vahendid dokumentidest koopiate tegemiseks.

  (2) Lõike 1 punktis 2 nimetatud riietusruumis peavad olema riidekapid Põllumajandusameti ametnike isiklike ja tööriiete hoidmiseks.
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Lõike 1 punktis 3 nimetatud ruum peab olema avar, piisavalt valgustatud ja ventileeritav, punktis 6 nimetatud laoruumis kauba hoidmise korral peab olema tagatud, et ilmastik ei avalda kaubale kahjulikku mõju ning et säilib kauba ettenähtud säilitustemperatuur. Ruumide viimistlusmaterjal peab olema kergesti puhastatav ja desinfitseeritav.

  (4) Lõike 1 punktis 5 nimetatud territoorium ja punktis 6 nimetatud laoruum peavad võimaldama kauba mahalaadimist ja säilitamist kuni kaubast võetud kontrollproovide analüüsitulemuste selgumiseni.

  (5) Kontrollitoimingute tegemiseks kasutatavad tööpinnad, -vahendid ja seadmed peavad olema kergesti pestavad ja desinfitseeritavad ning ette valmistatud nii, et nende kasutamine ei mõjuta võetud proovi analüüsitulemusi.
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]

  (6) Olenevalt Eestisse toimetatava kauba liigist ja juhul, kui on tagatud taimetervise järelevalve, ei pea piiripunkt vastama lõike 1 punktides 1, 5 või 6 sätestatud nõuetele.

§ 3.   Piiripunktide loetelu

  (1) Kaupa on lubatud ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada määruse lisas nimetatud piiripunktide kaudu. Taimetervise järelevalve alla kuuluv postisaadetis toimetatakse ühendusevälisest riigist Eestisse ASi Eesti Post klienditeeninduskeskuse kaudu, kus taimetervise kontrolli teeb Põllumajandusameti ametnik. Taimetervise kontrolli tegemise võimaldamiseks peab ASi Eesti Post klienditeeninduskeskus vastama § 2 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuetele.
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]

  (2) Piiripunktide loetellu kandmiseks peab piiripunkt vastama määruse nõuetele ja seal peab olema võimalik teostada nõuetekohast taimetervise järelevalvet ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kauba üle.

  (3) Kauba puhul, mida on lubatud piiripunkti kaudu ühendusevälisest riigist Eestisse toimetada, võib piiripunktide loetelu muuta piiripunkti valdaja kirjaliku taotluse või Põllumajandusameti peadirektori ettepaneku alusel. Taotlust või ettepanekut menetletakse määrusega piiripunktide loetelust väljaarvamise ettepaneku menetlemiseks ettenähtud korras.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 4.   Piiripunktide loetellu kandmine

  (1) Piiripunkti kandmiseks piiripunktide loetellu esitab piiripunkti valdaja Põllumajandusametile kirjaliku taotluse. Taotluses näidatakse ära piiripunkti valdaja nimi ja sidevahendite numbrid, piiripunkti asukoht ja aadress ning andmed piiripunktis kontrollitava kauba laadi, koguse, kaubasaadetiste arvu, pakendamisviisi, säilitamistingimuste või muude omaduste kohta. Kui piiripunkti valdajat esindab volitatud isik, näidatakse taotluses ära ka volitatud isiku nimi ja tema sidevahendite numbrid.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised piiripunktis järelevalve teostamise võimalusi kirjeldavad dokumendid ja andmed:
  1) piiripunkti asendiplaan;
  2) piiripunkti hoonete ja rajatiste plaanid koos seadmete ning vee ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
  3) andmed laoruumide mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta;
  4) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta.

  (3) Sõltuvalt Eestisse toimetatava kauba liigist ja laadist hindab Põllumajandusamet piiripunkti vastavust määruse nõuetele lõikes 1 nimetatud taotluse alusel, lõikes 2 nimetatud dokumentide ja andmete alusel ning piiripunktis kohapeal 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Kui lõikes 3 nimetatud hindamise tulemusena selgub, et piiripunkt vastab määruse nõuetele, tunnistab Põllumajandusameti peadirektor piiripunkti oma otsusega nõuetekohaseks ning teavitab sellest taotlejat ja valdkonna eest vastutavat ministrit kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (5) Valdkonna eest vastutav minister esitab lõikes 4 nimetatud teate alusel koostatud õigusakti eelnõu ja selle juurde kuuluva materjali küsimuse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (6) Kui lõikes 3 nimetatud hindamise tulemusena selgub, et piiripunkt ei vasta määruse nõuetele, tunnistab Põllumajandusameti peadirektor piiripunkti oma otsusega mittenõuetekohaseks. Otsuses näidatakse ära puudused, mille tõttu ei saa piiripunkti nõuetekohaseks tunnistada, ning otsuse ärakiri saadetakse taotlejale ja valdkonna eest vastutavale ministrile kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (7) Uue hindamise läbiviimiseks esitab piiripunkti valdaja pärast puuduste kõrvaldamist Põllumajandusametile kirjaliku taotluse.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 5.   Piiripunkti loetelust väljaarvamine

  (1) Piiripunkt arvatakse piiripunktide loetelust välja, kui:
  1) järelevalve käigus on kindlaks tehtud, et piiripunkt ei ole nõuetekohane ja ettekirjutuses puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg on möödunud;
  2) piiripunkti valdaja on esitanud sellekohase taotluse valdkonna eest vastutavale ministrile.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud asjaolude ilmnemise korral teeb ametnik Põllumajandusameti peadirektorile ettepaneku tunnistada piiripunkt mittenõuetekohaseks.
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Põllumajandusameti peadirektor tunnistab piiripunkti oma otsusega mittenõuetekohaseks 30 päeva jooksul lõikes 2 nimetatud ettepaneku tegemise päevast arvates ning teatab sellest taotlejale ja valdkonna eest vastutavale ministrile kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (4) Valdkonna eest vastutav minister esitab lõikes 3 nimetatud ettepaneku või lõike 1 punktis 2 nimetatud taotluse alusel koostatud õigusakti eelnõu ja selle juurde kuuluva materjali küsimuse otsustamiseks Vabariigi Valitsusele.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 6.   Nõuded sihtkohtade kohta

  (1) Sihtkohas peavad olenevalt kontrollitava kauba liigist ja laadist olema kontrollitoimingute tegemiseks:
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]
  1) inspekteerimislauaga ruum kauba läbivaatamiseks ja kontrollitoimingute tegemiseks, kusjuures ruum peab olema piisavalt avar, valgustatud ja ventileeritav;
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]
  2) sooja ja külma vee kasutamise võimalusega ruum kontrollproovide ettevalmistamiseks ning proovide võtmisel kasutatavate abivahendite pesemiseks ja desinfitseerimiseks;
  3) eraldatud territoorium või laoruum kauba hoiustamiseks kuni kaubast võetud kontrollproovide analüüsitulemuste selgumiseni ning puhastatava või hävitatava kauba ajutiseks hoiustamiseks ning saastumiskahtlase kauba hoiustamiseks kuni kaubast võetud kontrollproovide analüüsitulemuste selgumiseni.

  (2) Sihtkohas peab olema tagatud:
  1) Põllumajandusameti ametnikule ligipääs kaubale ja vajaduse korral kauba teisaldamise võimalus;
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]
  2) võimalus desinfitseerida kontrollitoimingute tegemiseks kasutatav ruum, tööpind ja transpordivahend, nii et nende kasutamine ei mõjuta võetud proovi analüüsitulemusi;
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]
  3) võimalus hoida lõike 1 punktis 3 nimetatud territooriumil või laoruumis paiknevat saastumiskahtlast, saastumisohus või saastunud kaupa muust kaubast eraldi.

§ 7.   Sihtkoha tunnustamine

  (1) Sihtkohana tunnustamist saab taotleda ainult tollilaole, tolliterminalile või hoiukohale, millele Maksu- ja Tolliamet on väljastanud tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa.
[RT I, 13.11.2012, 13 - jõust. 01.12.2012]

  (2) Tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa omanik esitab Põllumajandusametile kirjaliku taotluse, milles näidatakse ära:
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  1) tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa omaniku nimi;
  2) tollilao, tolliterminali või hoiukoha asukoht ja aadress;
  3) tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa number;
  4) taimetervise eest vastutava isiku nimi;
  5) nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimetused koos tariifse klassifikatsiooniga, millele taotletakse sihtkohas kontrollitoimingute tegemist.
[RT I, 28.06.2014, 144 - jõust. 01.07.2014]

  (3) Taotlusele lisatakse skeemid, plaanid ning kirjeldused ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise saastumiskahtlastest ja saastunud kaubasaadetistest eraldi ladustamise ja hoiustamise ning eraldamise võimaluse kohta kuni järelevalvetulemuste selgumiseni ja lõpliku otsuse tegemiseni.

  (4) Sõltuvalt Eestisse toimetatava kauba liigist ja laadist hindab Põllumajandusamet tollilao, tolliterminali või hoiukoha vastavust käesoleva määruse nõuetele nii lõikes 2 nimetatud taotluse alusel kui ka kohapeal 30 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (5) Kui lõikes 4 nimetatud hindamise tulemusena selgub, et tolliladu, tolliterminal või hoiukoht vastab määruse nõuetele, tunnistab Põllumajandusameti peadirektor sihtkoha oma otsusega nõuetekohaseks ning saadab otsuse ärakirja taotlejale ning Maksu- ja Tolliametile kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (6) Kui lõikes 4 nimetatud hindamise tulemusena selgub, et tolliladu, tolliterminal või hoiukoht ei vasta määruse nõuetele, tunnistab Põllumajandusameti peadirektor tollilao, tolliterminali või hoiukoha oma otsusega sihtkohana mittenõuetekohaseks. Otsuses näidatakse ära puudused, mille tõttu ei saa tolliladu, tolliterminali või hoiukohta sihtkohana nõuetekohaseks tunnistada, ning otsuse ärakiri saadetakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (7) Uue hindamise läbiviimiseks esitab tollilao, tolliterminali või hoiukoha valdaja pärast puuduste kõrvaldamist Põllumajandusametile uue taotluse.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 8.   Sihtkoha tunnustamise otsuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Sihtkoha tunnustamise otsus peatatakse, kui:
  1) Põllumajandusamet on järelevalve käigus kindlaks teinud, et sihtkoht ei ole nõuetekohane, ning puuduste kõrvaldamiseks määratakse tähtaeg;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  2) Maksu- ja Tolliamet peatab tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa kehtivuse.

  (2) Sihtkoha tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui:
  1) järelevalve käigus on kindlaks tehtud, et sihtkoht ei ole nõuetekohane, ja ettekirjutuses puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaeg on möödunud;
  2) tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa omanik on esitanud sellekohase taotluse Põllumajandusametile;
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]
  3) Maksu- ja Tolliamet tunnistab tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa kehtetuks.

  (3) Kui Maksu- ja Tolliamet peatab tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidamise loa kehtivuse või tunnistab loa kehtetuks, teavitab ta sellest Põllumajandusametit viivitamata, kuid hiljemalt kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Põllumajandusamet teavitab sihtkoha tunnustamise otsuse kehtetuks tunnistamise või peatamise otsusest sihtkoha valdajat viivitamata, kuid hiljemalt kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast või Maksu- ja Tolliametilt asjakohase otsuse saamise päevast arvates.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

§ 9.   Rakendussätted
[RT I, 26.11.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2006. a.

  (2) Lisas nimetatud piiripunktid loetakse alates 14. detsembrist 2019. a Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/ 2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artikli 61 lõike 2 kohaselt määratud piiripunktideks.
[RT I, 26.11.2019, 2 - jõust. 14.12.2019]


1nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24 ), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20), 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31), 2014/78/EL (ELT L 183, 24.06.2014, lk 23–48), 2014/83/EL (ELT L 186, 26.06.2014, lk 64–71), (EL) 2017/1279 (ELT L 184, 15.07.2017, lk 33–62), (EL) 2017/1920 (ELT L 271, 20.10.2017, lk 34–37), (EL) 2019/523 (ELT L 86, 28.03.2019, lk 41–65) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35), (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), (EL) nr 652/2014 (ELT L 189, 27.06.2014, lk 1–32) ja (EL) 2016/2031 (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104); komisjoni direktiiv 98/22/EÜ, milles sätestatakse miinimumnõuded kolmandatest riikidest toodavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete fütosanitaarkontrolli tegemiseks ühenduses mujal kui sihtkohas asuvates kontrollpunktides (EÜT L 126, 28.04.1998, lk 26–28).
[RT I, 06.08.2019, 5 - jõust. 01.09.2019]

Lisa Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu
[RT I, 18.03.2015, 1 - jõust. 21.03.2015]

/otsingu_soovitused.json