Teksti suurus:

Ministri määruste muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2020, 1

Ministri määruste muutmine

Vastu võetud 20.11.2020 nr 48

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 491 lõike 4, hädaolukorra seaduse § 37 lõike 2, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 lõigete 61 ja 7, ohvriabi seaduse § 111 lõike 5, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 lõike 5, riikliku pensionikindlustuse seaduse § 31 lõike 9, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42 lõigete 3 ja 6, § 56 lõike 1 punkti 4 ja § 592 lõike 2, töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 245 lõike 4 ja töövõimetoetuse seaduse § 7 lõike 5 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis” muutmine

Tervise- ja tööministri 12. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseis” § 5 lõike 2 tekstiosa „31. detsembrist 2020.” asendatakse tekstiosaga „1. aprillist 2021.”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 21. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded” muutmine

Tervise- ja tööministri 21. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded” § 6 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Terviseamet on kehtestanud tervishoiu valmisoleku taseme tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59 lõike 1 alusel.”.

§ 3.  Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruses nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Tervishoiuteenuse osutajad esitavad tervise infosüsteemi § 2 lõike 2 punktis 23 nimetatud iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja hiljemalt 1. aprillist 2021. a ning § 2 lõike 2 punktis 24 nimetatud statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja hiljemalt 1. jaanuarist 2021. a.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „1. jaanuarist” tekstiosaga „1. aprillist”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Paragrahvi 2 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud ambulatoorse epikriisi ning statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmed ravi liigi ja eesmärgi kohta esitavad tervishoiuteenuse osutajad tervise infosüsteemi hiljemalt 1. jaanuarist 2022. a.”;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

5) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

6) määruse lisa 4 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3;

7) määruse lisa 19 asendatakse käesoleva määruse lisaga 4;

8) määruse lisa 23 asendatakse käesoleva määruse lisaga 5;

9) määruse lisa 24 asendatakse käesoleva määruse lisaga 6;

10) määruse lisa 25 asendatakse käesoleva määruse lisaga 7;

11) määruse lisa 26 asendatakse käesoleva määruse lisaga 8.

§ 4.  Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” muutmine

Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10610 lõiget 5 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) patsiendi seisundi kirjeldus juhu lõpetamisel;”;

2) paragrahvi 10610 lõike 7 punktis 5 asendatakse sõna „suitsetamine” sõnaga „tubakatoodete”;

3) paragrahvi 107 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Käesoleva määruse § 1065 lõike 1 punkti 21, § 1067 lõike 2 punkte 14–17, § 10610 lõikeid 3 ja 4, lõike 5 punkti 141 ning lõikeid 6, 7, 9 ja 10 rakendatakse hiljemalt 1. aprillist 2021. a.”.

§ 5.  Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” muutmine

Tervise- ja tööministri 27. detsembri 2018. a määruse nr 73 „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded” § 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 22. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” muutmine

Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 22. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid” § 2 lõiget 4 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) ravi liik ja ravi eesmärk – päringule eelneva viie aasta jooksul saadud ravi liik ja eesmärk epikriisidelt ning viited allikatele.”.

§ 7.  Määruse jõustumine

Määruse § 5 jõustub 1. jaanuaril 2022. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Ambulatoorse epikriisi andmekoosseis

Lisa 2 Statsionaarse ja päevaravi epikriisi andmekoosseis

Lisa 3 Saatekirja vastuse andmekoosseis

Lisa 4 Ambulatoorse teenuse, sealhulgas e-konsultatsiooni saatekirja andmekoosseis

Lisa 5 Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse saatekirja andmekoosseis

Lisa 6 Statsionaarse ja päevaraviteenuse saatekirja andmekoosseis

Lisa 7 Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ja koduõendusteenuse õendusepikriisi andmekoosseis

Lisa 8 Sünniepikriisi andmekoosseis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json