Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2020, 8

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” muutmine

Vastu võetud 22.11.2020 nr 44

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 53¹ lõike 1 ja hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 31 alusel.

Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruses nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Omafinantseering on toetuse saaja või projekti partneri enda rahaline panus projekti tegevuseks. Kui projekt sisaldab edasiantavat toetust, käsitletakse omafinantseeringuna toetuse edasiandja enda rahalist panust toetuse edasiandmiseks.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Paragrahvi 10 lõikes 4 nimetatud omafinantseeringu katmiseks võib kasutada riigieelarves kohaliku omavalitsuse üksustele suunatud abiskeemide toetusvahendeid, kui nimetatud toetusvahendid on mõeldud majanduslike mõjude leevendamiseks üleriigilise viiruspuhangu või muu erakorralise sündmuse tõttu.”;

3) paragrahvi 10 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti ja omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.”;

4) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ettepanekud taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamiseks (edaspidi ettepanek) esitab MARO projektide kohta, millega panustatakse „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020” ja maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamisse, mis ei ole vastuolus riigieelarve seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud strateegiliste arengudokumentidega, mis sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas, millel on vähemalt maakondliku ulatusega mõju või Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie kohaliku omavalitsuse üksuse mõju, ning mille rahastamise allikaks tegevuskavas on märgitud MATA või millele ei ole määratud muud kindlat rahastamisallikat.”;

5) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kavandatav olulise mõjuga projekt ei ole vastuolus riigieelarve seaduse § 19 lõikes 1 nimetatud strateegiliste arengudokumentidega;”;

6) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud kavandatava projekti mõju olulisuse üle otsustamisel võtab rakendusüksus arvesse kavandatava projekti kogumaksumust, sealhulgas mitteabikõlblikud kulud, projekti iseloomu ja muid olulisi tegureid.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json