Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal

Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2020, 10

Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2021. aastal

Vastu võetud 23.11.2020 nr 55

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 11 lõike 2, § 29 lõike 7, keskkonnatasude seaduse § 11 lõike 2 punkti 3 ning Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 44 lõike 4 punkti 4, § 51 lõike 5 ja § 52 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2021. aastaks:
  1) piirkonnad, kus harrastuskalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta, vähimõrda, harpuunpüssi ja harpuuni ning kadiskat, samuti nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite piirarv ja püügiaeg;
  2) ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil ja õngepüügil;
  3) kalastuskaardi alusel harrastuskalapüügi õiguse tasu.

  (2) Määrus reguleerib harrastuskalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk Harrastuskalapüük nakkevõrgu ja õngejadaga ning ajutised püügikitsendused harrastuskalapüügil 

§ 2.  Lubatud püügivahendite piirarv, püügiõiguse tasu ja püügikitsendused Läänemerel

  (1) Läänemerel kalendrikuu nakkevõrkude piirarvud harrastuskalapüügiks kuni seitsme järjestikuse päeva kestel, kuid mitte kauem kui püügipiirangute ajani või 2021. aasta 31. detsembrini, lõikes 2 nimetatud ja lisas 1 esitatud kaardil näidatud piirkondades maakondade kaupa, kui luba taotletakse vahetult Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on sätestatud lisas 2.

  (2) Kalastuskaarte harrastuskalapüügiks õngejadaga ajavahemikul 1. märtsist 31. oktoobrini kuni seitsme järjestikuse päeva kestel, antakse järgmisena nimetatud ja lisas 1 esitatud kaardil näidatud Läänemere piirkondades maakondade kaupa:
  1) Harju maakonnas piirkonnas, mis paikneb punktide 59º33.84370'N, 25º49.80865'E ja 59º49.16337'N, 25º51.68222'E ühendusjoonest lääne pool ning punktide 59º14.27960'N, 23º43.84582'E ja 59º28.89997'N, 23º31.30005'E ühendusjoonest ida pool;
  2) Hiiu maakonnas piirkonnas, mis paikneb punktide 59º17.50003'N, 22º43.99995'E; 58º59.16042'N, 23º02.10169'E; 58º58.94267'N, 23º02.08372'E; 58º57.03455'N, 23º04.98314'E; 58º56.48722'N, 23º07.88797'E; 58º56.29887'N, 23º08.40639'E; 58º48.68239'N, 23º13.74791'E ja 58º42.76944'N, 23º11.63684'E ühendusjoonest lääne pool ning punktide 58º42.76944'N, 23º11.63684'E; 58º39.86630'N, 22º27.50617'E ja 58º41.29998'N, 21º36.40005'E ühendusjoonest põhja pool;
  3) Ida-Viru maakonnas piirkonnas, mis paikneb punktide 59º26.15364'N, 26º57.66641'E ja 59º37.11199'N, 27º03.20096'E ühendusjoonest ida pool;
  4) Lääne maakonnas piirkonnas, mis paikneb punktide 59º14.27960'N, 23º43.84582'E ja 59º28.89997'N ja 23º31.30005'E ühendusjoonest lääne pool, punktide 59º17.50003'N, 22º43.99995'E; 58º59.16042'N, 23º02.10169'E; 58º58.94267'N, 23º02.08372'E; 58º57.03455'N, 23º04.98314'E; 58º56.48722'N, 23º07.88797'E; 58º56.29887'N, 23º08.40639'E; 58º48.68239'N, 23º13.74791'E ja 58º42.76944'N, 23º11.63684'E ühendusjoonest ida pool ning punktide 58º46.11650'N, 23º45.02466'E; 58º45.90479'N, 23º44.36778'E; 58º45.61010'N, 23º40.99340'E; 58º45.61735'N, 23º39.79881'E; 58º45.02745'N, 23º27.08207'E ja 58º42.76944'N, 23º11.63684'E ühendusjoonest põhja pool;
  5) Lääne-Viru maakonnas piirkonnas, mis paikneb punktide 59º33.84370'N, 25º49.80865'E ja 59º49.16337'N, 25º51.68222'E ühendusjoonest ida pool ning 59º26.15364'N, 26º57.66641'E ja 59º37.11199'N, 27º03.20096'E ühendusjoonest lääne pool;
  6) Pärnu maakonnas piirkonnas, mis paikneb punktide 58º46.11650'N, 23º45.02466'E; 58º45.90479'N, 23º44.36778'E; 58º45.61010'N, 23º40.99340'E; 58º45.61735'N, 23º39.79881'E; 58º45.02745'N, 23º27.08207'E ja 58º42.76944'N, 23º11.63684'E ühendusjoonest lõuna pool ning punktide 58º42.76944'N, 23º11.63684'E; 58º39.37479'N, 23º24.04736'E; 58º39.36302'N, 23º24.76148'E; 58º38.54687'N, 23º26.58684'E; 58º36.74167'N, 23º28.48583'E; 58º35.63293'N, 23º29.13927'E; 58º03.14834'N, 23º29.61519'E ja 57º53.95001'N, 23º36.06691'E ühendusjoonest ida pool;
  7) Saare maakonnas piirkonnas, mis paikneb punktide 58º42.76944'N, 23º11.63684'E; 58º39.86630'N, 22º27.50617'E ja 58º41.29998'N, 21º36.40005'E ühendusjoonest lõuna pool ning punktide 58º42.76944'N, 23º11.63684'E; 58º39.37479'N, 23º24.04736'E; 58º39.36302'N, 23º24.76148'E; 58º38.54687'N, 23º26.58684'E; 58º36.74167'N, 23º28.48583'E; 58º35.63293'N, 23º29.13927'E; 58º03.14834'N, 23º29.61519'E ja 57º53.95001'N, 23º36.06691'E ühendusjoonest lääne pool.

  (3) Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal on püsiasustusega väikesaare püsielanikul ühe kalendrikuu kestel harrastuskalapüügil kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv:
  1) Abrukal – 11;
  2) Aegnal – 3;
  3) Heinlaiul – 3;
  4) Kesselaiul – 12;
  5) Kräsulil – 3;
  6) Kõinastul – 6;
  7) Kihnul – 45;
  8) Manijal – 15;
  9) Naissaarel – 27;
  10) Osmussaarel – 3;
  11) Pranglil – jaanuaris 48, veebruaris 48, märtsis 48, aprillis 53, mais 58, juunis 78, juulis 78, augustis 78, septembris 78, oktoobris 58, novembris 58, detsembris 58;
  12) Ruhnul – 6;
  13) Vilsandil – 18;
  14) Vormsil – 42;
  15) Väike-Pakril – 6.

  (4) Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal antakse püsiasustusega väikesaare püsielanikele kalastuskaarte kuni 300 konksuga õngejadaga harrastuskalapüügiks 1. märtsist 31. oktoobrini seitsmeks järjestikuseks päevaks:
  1) Abrukal;
  2) Aegnal;
  3) Heinlaiul;
  4) Kesselaiul;
  5) Kräsulil;
  6) Kõinastul;
  7) Kihnul;
  8) Manijal;
  9) Naissaarel;
  10) Osmussaarel;
  11) Pranglil;
  12) Ruhnul;
  13) Vilsandil;
  14) Vormsil;
  15) Väike-Pakril.

  (5) Püügiõiguse tasu kalendrikuuks, sõltumata püügipäevade arvust, on nakkevõrguga püügil lõikes 3 nimetatud piirkondades – 6,5 eurot.

  (6) Püügiõiguse tasu nakkevõrguga püügil lisas 2 nimetatud piirkondades kuni seitsme järjestikuse päevas eest, sõltumata püügipäevade arvust, on – 7 eurot.

  (7) Õngejadaga püügiõiguse tasu kuni seitsme järjestikuse päeva eest, sõltumata püügipäevade arvust, on lõigetes 2 ja 4 nimetatud piirkondades 2 eurot.

  (8) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lisas 2 ja lõigetes 2–4 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 3.  Püügikitsendused, lubatud püügivahendite piirarv ja püügiõiguse tasu Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel

  (1) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. märtsist 31. märtsini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Peipsi järvel – 14;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 9.

  (2) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. märtsist 31. märtsini, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Peipsi järvel – 457;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 292.

  (3) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. aprillist 4. maini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Peipsi järvel – 14;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 9.

  (4) Kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv ajavahemikul 1. aprillist 4. maini, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Peipsi järvel – 457;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvel mõlemal veekogul kokku – 292.

  (5) Piirissaare püsielanikul on harrastuskalapüügil Peipsi ja Lämmijärvel 1. märtsist 4. maini kasutada lubatud kaldavõrkude piirarv Piirissaart ümbritseval veealal – 125.

  (6) Kalastuskaarte õngejadaga harrastuskalapüügiks kuni seitsme järjestikuse päeva kestel antakse ajavahemikuks 1. märtsist 31. oktoobrini:
  1) Peipsi järvele;
  2) Lämmi- ja Pihkva järvele.

  (7) Kaldavõrguga jääalune püük on lubatud lõigetes 1–5 sätestatud tingimustel Lämmijärvel ja Peipsi järve lõunaosas Nina külast (58º36,59'N, 27º12,15'E) lõuna poole jääval järveosal – kaldast arvates 3 km laiusel veealal.

  (8) Püügiõiguse tasu kaldavõrguga püügil, sõltumata püügipäevade arvust, on:
  1) lõigetes 1–4 nimetatud ajavahemikul ja piirkondades – 7 eurot;
  2) lõikes 5 nimetatud piirkonnas – 6,5 eurot.

  (9) Püügiõiguse tasu õngejadaga püügil lõikes 6 nimetatud piirkonnas ja kuni seitsme järjestikuse päeva eest, sõltumata püügipäevade arvust, on 2 eurot.

  (10) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lõigetes 1–6 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 4.  Lubatud püügivahendite piirarv, püügiõiguse tasu ja püügikitsendused Võrtsjärvel

  (1) Võrtsjärvel kalendrikuu nakkevõrkude piirarvud harrastuskalapüügiks kuni seitsme järjestikuse päeva kestel, kuid mitte kauem kui püügipiirangute ajani või 2021. aasta 31. detsembrini, kui luba taotletakse vahetult Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on sätestatud lisas 3.

  (2) Võrtsjärvel õngejadaga harrastuskalapüügiks antakse kalastuskaarte ajavahemikuks 1. märtsist 31. oktoobrini kuni seitsme järjestikuse päeva kestel.

  (3) Püügiõiguse tasu Võrtsjärvel nakkevõrguga püügil lisas 3 nimetatud kuni seitsme järjestikuse päeva eest, sõltumata püügipäevade arvust, on 7 eurot.

  (4) Püügiõiguse tasu Võrtsjärvel õngejadaga püügil kuni seitsme järjestikuse päeva eest, sõltumata püügipäevade arvust, on 8 eurot.

§ 5.  Püügikitsendused ja lubatud püügivahendite piirarv sise- ja piiriveekogudel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv ning Võrtsjärv välja arvatud

  (1) Emajõel on kalapüügil keelatud kasutada õngpüünistel konksu, millel on rohkem kui üks haru, 15. märtsist 10. maini, välja arvatud põhjaõng.

  (2) Pirita jõel Veneküla raudteesillast kuni Lükati sillani on 20. oktoobrist 30. novembrini kalapüük harrastuspüügivahenditega keelatud.

  (3) Sise- ja piiriveekogudel kalendrikuu nakkevõrkude piirarvud harrastuskalapüügiks kuni seitsme järjestikuse päeva kestel, kuid mitte kauem kui püügipiirangute ajani või 2021. aasta 31. detsembrini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu, on sätestatud lisas 4.

  (4) Jõgeva ja Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (5) Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

  (6) Valga maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada harrastuskalapüügil nakkevõrku silmasuurusega alla 100 mm.

  (7) Siseveekogudel õngejadaga harrastuskalapüügiks antakse kalastuskaarte kuni seitsmeks järjestikuseks päevaks ajavahemikul 1. märtsist 31. oktoobrini:
  1) Jõgeva maakonnas Kuremaa järvel;
  2) Põlva maakonnas Meelva järvel, Jõksi järvel, Kooraste Suurjärvel, Valgjärvel, Piigandi järvel, Erastvere järvel, Kiidjärvel, Tilsi Kõrbjärvel, Tilsi Pikkjärvel, Uiakatsi järvel, Mudsina järvel ning Räpina, Leevaku, Leevijõe ja Põlva paisjärvel;
  3) Pärnu maakonnas Ermistu järvel ja Kaisma järvel;
  4) Saare maakonnas Suurlahel;
  5) Tartu maakonnas Emajõel, Kaiavere järvel, Pörja Porijärvel, Saadjärvel ja Väikesel Emajõel;
  6) Valga maakonnas Aheru järvel, Nõuni järvel ja Tündre järvel, Väikesel Emajõel, Pikre järvel, Udsu järvel, Virtsjärvel, Koorküla Valgjärvel, Kadastiku järvel, Korijärvel, Juusa järvel, Inni järvel, Pilkuse järvel ja Karula Pikkjärvel;
  7) Viljandi maakonnas Õisu järvel, Ruhijärvel, Kariste järvel, Päidre järvel, Veisjärvel, Parika järvel, Mäeküla järvel ja Kuuni järvel;
  8) Võru maakonnas Tamula järvel, Vagula järvel, Hino järvel, Järvepää järvel, Ähijärvel, Pabra järvel, Lõõdla järvel, Murati järvel, Kirikumäe järvel, Orava järvel, Pullijärvel, Uhtjärvel, Kahrila järvel, Rõuge Suurjärvel, Rõuge Ratasjärvel, Tsolgo Pikkjärvel, Väimela Mäejärvel, Vaskna järvel, Õrsava järvel, Palujüri järvel, Kavadi järvel ja Võhandu jõel.

§ 6.  Püügiõiguse tasu sise- ja piiriveekogudel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järv ning Võrtsjärv välja arvatud

  (1) Püügiõiguse tasu kuni seitsme järjestikuse päeva eest, sõltumata püügipäevade arvust, lisas 4 nimetatud sise- ja piiriveekogudel on:
  1) nakkevõrguga püügil Tartu ja Jõgeva maakonnas – 4 eurot;
  2) nakkevõrguga püügil teistes maakondades – 7 eurot.

  (2) Püügiõiguse tasu kuni seitsme järjestikuse päeva eest, sõltumata püügipäevade arvust, § 5 lõikes 7 nimetatud siseveekogudel ja ajavahemikus on:
  1) õngejadaga püügil – 2 eurot;
  2) õngejadaga püügil Kuremaa järvel, Kaiavere järvel, Saadjärvel ja Vagula järvel – 8 eurot.

  (3) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lisas 4 ja § 5 lõikes 7 nimetatud piirkonna eest eraldi.

3. peatükk Harrastuskalapüük liivi ja kuuritsaga 

§ 7.  Siseveekogudel liivi ja kuuritsaga kalapüügi õiguse tasu ja püügikitsendused

  (1) Harrastuskalapüügiks liivi ja kuuritsaga 1. juunist 31. augustini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaart.

  (2) Liivi ja kuuritsaga kalapüügi õiguse tasu ühe päeva eest lõikes 1 nimetatud ajavahemikul on 2 eurot.

4. peatükk Harrastuskalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga 

§ 8.  Harpuunpüssi ja harpuuniga kalapüügi õiguse tasu ja püügikitsendused Jõgeva ja Tartu maakonnas

  (1) Harrastuskalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte Jõgeva ja Tartu maakonnas:
  1) Kuremaa järvele;
  2) Saadjärvele.

  (2) Harpuunpüssi ja harpuuniga kalapüügi õiguse tasu ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest on 2 eurot.

  (3) Harpuunpüssi ja harpuuniga harrastuskalapüügiks antud kalastuskaart kehtib lõikes 1 nimetatud veekogudel ühel ajal.

§ 9.  Püügikitsendus harrastuskalapüügil harpuunpüssi ja harpuuniga

  Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud Paide tehisjärves.

5. peatükk Lõheliste püük ning kalapüük spinningu ja lendõngega 

§ 10.  Kitsendused jõgedel lõhe ja meriforelli püügil ning kalapüügil spinningu ja lendõngega, kalastuskaardi alusel lubatud spinningu ja lendõngega püük ning püügiõiguse tasu

  (1) Purtse, Selja, Pirita, Vääna, Loobu ja Pühajõel on lõikes 3 nimetatud lõikudes keelatud püüda lõhet ning meriforelli 20. oktoobrist 30. novembrini.

  (2) Pärnu jõestikus on keelatud püüda lõhet ning meriforelli 1. jaanuarist 31. detsembrini.

  (3) Lõhe ja meriforelli püügiks ning spinningu ja lendõngega püügiks jõgedel antakse kalastuskaarte järgmistele jõelõikudele järgmisteks ajavahemikeks:
  1) Pirita jõele Vaskjala paisust suudmeni 1. septembrist 19. oktoobrini;
  2) Jägala jõele Linnamäe paisust suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;
  3) Selja jõele Arkna sillast Rutja-Karepa sillani 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;
  4) Narva jõele Narva Hüdroelektrijaamast suudmeni 1. septembrist 30. novembrini;
  5) Vääna jõele Vahiküla astangutest suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;
  6) Purtse jõele Püssi paisjärve paisust suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;
  7) Loobu jõele Joaveski hüdroelektrijaama derivatsioonikanali väljavoolust suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini;
  8) Pühajõele Tallinn-Narva maantee sillast (Voka teeristi lähedal) suudmeni 1. jaanuarist 19. oktoobrini ja 1. detsembrist 31. detsembrini.

  (4) Kalastuskaardi alusel on püügiõiguse tasu lõikes 3 nimetatud piirkondades:
  1) üheks päevaks – 7 eurot;
  2) kolmeks päevaks – 14 eurot.

  (5) Kalastuskaart spinningu ja lendõngega püügiks ning lõhe ja meriforelli püügiks kehtib lõikes 3 nimetatud veekogudel eraldi.

  (6) Lõikes 3 nimetatud jõgedel ja ajavahemikel ei tohi spinninguga püügil landi või lendõngega püügil kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.

  (7) Lõike 3 alusel antud kalastuskaardiga on lubatud lisaks lõhele ja meriforellile püüda ka neid kalaliike, jõevähk välja arvatud, kelle püük ei ole samal ajavahemikul Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2016. a määruse nr 65 „Kalapüügieeskiri” § 53 kohaselt keelatud.

§ 11.  Püügikitsendused harrastuskalapüügil forellijõgedel ja kalastuskaardi alusel lubatud spinningu ja lendõngega püük ning püügiõiguse tasu

  (1) Harrastuskalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
  1) Esna jõel;
  2) Navesti jõel;
  3) Neeva kanalil;
  4) Norra ojal;
  5) Oostriku jõel;
  6) Palu peakraavil;
  7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
  8) Preedi jõel;
  9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
  10) Vodja jõel;
  11) Võlingi ehk Võllinge ojal;
  12) Onga jõel;
  13) Vahujõel.

  (2) Harrastuskalapüük spinningu ja lendõngega on lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud 1. veebruarist 14. septembrini kalastuskaardi alusel.

  (3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud tingimustel on püügiõiguse tasu ühel päeval 1. veebruarist 14. septembrini 3 eurot.

  (4) Forellipüügi kalastuskaart kehtib ühel ajal kõigil lõikes 1 nimetatud veekogudel.

6. peatükk Kalapüük looduskaitsealadel 

§ 12.  Püügikitsendused ja püügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Silma looduskaitsealal

  (1) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal 1. juulist 31. oktoobrini antakse igaks kalendripäevaks ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte, kui neid taotletakse elektroonilise kanali kaudu, järgmiselt:
  1) Sutlepa merele – 4;
  2) Saunja lahele – 4.

  (2) Harrastuskalapüügiks Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel 1. jaanuarist 28. veebruarini ning 1. novembrist 31. detsembrini antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte piirarvuta.

  (3) Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on 1. märtsist 30. juunini kalapüük keelatud.

  (4) Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, põhjaõng, lendõng ja sikuti.

  (5) Silma looduskaitsealal on keelatud kasutada harrastuskalapüügil lõikes 4 nimetamata püügivahendeid.

  (6) Püügiõiguse tasu ühepäevase kehtivusega kalastuskaardi eest lõigetes 1–2 nimetatud tingimustel on 6 eurot.

  (7) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud. Tasu võetakse iga lõikes 1 nimetatud piirkonna eest eraldi.

§ 13.  Püügikitsendused ja püügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Matsalu rahvuspargis

  (1) Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte harrastuskalapüügiks spinningu, põhjaõnge, lihtkäsiõnge, käsiõnge, lendõnge ja sikutiga, kui neid kaarte taotletakse Keskkonnaametist, järgmiselt:
  1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
  2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles‑ ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – piirarvuta;
  3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõe lähteni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõe lähtest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
  4) 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – piirarvuta;
  5) 1. juulist 31. juulini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 3;
  6) 1. augustist 31. augustini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 3;
  7) 1. septembrist 30. septembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 3;
  8) 1. oktoobrist 31. oktoobrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 3;
  9) 1. novembrist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 3;
  10) 16. novembrist 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

  (2) Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piirides asuvate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte spinningu, põhjaõnge, lihtkäsiõnge, käsiõnge, lendõnge ja sikutiga harrastuskalapüügiks, kui neid kaarte taotletakse elektroonilise kanali kaudu, järgmiselt:
  1) 1. jaanuarist 15. veebruarini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta;
  2) 15. märtsist 10. maini Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles‑ ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – piirarvuta;
  3) 1. juulist 15. novembrini Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõe lähteni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõe lähtest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani – piirarvuta;
  4) 1. juulist 15. novembrini Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – piirarvuta;
  5) 1. juulist 31. juulini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 87;
  6) 1. augustist 31. augustini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 87;
  7) 1. septembrist 30. septembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 87;
  8) 1. oktoobrist 31. oktoobrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 87;
  9) 1. novembrist 15. novembrini Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, Kalatee sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 87;
  10) 16. novembrist – 31. detsembrini Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J – piirarvuta.

  (3) Lõike 1 punktides 1–4 ja 10 ja lõike 2 punktides 1–4 ja 10 nimetatud tingimustel on püügiõiguse tasu 7 eurot.

  (4) Lõike 1 punktides 5–8 ja lõike 2 punktides 5–8 nimetatud tingimustel on püügiõiguse tasu 5 eurot.

  (5) Lõike 1 punktis 9 ja lõike 2 punktis 9 nimetatud tingimustel on püügiõiguse tasu 3 eurot.

  (6) Kalastuskaart kehtib ainult selles piirkonnas, kuhu see on antud, ja tasu võetakse iga lõigetes 1 ja 2 nimetatud piirkonna eest eraldi.

  (7) Matsalu rahvuspargis on harrastuskalapüügil keelatud kasutada lõigetes 1 ja 2 nimetamata püügivahendeid.

§ 14.  Püügikitsendused ja püügiõiguse tasu harrastuskalapüügil Endla looduskaitsealal

  (1) Kalastuskaarte Endla looduskaitsealale antakse üheks kalendrikuuks või üheks päevaks:
  1) Endla järvele;
  2) Sinijärvele.

  (2) Endla järvel ja Sinijärvel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti.

  (3) Endla looduskaitsealal on harrastuskalapüügil keelatud kasutada lõikes 2 nimetamata püügivahendeid.

  (4) Kalapüük Endla järvel ja Sinijärvel 1. aprillist 30. juunini on keelatud.

  (5) Püügiõiguse tasu lõikes 1 nimetatud veekogudel on üheks kalendrikuuks 7 eurot ja üheks päevaks 3 eurot.

7. peatükk Kadiskapüük 

§ 15.  Kadiskapüügi kitsendused harrastuskalapüügil ning püügiõiguse tasu

  (1) Kadiskapüügil on ühel isikul ühes veekogus lubatud püüda kuni kahe kadiskaga.

  (2) Kadiskapüük on lubatud 21. juulist 30. novembrini.

  (3) Kalapüügi õiguse tasu kuni kahe kadiskaga 48 tunniks lõikes 4 nimetatud ühele veekogule on 2 eurot.

  (4) Kadiskapüügiks antakse kalastuskaarte 48 tunniks:
  1) Harju maakonnas Kahala järvele, Harku järvele, Maardu järvele, Tänavjärvele, Klooga järvele, Lohja järvele;
  2) Ida-Viru maakonnas Narva veehoidlale, Konsu järvele, Uljaste järvele;
  3) Jõgeva maakonnas Kuremaa järvele, Kaiu järvele, Jõemõisa järvele, Pikkjärvele (Kaarepere);
  4) Lääne-Viru maakonnas Ohepalu järvele;
  5) Lääne maakonnas Veskijärvele, Hindaste järvele;
  6) Pärnu maakonnas Ermistu järvele, Tõhela järvele, Lavassaare järvele, Kaisma järvele;
  7) Põlva maakonnas Meelva järvele, Valgjärvele;
  8) Saare maakonnas Suurlahele, Mullutu lahele, Harju lahele, Järise järvele, Laialepa lahele;
  9) Tartu maakonnas Elistvere järvele, Kaiavere järvele, Koosa järvele, Kalli järvele, Soitsjärvele, Keeri järvele, Lahepera järvele, Leego järvele, Karijärvele;
  10) Viljandi maakonnas Veisjärvele, Õisu järvele, Viljandi järvele, Ruhijärvele, Mäeküla järvele, Parika järvele, Kariste järvele;
  11) Võru maakonnas Vagula järvele, Tamula järvele, Hino järvele, Lõõdla järvele, Pabra järvele, Murati järvele, Pulli järvele, Kirikumäe järvele.

8. peatükk Vähipüük 

§ 16.  Kasutada lubatud kalastuskaartide piirarv

  (1) Kalastuskaardi ööpäev püügiks vähinattade või vähimõrdadega (edaspidi vähipüügivahendid) on kalastuskaardi ööpäevades arvestatud kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud viie vähipüügivahendi korrutis.

  (2) Harrastusvähipüügil järgmistes maakondades või veekogudes kasutada lubatud kalastuskaartide piirarv 2021. aastal, kui luba taotletakse Keskkonnaametist, on:
  1) Saare maakonnas – 7;
  2) Pangodi järves (Tartu maakond) – 2.

  (3) Harrastusvähipüügil järgmistes maakondades või veekogudes kasutada lubatud kalastuskaartide piirarv 2021. aastal, kui luba taotletakse elektroonilise kanali kaudu, on:
  1) Saare maakonnas – 233;
  2) Pangodi järves (Tartu maakond) – 78.

  (4) Arvestades püügipiiranguid, väljastatakse lõigetes 2 ja 3 nimetamata maakondade veekogudesse kalastuskaarte piirarvudeta.

§ 17.  Ühe vähipüügivahendiga harrastuspüügiõiguse tasu

  Harrastuspüügiõiguse tasu vähipüügil kalastuskaardi eest üheks ööpäevaks kuni viie vähipüügivahendiga ühes § 16 lõikes 2 või 3 nimetatud piirkonnas ja veekogus ning § 16 lõikes 4 nimetatud juhul ühes maakonna veekogus on 15 eurot.

§ 18.  Vähipüügi ajutised kitsendused

  (1) Hiiu maakonnas on vähipüük keelatud.

  (2) Saare maakonnas on vähipüük keelatud Karujärves, Põduste jões, Laugi peakraavis, Kuke peakraavis, Kurdla peakraavis, Reo karjääris, Riksu ojas ja Riksu lahel.

  (3) Harju maakonnas on vähipüük keelatud Mustjões ja Vääna jões.

  (4) Põlva maakonnas on keelatud vähipüük Lutsu jões.

  (5) Pärnu maakonnas on vähipüük keelatud Pärnu jões, Pärnu vallikraavis, Reiu jões, Sauga jões, Tuudi jões ja Vanamõisa jões.

  (6) Lääne maakonnas on vähipüük keelatud Kasari jões ja Vigala jões.

  (7) Rapla maakonnas on vähipüük keelatud Kasari jões, Velise jões ning Vigala jões ja Nurtu jões.

  (8) Tartu maakonnas on vähipüük keelatud Ropka paisjärves ja Ilmatsalu jões.

  (9) Ida-Viru maakonnas on vähipüük keelatud Narva jões, Narva veehoidlas, Mustajões, Balti SEJ väljavoolukanalis, Balti SEJ juurdevoolukanalis ja Eesti SEJ juurdevoolukanalis.

  (10) Võru maakonnas on vähipüük keelatud Värska lahes ja Õrsava järves.

  (11) Vähipüük on lõigetes 1–10 nimetamata veekogudes ja nende osades lubatud 1. kuni 31. augustini.

  (12) Saare maakonnas ning Pangodi järvel (Tartu maakond) antakse kalastuskaarte 2021. aastal ühele isikule üheks ööpäevaks.

9. peatükk Lõppsätted 

§ 19.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2020. aasta 1. detsembril.

  (2) Määruse §-d 16–18 jõustuvad 2021. aasta 1. juulil.

Rain Epler
Minister

Meelis Münt
Kantsler

Lisa 1 Läänemere püügipiirkonnad maakondade kaupa Eesti Vabariigi territoriaalvees

Lisa 2 Läänemerel kalendrikuu nakkevõrkude piirarvud harrastuskalapüügiks kuni seitsme järjestikuse päeva kestel, kuid mitte kauem kui püügipiirangute ajani või 2021. aasta 31. detsembrini, maakondade kaupa, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

Lisa 3 Võrtsjärvel kalendrikuu nakkevõrkude piirarvud harrastuskalapüügiks kuni seitsme järjestikuse päeva kestel, kuid mitte kauem kui püügipiirangute ajani või 2021. aasta 31. detsembrini, kui luba taotletakse vahetult Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

Lisa 4 Sise- ja piiriveekogudel kalendrikuu nakkevõrkude piirarvud harrastuskalapüügiks kuni seitsme järjestikuse päeva kestel, kuid mitte kauem kui püügipiirangute ajani või 2021. aasta 31. detsembrini, kui luba taotletakse Keskkonnaametist või elektroonilise kanali kaudu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json