Teksti suurus:

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2021, 2

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 22.11.2021 nr 25

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 9 lõike 3 alusel.

Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruses nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 81 asendatakse tekstiosa „01.01.2021 kuni 31.08.2021” tekstiosaga „25.10.2021 kuni 30.04.2022”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 82 järgmises sõnastuses:

„(82) Rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist saab taotleda nii tekkinud kahju hüvitamiseks, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud, kui ka tagatisena võimaliku tulevikus tekkiva kahju hüvitamiseks, kui sündmus ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud.”;

3) paragrahvi 71 lõikes 85 asendatakse tekstiosa „01.01.2021 kuni 31.10.2021” tekstiosaga „01.09.2021 kuni 30.06.2022”;

4) paragrahvi 10 lõike 15 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „ja tulude kohta” sõnadega „, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud”;

5) paragrahvi 10 lõike 15 punkti 4 täiendatakse pärast sõnu „rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutega” sõnadega „, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud”;

6) paragrahvi 10 lõiget 15 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) taotletava kahjuhüvitise tagatise suurus, kui sündmus ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud;”;

7) paragrahvi 10 lõike 15 punktist 5 jäetakse välja sõnad „ja selle eesmärgipärast kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiad”;

8) paragrahvi 10 lõiget 15 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kahjuhüvitise eesmärgipärast kasutamist tõendavate kuludokumentide koopiad, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud;”;

9) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:

„(16) Spordiorganisatsioon, kellele on antud rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise tagatis, esitab käesoleva paragrahvi lõike 15 punktides 3, 4 ja 51 nimetatud andmed 20 tööpäeva jooksul sündmuse toimumisest arvates.”;

10) paragrahvi 10 lõike 96 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „, välja arvatud spordialaliit”;

11) paragrahvi 131 lõike 64 punkti 1 täiendatakse pärast sõnu „piirangutest tingitud vähenemist” sõnadega „, kui sündmus on taotluse esitamise hetkeks juba toimunud”;

12) paragrahvi 131 lõiget 64 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) sündmuse tulude ja kulude Vabariigi Valitsuse ja rahvusvaheliselt kehtestatud piirangutest tingitud vähenemise riski ja võimalikku suurust, kui sündmus ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud;”;

13) paragrahvi 131 täiendatakse lõikega 65 järgmises sõnastuses:

„(65) Spordiorganisatsiooni puhul, kellele on antud rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise tagatis, antakse hinnang käesoleva paragrahvi lõike 64 punktis 1 sätestatud kriteeriumile pärast sündmuse toimumist.”;

14) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Kui rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitist taotletakse tagatisena sündmusele, mis ei ole taotluse esitamise hetkeks veel toimunud, teeb komisjon toetuse andjale esmalt ettepaneku tagatise saajate ja summade kohta. Spordiorganisatsioonile, kellele on antud rahvusvahelise spordisündmuse kahjuhüvitise tagatis, kahjuhüvitise väljamaksmise kohta teeb komisjon toetuse andjale ettepaneku pärast sündmuse toimumist.”.

Tiit Terik
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json