Teksti suurus:

Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitajate leiust tuleb Põllumajandus-ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama

Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitajate leiust tuleb Põllumajandus-ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama - sisukord
Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2021, 13

Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitajate leiust tuleb Põllumajandus-ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama

Vastu võetud 25.11.2021 nr 71

Määrus kehtestatakse veterinaarseaduse § 49 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitaja leiust tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama.

§ 2.  Teatamiskohustusliku loomataudi ja lisas 1 nimetatud zoonoosse haigusetekitaja laboratoorse leiu kohta esitatava teatise sisu nõuded ja teatise esitamise täpsem kord

  (1) Teatamiskohustusliku loomataudi ja lisas 1 nimetatud zoonoosse haigusetekitaja laboratoorse leiu kohta esitatav teatis sisaldab sõltuvalt uurimismaterjalist järgmisi andmeid:
  1) laboriuuringu teinud labori nimi;
  2) proovi võtmise ja laboriuuringu tulemuse väljastamise kuupäev;
  3) loomataudi tekitaja või zoonoosse haigusetekitaja nimetus, võimalusel liigi või tüübi täpsusega;
  4) analüüsi tellija nimi;
  5) uurimismaterjali nimetus;
  6) uurimismetoodika;
  7) uurimise eesmärk;
  8) uuritud looma liik;
  9) proovivõtu koht;
  10) loomapidaja nimi ja aadress või juriidilise isiku puhul ettevõtja nimi ja aadress;
  11) selle loomapidamisettevõtte aadress, kus uuritud looma peetakse;
  12) uuritud loomaga samas loomapidamisettevõttes peetavatelt loomadelt võetud proovide arv ja nendest proovidest positiivseks osutunud proovide arv.

  (2) Labor esitab lõikes 1 nimetatud teatise teatamiskohustusliku loomataudi ja lisas 1 nimetatud zoonoosi põhjustava haigusetekitaja positiivse laboriuuringu tulemuse kohta Põllumajandus- ja Toiduametile 24 tunni jooksul.

  (3) Veterinaararst esitab lõikes 1 nimetatud teatise väljaspool Eestit asuvast laborist tellitud teatamiskohustusliku loomataudi ja lisas 1 nimetatud zoonoosi põhjustava haigusetekitaja positiivse laboriuuringu tulemuse kohta Põllumajandus- ja Toiduametile 24 tunni jooksul laborivastuse saamisest.

§ 3.  Teatamiskohustusliku loomataudi ning muu loomataudi ja zoonoosse haigusetekitaja laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamine

  (1) Labor peab arvestust teatamiskohustusliku loomataudi ning lisades 1 ja 2 loetletud muu loomataudi ja zoonoosse haigusetekitaja laboratoorsete leidude kohta.

  (2) Labori peetav arvestus sisaldab järgmisi andmeid:
  1) loomataudi või zoonoosse haigusetekitaja nimetus, võimalusel liigi või tüübi täpsusega;
  2) uuritud looma liik;
  3) laboriuuringu tulemuse väljastamise kuupäev;
  4) uurimismaterjali nimetus;
  5) uurimismetoodika;
  6) uuritud proovide arv;
  7) positiivseks osutunud või kahtlaste proovide arv;
  8) loomapidaja või ettevõtja nimi ja aadress;
  9) ettevõtte tegevuskoha aadress.

  (3) Muud loomataudid ja zoonoossed haigusetekitajad, mille leidude kohta peab labor arvestust pidama, on loetletud lisas 2.

§ 4.  Teatamiskohustusliku ja muu loomataudi ning zoonoosse haigusetekitaja laboratoorsete leidude kohta esitatava aruande sisu nõuded ja aruande esitamise täpsem kord

  (1) Põllumajandus- ja Toiduametile esitatav aruanne teatamiskohustusliku ja muu loomataudi ning zoonoosse haigusetekitaja laboratoorsete leidude kohta sisaldab järgmisi andmeid:
  1) loomataudi või zoonoosse haigusetekitaja nimetus, võimalusel liigi või tüübi täpsusega;
  2) uuritud looma liik;
  3) uurimismaterjali nimetus;
  4) uurimismetoodika;
  5) uuritud proovide arv;
  6) uuritud loomapidamisettevõtete arv;
  7) positiivseks osutunud proovide arv;
  8) nende loomapidamisettevõtete arv, kus peetavalt loomalt võetud proov osutus positiivseks.

  (2) Labor esitab aruande teatamiskohustusliku ja muu loomataudi ning zoonoosse haigusetekitaja laboratoorsete leidude kohta üks kord kvartalis sellele kvartalile järgneva kuu 15. kuupäevaks.

§ 5.  Määruse rakendamine

  (1) Paragrahvi 5 lõike 2 kohaselt 15. jaanuariks 2022. aastal esitatav aruanne koostatakse 2021. aasta oktoobri, novembri ja detsembri arvestuse andmete alusel enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud vormi kohaselt.

  (2) Määrus jõustub 1. detsembril 2021. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

Lisa 1 Nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitaja leiust tuleb Põllumajandus- ja Toiduametit teavitada

Lisa 2 Muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leidude kohta peab labor arvestust pidama

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json