Teksti suurus:

Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2015, 7

Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kord

Vastu võetud 23.01.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 104 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kord.

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 104 lõike 2 kohaselt teevad Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli eriasutuse ülesannete täitmise eest vastutav Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti struktuuriüksus (edaspidi eriasutus) oma pädevuse piires ning eriasutuse ülesandeid täitev Maksu- ja Tolliameti struktuuriüksus (edaspidi MTA) oma pädevuse piires.

§ 2.  Järelkontrolli ülesanded

  (1) Eriasutus ja MTA lähtuvad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549–607) V jaotise III peatükist ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 908/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega (ELT L 255, 28.08.2014, lk 59–124), IV peatüki 2. jaost tulenevate ülesannete täitmisel õigusaktide alusel koostatud ning asjaomaste poolte vahel kooskõlastatud protseduuridest ja metoodilistest juhenditest.

  (2) Eriasutus teostab MTA üle haldusjärelevalvet §-s 4 nimetatud kontrolliaktide ja muude dokumentide ning aastaaruande alusel, et tagada MTA tegevuse vastavus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 908/2014 nõuetele. Eriasutus teavitab MTA-d järelevalve tulemustest.

  (3) Lõikes 2 nimetatud haldusjärelevalve käigus puuduste ilmnemise korral on eriasutusel õigus nõuda menetluse viimist nõuetega vastavusse.

§ 3.  Järelkontroll

  (1) Eriasutus koostab Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (edaspidi EAGF) iga eelarveaasta kohta eksporditoetust saanud isikute kontrollvalimi ja edastab selle MTA-le hiljemalt kõnealusele aastale järgneva aasta 30. juuniks.

  (2) MTA koostab eksporditoetustega seotud riskide loetelu ja esitab selle eriasutusele hiljemalt EAGF-i eelarveaastale järgneva aasta 1. oktoobriks. Eriasutus määrab koostöös MTA-ga need eksporditoetustega seotud riskid, mille suhtes tehakse järelkontrolli.

  (3) Lõikes 1 nimetatud kontrollvalimi alusel teeb MTA järelkontrolli hiljemalt valimi saamise aastale järgneva aasta 30. juuniks. Vajaduse korral tehakse järelkontrollialuse isikuga seotud isiku üle järelkontrolli vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 80 lõikele 2.

  (4) Lõikes 3 nimetatud järelkontrolli tegemisele võib MTA kooskõlastatult eriasutusega kaasata teisi asutusi vastavalt halduskoostöö seaduses sätestatud korrale.

  (5) Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 908/2014 artikli 45 lõike 1 kohase teiselt Euroopa Liidu liikmesriigilt saadud eksporditoetustega seotud kontrollitaotluse edastab eriasutus MTA-le viie tööpäeva jooksul selle saamise päevast arvates. Asjaomase järelkontrolli peab MTA olema teinud nelja kuu jooksul kontrollitaotluse saamise päevast arvates.

  (6) Järelkontrolli tegemise kohta koostatakse kontrolliakt, mille koopia edastatakse eriasutusele valimi saamise aastale järgneva aasta 30. juuniks.

§ 4.  Järelkontrolli aruandlus

  Eriasutus koostab kontrolliperioodi kontrolliaktide ja muude dokumentide põhjal aastaaruande, mille esitab Euroopa Komisjonile kuue kuu jooksul aruandealuse kontrolliperioodi lõpust arvates. Eriasutus esitab MTA-le aastaaruande koopia.

§ 5.  Järelkontrolliga seotud riskide hindamine

  Eriasutus määrab ja järjestab hiljemalt iga aasta 30. novembriks olulisuse järgi eksporditoetuste järelkontrolli riskid ning edastab riskide loetelu Rahandusministeeriumi siseauditi osakonnale (edaspidi Rahandusministeerium) ja Põllumajandusministeeriumi siseauditi osakonnale (edaspidi Põllumajandusministeerium).

§ 6.  Järelkontrolli audit

  (1) Eksporditoetuste järelkontrolli tegemist auditeeritakse.

  (2) Rahandusministeerium koostab §-s 5 nimetatud riskide alusel eksporditoetuste järelkontrolliga seotud siseauditi aasta tööplaani ja esitab selle eriasutusele kooskõlastamiseks hiljemalt iga aasta 5. jaanuariks.

§ 7.  Järelkontrolli siseauditi lõpparuande esitamine

  (1) Rahandusministeerium esitab eksporditoetuste järelkontrolliga seotud siseauditi lõpparuande koos soovituste rakendamise kavaga eriasutusele ja Põllumajandusministeeriumile.

  (2) Rahandusministeerium edastab auditite raames tähele pandud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise seire tulemused Põllumajandusministeeriumile hiljemalt auditile järgneva kalendriaasta lõpuks.

§ 8.  Järelkontrolli auditeerimine

  Põllumajandusministeerium teeb vajaduse korral eriasutuses ja MTA-s sisekontrollisüsteemi hindamiseks eksporditoetuste järelkontrolli auditeid ning teeb nende tulemusena ettepanekuid järelkontrollisüsteemi tõhustamise kohta.

Taavi Rõivas
Peaminister

Ivari Padar
Põllumajandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json