Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2015, 11

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määruse nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muutmine

Vastu võetud 26.01.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 18 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 1. juuni 2004. a määrust nr 62 „Loodushoiutoetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise ja toetuse maksmise kord, nõuded toetuse maksmiseks ja toetuse määrad” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestab kaitseala, hoiuala või püsielupaiga keskkonnaregistrisse kantud poollooduslike koosluste säilimiseks kaitse-eeskirjaga või kaitsekorralduskavaga määratud vajaliku töö toetamiseks kinnisasja valdajale makstava loodushoiutoetuse (edaspidi toetus) taotlemise, taotluse läbivaatamise, tööde tegemise, toetuse maksmise nõuded ja tingimused, toetuse maksmise korra ning toetuste määrad.”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 2 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kaitsealal, hoiualal või püsielupaigas asuvate poollooduslike koosluste taastamiseks antavate toetuste määrad on:
1) looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 245 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 340 eurot hektari kohta;
2) punktis 1 nimetamata niidu puhastamisel hõredast võsast (liituvusega 0,2–0,4), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 180 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 250 eurot hektari kohta;
3) looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 315 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 460 eurot hektari kohta;
4) punktis 3 nimetamata niidu puhastamisel keskmise tihedusega võsast (liituvusega 0,5–0,7), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 230 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 340 eurot hektari kohta;
5) looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude puhastamisel tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 435 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 590 eurot hektari kohta;
6) punktis 5 nimetamata niidu puhastamisel tihedast võsast (liituvusega 0,8–1), kui võsa on kuni 1,5 m kõrgune, 320 eurot hektari kohta või, kui võsa on üle 1,5 m kõrgune, 435 eurot hektari kohta;
7) puisniidul puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil 1 kuni 2 liituvusastme võrra 220 eurot hektari kohta või 3 kuni 4 liituvusastme võrra 340 eurot hektari kohta;
8) puiskarjamaal puurinde liituvuse vähendamisel puistu grupilise struktuuri taastamise eesmärgil 1 kuni 2 liituvusastme võrra 160 eurot hektari kohta või 3 kuni 4 liituvusastme võrra 250 eurot hektari kohta;
9) poolloodusliku koosluse tihedast pilliroost puhastamisel (niitmine, karjatamine, purustamine) või kuni 1,5 meetri kõrguse hõreda võsaga ebatasase ja mätastunud niidu puhastamisel (niitmine, purustamine) 231 eurot hektari kohta;
10) poollooduslikel kooslustel käesoleva määruse kohaseks karjatamiseks vajalike tarade ehitamine 1,00 euro meetri kohta.”;

4) paragrahvi 2 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 11 kohast toetust ei maksta, kui samal aastal taotletakse sellel maatükil Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 11 lõike 1 punkti 1 alusel ühtset pindalatoetust või toetust sama tegevuse eest muudest vahenditest või Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel poolloodusliku koosluse hooldamise toetust.”;

5) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja esitab Keskkonnaametile (edaspidi korraldaja) määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse jooksva aasta 10. maiks.”;

6) paragrahvi 4 lõike 2 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) kinnisasja valdamise õiguslikku alust tõendav dokument, kui taotleja ei ole maaomanik;
2) taastatava ala asukohakaart.”;

7) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Toetust makstakse tingimusel, et poolloodusliku koosluse taastamisel kohustub taotleja:”;

8) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) poolloodusliku koosluse tihedast pilliroost puhastamisel pilliroogu niitma või purustama ja pärast niitmist või purustamist karjatama loomi või tõrjuma pilliroogu karjatamise teel, kui karjatamiskoormus on vähemalt 1,5 lü/ha ning taastamise tulemusena ei tohi pilliroog ja muu rohttaimestu olla kõrgem kui 0,5 m;”;

10) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) purustama või niitma kuni 1,5 meetri kõrguse hõreda võsaga ebatasase või mätastunud koosluse, kuid võib jätta võsa koristamata;”;

11) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktidega 19, 20 ja 21 järgmises sõnastuses:

„19) puisniidu ja puiskarjamaa taastamistööde lõppemisel tagama puistu liituvuse 0,2–0,4 ja põõsarinde liituvuse kuni 0,1 ning loopealsete taastamistööde lõppemisel kadakate ja muu puittaimestiku liituvuse kuni 0,3;
20) tegema taastamistööd selliselt, et maha ei jää raidmeid, mille diameeter on üle 5 cm ja pikkus üle kui 50 cm ning kännud on lõigatud võimalikult madalalt, mitte kõrgemalt kui 15 cm maapinnast;
21) taastamistööde lõppemisel tagama alal hooldustegevuse viie aasta jooksul.”;

12) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades otsustab korraldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt jooksva aasta 1. juuliks.”;

13) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse sõna „viie” sõnaga „kümne”;

15) paragrahvi 7 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlusi läbi vaadates ja hinnates määrab korraldaja taotlustes esitatud andmete alusel taastatavate alade eelisjärjestuse.”;

16) paragrahvi 7 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maatükkide eelisjärjestus koostatakse järgmiselt:
1) maaüksused, kus keskkonnaregistris registreeritud andmete kohaselt on liigirikas aruniit, loopealne, puisniit ja nõmmeniit;
2) maaüksused, kus keskkonnaregistris registreeritud andmete kohaselt on luhaniit, rannaniit ja sooniit;
3) ülejäänud maaüksused, eelistades kõrgema ja keskmise looduskaitseväärtusega alasid madala looduskaitseväärtusega aladele.”;

17) paragrahvi 8 lõikes 2 asendatakse arv „10” arvuga „30”;

18) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui maaomanik katkestab maa rendilepingu kohustuse kehtivusajal, võib teine isik kohustuse üle võtta või see lõpeb ning kohustuse kehtivusaja eest loodushoiutoetuse tagasimaksmist ei nõuta.”;

19) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) vähendada toetuse saajale makstavat toetust 50% võrra toetusemäärast, kui poolloodusliku koosluse niitmise või purustamise järel ei ole samal aastal karjatatud või kui eemaldatud pilliroog on koristamata, põletamata või peenestamata.”;

20) paragrahvi 13 täiendatakse lõigetega 4, 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(4) 2015. aastal saab alale, mis on saanud „Eesti maaelu arengukava 2007–2013” kohast poolloodusliku koosluse hooldamise toetust, kuid mis ei vasta Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 65 lõikes 1 nimetatud programmi „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” kohastele toetuse andmise nõuetele, taotleda üksnes hooldusnõuetele vastavusse viimise toetust, mille määr on 100 eurot hektari kohta ja mille taotlemisel:
1) taotleja esitab korraldajale määruse lisas 1 esitatud vormi kohase taotluse 2015. aasta 27. veebruariks;
2) korraldaja otsustab kontrollimise tulemusi, toetuseks määratud rahasumma suurust ja alade eelisjärjestust arvestades taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 2015. aasta 15. märtsiks;
3) taotleja kohustub lõpetama ala taastamise 2015. aasta 1. oktoobriks.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud toetuse rahuldamise otsuse korral sõlmitakse leping 2015. aasta 1. aprilliks.

(6) 2015. aastal on maatükkide eelisjärjestuse esimene prioriteet käesoleva paragrahvi lõikes 4 taotletud tegevus.”;

21) määruse lisad 1, 2 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1, 2 ja 3 (lisatud).

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Loodushoiutoetuse taotlus

Lisa 2 Loodushoiutoetuse leping

Lisa 3 Loodushoiutoetuse lepingu alusel tehtud tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json