Teksti suurus:

Tartu Rajooni TSN 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis” lisa 1 punkti 14 kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2015, 12

Tartu Rajooni TSN 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis” lisa 1 punkti 14 kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 26.01.2015 nr 8

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Kehtetuks tunnistamine

Tartu Rajooni TSN 9. septembri 1964. a otsuse nr 99 „Looduse kaitsest Tartu rajoonis” lisa 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Kehtetuks tunnistamise põhjendus

Määruse seletuskirjas1 on esitatud põhjendused kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 30. oktoobri 2013. a käskkirjaga nr 1035 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused ning puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Mati Raidma
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json