Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2016, 3

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruse nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 25.01.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 151 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 21. märtsi 2005. a määruses nr 11 „Teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimise määramise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „haridus- ja teadusminister” vastavas käändes sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 sissejuhatavas osas asendatakse tekstiosa „50 protsenti” tekstiosaga „40 protsenti”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) teadusartikkel, mis on kajastatud Web of Science andmebaasides Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ja/või andmebaasis Scopus (v.a kogumikud), koefitsiendiga üks;”

4) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) artikkel, mille autorite arv on rohkem kui 100, koefitsiendiga null koma viis;
12) artikkel, mille autorite arv on rohkem kui 1000, koefitsiendiga null koma kolm;”;

5) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „koefitsiendiga kolm” tekstiosaga „koefitsiendiga viis”;

6) paragrahvi 3 lõike 1 punktides 2–4 asendatakse sõnad „Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel” sõnadega „Eesti Teadusinfosüsteemi kodulehel”;

7) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatav osa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud baasfinantseerimise mahust 50 protsenti eraldatakse proportsionaalselt järgmiste alus- ja rakendusuuringute või arendustegevuse läbiviimise eest saadud ning teadus- ja arendusasutuse majandusaasta tulemiaruandes kajastatud kassapõhiste tuludega:”;

8) paragrahvi 3 lõikes 21 asendatakse sõnad „Euroopa Ühenduse” sõnadega „Euroopa Liidu”;

9) paragrahvi 5 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Haridus- ja Teadusministeeriumil või tema poolt volitatud juriidilisel isikul või asutusel on õigus saada baasfinantseerimise taotlejalt lisateavet esitatavate andmete kohta ja kontrollida esitatavate andmete õigsust.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Baasfinantseerimise tulemuste avalikustamine

(1) Teadus- ja arendusasutusele eraldatud baasfinantseerimise tulemusel valminud publikatsioonid on avalikkusele Eesti Teadusinfosüsteemis vabalt kättesaadavad, kui publitseerimise, autoriõiguse või intellektuaalomandi kaitsmise tingimused ei sätesta teisiti.

(2) Juhul kui teaduskirjastus piirab ajaliselt juurdepääsu käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel avalikele publikatsioonidele, tehakse uurimisteema täitmise tulemusena valminud publikatsioonid avalikkusele Eesti Teadusinfosüsteemis vabalt kättesaadavaks viivitamatult pärast piirangu lõppemist, kui teaduskirjastuse tingimused ei sätesta teisiti.”;

11) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. 2017. ja 2018. aasta baasfinantseerimise mahu määramine

(1) 2017. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2013. ja 2014. aasta kohta käesolevas määruses kuni 1. veebruarini 2016 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmeid 2015. aasta kohta alates 1. veebruarist 2016 kehtiva regulatsiooni alusel.

(2) 2018. aasta baasfinantseerimise mahu määramisel arvestatakse baasfinantseerimise alusandmeid 2014. aasta kohta käesolevas määruses kuni 1. veebruarini 2016 kehtinud regulatsiooni alusel ning alusandmeid 2015. ja 2016. aasta kohta alates 1. veebruarist 2016 kehtiva regulatsiooni alusel.”;

12) määruse lisa 1 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

13) määruse lisa 2 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

14) määruse lisa 4 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. veebruaril 2016. aastal.

  (2) Määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json