Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 25. septembri 2015. a määruse nr 120 „Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2016, 7

Majandus- ja taristuministri 25. septembri 2015. a määruse nr 120 „Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel” muutmine

Vastu võetud 25.01.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 31 lõike 2 punkti 2, § 31 lõike 3 punkti 1, § 36 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 3 punkti 1 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1.  Majandus- ja taristuministri 25. septembri 2015. a määruses nr 120 „Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Broneerimistasu ei või ületada 2 eurot ühe sõidukipileti kohta.”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vedaja on kohustatud sooduspiletiga, kui see on hinnakirjas kehtestatud, vedama sõidukit ja selle haagist:
1) Virtsu–Kuivastu parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne asukoht on Saare maakonnas;
2) Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinil, kui sõiduki registreerimistunnistuse kohaselt on sõiduki omanik, vastutav kasutaja või kasutaja füüsiline või juriidiline isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht või äriregistrijärgne asukoht on Hiiu maakonnas.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Vedaja on kohustatud tasuta vedama sügava puudega isikut, raske nägemispuudega isikut või puudega kuni 16-aastast isikut transportivat sõiduautot ja alla 3,5-tonnise täismassiga sõidukit, välja arvatud meditsiini- või raviasutuse transpordivahendit, kui puudega isik esitab isikut tõendava dokumendi ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardi või riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistuse, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta.”;

3) määruse lisa asendatakse uue lisaga (lisatud).

§ 2.  Käesolev määrus jõustub 2016. aasta 1. veebruaril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Piletihinnad ja sõidusoodustused avaliku teenindamise lepingu alusel teostataval liiniveol Kuivastu–Virtsu, Rohuküla–Heltermaa ja Sõru–Triigi parvlaevaliinidel

/otsingu_soovitused.json