Teksti suurus:

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2017, 6

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 02.07.2009 nr 61
RTL 2009, 54, 794
jõustumine 01.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2014RT I, 28.03.2014, 231.03.2014
05.09.2014RT I, 10.09.2014, 113.09.2014
26.01.2017RT I, 27.01.2017, 401.02.2017

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel
[RT I, 28.03.2014, 2 - jõust. 31.03.2014]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

  (1) Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (edaspidi keskus) on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Keskuse nimetuse ametlik tõlge inglise keelde on Astangu Vocational Rehabilitation Centre.

§ 2.   Asukoht

  Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Astangu 27, 13519 Tallinn.

§ 3.   Rahastamine ja eelarve

  (1) Keskus on riigieelarvest rahastatav asutus, millel on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

  (2) Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister õigusaktides kehtestatud korras.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 4.   Aruandekohustuslikkus

  Keskus on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib keskuse tegevust ning teostab selle üle teenistuslikku järelevalvet.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

§ 5.   Sümboolika

  Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning sümboolika.

2. peatükk KESKUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 6.   Eesmärk

  Keskuse tegevuse eesmärk on isiku erivajadusi arvestades erinevate tegevuste kaudu toetada tema iseseisvat toimetulekut ja tööalast tegevust.

§ 7.   Ülesanded

  Keskuse ülesanded on:
  1) korraldada koolitusi ja läbi viia muid tegevusi tööalase ja sotsiaalse toimetuleku toetamiseks;
  2) korraldada vajadusel koostöös haridusasutustega kutse- ja üldhariduse andmist erivajadustega inimestele;
  3) toetada tööellu üleminekut ja tööga kohanemist;
  4) osutada tööalast karjääri toetavaid tegevusi ja teenuseid;
  5) osutada rehabilitatsiooniteenust;
  6) osutada õpi-, töö- ja elukeskkonna kohandamisele suunatud tegevusi;
  7) koondada, rakendada ning levitada erivajadustega inimeste sotsiaalset kaasatust ja tööellu kaasatust soodustavate tegevuste teoreetilisi aluseid ja praktilist oskusteavet;
  8) [kehtetu - RT I, 27.01.2017, 4 - jõust. 01.02.2017]
  9) teha koostööd sotsiaalhoolekande alal tegutsevate asutuste ja isikutega;
  10) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid.

3. peatükk KESKUSE JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 8.   Keskuse juhtimine

  (1) Keskust juhib ja esindab direktor, kellega sõlmib töölepingu valdkonna eest vastutav minister.
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]

  (2) Keskuse direktor:
  1) planeerib ja juhib keskuse tegevust ning vastutab keskusele põhimäärusega pandud ülesannete ja keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kinnitab keskuse töötajate koosseisu ja töötasu;
  3) sõlmib keskuse töötajatega töölepingud;
  4) tagab tingimused töötajate kvalifikatsiooni täiendamiseks;
  5) kinnitab keskuse asjaajamiseeskirja, sisekorra, struktuuriüksuste põhimäärused ja muud eeskirjad, töötajate ametijuhendid ja muud keskuse töökorraldust reguleerivad juhendid ja korrad;
  6) valmistab ette keskuse eelarve ja esitab selle kinnitamiseks valdkonna eest vastutavale ministrile;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  7) sõlmib keskuse nimel lepinguid, esindab keskust ja annab volikirju keskuse esindamiseks;
  8) vastutab keskuse valitsemisele antud riigivara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
  9) hoiab keskuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
  10) tagab keskuse sisekontrollisüsteemi rakendamise;
  11) vastutab keskuse tööohutuse ja tervisekaitsenõuete täitmise eest;
  12) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid keskuse töö paremaks korraldamiseks;
[RT I, 10.09.2014, 1 - jõust. 13.09.2014]
  13) kinnitab keskuse pakutavate koolituste õppekavad, rehabilitatsiooniprogrammid ja nendes tehtavad muudatused ja täiendused;
  14) koordineerib ja korraldab keskuse arendustegevust;
  15) kehtestab tasuliste teenuste eest võetava tasu määramise alused ja korra;
  16) täidab temaga sõlmitud töölepingust või õigusaktidest tulenevaid muid ülesandeid.

  (3) Direktoril on õigus moodustada nõuandva iseloomuga töögruppe ja komisjone keskusele pandud ülesannete täitmiseks.

  (4) Direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (5) Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud keskuse töötaja.

§ 9.   Struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuriüksused on:
  1) õppeosakond;
  2) rehabilitatsiooniosakond;
  3) haldusosakond;
  4) [kehtetu - RT I, 27.01.2017, 4 - jõust. 01.02.2017]

  (2) Õppeosakonna põhiülesanded on:
  1) erivajadusega inimestele võimaluste loomine sotsiaalseks toimetulekuks ja tööks vajalike teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide omandamiseks;
  2) sotsiaalset toimetulekut toetavate, tööoskuste omandamiseks vajalike ja kutsevalikut toetavate koolituste ning muude täiskasvanute koolituste korraldamine erivajadusega inimestele;
  3) vajadusel kutse- ja üldhariduse andmise korraldamine erivajadustega inimestele koostöös haridusasutustega;
  4) keskuses õppivate isikute huvitegevuse korraldamine;
  5) õppemetoodikate väljatöötamine, rakendamine ja levitamine;
  6) keskuse õppekavade koostamine, arendamine ja elluviimine.

  (3) Rehabilitatsiooniosakonna põhiülesanded on:
  1) keskuses osutatavaid teenuseid saavate isikute (edaspidi isikud) ja nende võrgustiku liikmete rehabilitatsiooni- ja õppimisvõimaluste alane teavitamine ja nõustamine;
  2) isikute tegevus-, töö- ja toimetulekuvõime, sealhulgas õpivõime hindamine, kutsesobivuse ja rehabilitatsioonivajaduse väljaselgitamine;
  3) õppimise, praktika ja töölerakendumise toetamine ning iseseisva toimetuleku suurendamine toetava rehabilitatsiooni kaudu;
  4) keskuses õppivate isikute õpi-, praktika- ja töökeskkonna ning elukeskkonna hindamine, selle kohandamisvajadusalane nõustamine ja võimalusel kohandamine;
  5) riikliku rehabilitatsiooniteenuse osutamine;
  6) rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine ja rakendamine keskuse osutatavaid teenuseid saavate isikute vajadustest lähtuvalt ning rehabilitatsiooniprogrammide levitamine.

  (4) Haldusosakonna põhiülesanded on:
  1) keskuse asjaajamise korraldamine;
  2) keskuse valduses oleva riigivara kasutamise ja arvestuse korraldamine;
  3) riigihangete läbiviimine;
  4) keskuse varustamine tööks vajalike vahenditega;
  5) keskuse infotehnoloogilise töö korraldamine koostöös Sotsiaalministeeriumiga;
  6) keskuse hoonete nõuetekohasuse ja keskuse territooriumi korrashoiu tagamine;
  7) toitlustus-, majutus- ja konverentsiteenuse ning muude tasuliste teenuste osutamine;
  8) keskuses õppivatele isikutele toitlustamise ja õendusabi kättesaadavuse ning õpilaskodu toimimise tagamine.

  (5) [Kehtetu - RT I, 27.01.2017, 4 - jõust. 01.02.2017]

  (6) Struktuuriüksuse tööd juhib juhataja.

4. peatükk KESKUSE RAHASTAMINE JA ARUANDLUS 

§ 10.   Rahastamine

  Keskust rahastatakse riigieelarvest, keskuse põhitegevusega seotud tasulistest teenustest saadud tulust, programmide ja projektide täitmiseks eraldatud vahenditest ja muudest laekumistest.

§ 11.   Aruandlus

  Keskus korraldab raamatupidamist ja statistilist arvestust ning aruandlust õigusaktidega ettenähtud korras.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 12.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Keskuse tegevus korraldatakse ümber või lõpetakse õigusaktides sätestatud korras.

6. peatükk RAKENDAMINE 

§ 13.   Määruse rakendamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2009. aasta 1. augustil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json