Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2018, 1

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 6

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sertifitseerimise nõuetele vastava õli- ja kiudtaimede seemne partii kohta teeb Põllumajandusamet põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning väljastab nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.”;

2) paragrahvi 17 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „määrab” sõnadega „sertifitseerimise otsuses”;

3) paragrahvi 17 lõikes 6 asendatakse sõna „seemnetunnistusele” sõnadega „sertifitseerimise otsusele”;

4) paragrahvi 17 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad „standardsed ohutuslaused” sõnaga „hoiatuslaused”;

5) paragrahvi 19 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 19 lõike 2 sissejuhatavas lauses asendatakse sõna „Eliitseemne” tekstiosaga „Supereliitseemne, eliitseemne”;

7) lisa 1 ülamärkuses „2” asendatakse tekstiosa „veerus 9” tekstiosaga „veerus 6”;

8) lisa 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste teraviljaliikide suhtes:
1) paljaskaer (Avena nuda L.);
2) harilik kaer ja bütsantsi kaer (Avena sativa L. (sealhulgas Avena byzantina K. Koch)) (edaspidi harilik kaer);
3) harilik tatar (Fagopyrum esculentum Moench);
4) harilik oder (Hordeum vulgare L.);
5) harilik rukis (Secale cereale L.);
6) harilik nisu (Triticum aestivum L.);
7) kõva nisu (Triticum durum Desf.);
8) speltanisu (Triticum spelta L.);
9) tritikale (xTriticosecale Wittm.ex A. Camus) perekonda Triticum kuuluva liigi ja perekonda Secale kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid;
10) mais, välja arvatud lõhenev mais ja suhkrumais (Zea mays L.);
11) punktides 1−10 nimetatud liikide hübriidsordid ja sisearetusliinid.”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 sissejuhatavas lauses asendatakse tekstiosa „hariliku kaera, hariliku odra, hariliku rukki ja tritikale” tekstiosaga „hariliku kaera, paljaskaera, hariliku odra, hariliku rukki, hariliku tatra ja tritikale”;

3) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Hariliku tatra sertifitseeritud seemne kategooria seeme tähistusega C on seeme, mis:
1) on toodetud supereliit- või eliitseemnest sordi omaniku, esindaja või säilitaja vastutusel ja sordi säilitamiseks ettenähtud meetodite kohaselt sertifitseeritud seemnest, mis vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
2) on ette nähtud kasutamiseks muul eesmärgil kui turustamisotstarbelise seemne tootmiseks;
3) vastab sertifitseeritud seemne kohta kehtestatud põldtunnustamise ja kvaliteedi nõuetele;
4) on sertifitseeritud.”;

4) paragrahvi 8 lõike 3 tabelit täiendatakse neljanda reaga järgmises sõnastuses:

4) harilik tatar

400

250

5) paragrahvi 9 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Hariliku odra, hariliku kaera, paljaskaera, hariliku nisu, kõva nisu, speltanisu, hariliku rukki, hariliku tatra ja tritikale sertifitseeritud seemne tootmise korral peab taimik olema kasvuperioodil põldtunnustatud vähemalt üks kord.”;

6) paragrahvi 9 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sertifitseerimise nõuetele vastava teraviljaseemne partii kohta teeb Põllumajandusamet põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning väljastab nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.”;

7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Hariliku tatra mittesordiehtsaid taimi võib seemnepõllul esineda järgmiselt:
1) supereliit- või eliitseemne tootmise korral üks taim 30 ruutmeetri kohta;
2) sertifitseeritud seemne tootmise korral üks taim 10 ruutmeetri kohta.”;

8) paragrahvi 17 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „määrab” sõnadega „sertifitseerimise otsuses”;

9) paragrahvi 17 lõikes 6 asendatakse sõna „seemnetunnistusele” sõnadega „sertifitseerimise otsusele”;

10) paragrahvi 17 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad „standardsed ohutuslaused” sõnaga „hoiatuslaused”;

11) paragrahvi 19 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 19 lõike 2 sissejuhatavas lauses asendatakse sõna „Eliitseemne” tekstiosaga „Supereliitseemne, eliitseemne”;

13) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Hariliku tatra super- ja eliitseemne ja sertifitseeritud seemnepakendi etiketile märgitakse lõike 2 punktides 2–15 nimetatud teave.”;

14) paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Ajavahemikul 1. veebruarist 2018 – 31. detsembrini 2018 võib jätkata hariliku tatra sertifitseerimata seemne tootmist määruse §-de 6, 8, 9, 91, 10 ja 11 enne 2018. aasta 1. veebruari kehtinud redaktsiooni kohaselt.

(4) Enne 2019. aasta 1. jaanuari toodetud hariliku tatra sertifitseerimata seemet võib turustada kuni 2020. aasta 30. juunini.”;

15) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

16) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks;

17) lisa 4 tabelit täiendatakse 9. reaga järgmises sõnastuses:

9.

Harilik tatar (Fagopyrum esculentum Moench)

10

1500

600

§ 3.   Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 4 sissejuhatavast lausest jäetakse välja sõna „kõrreliste”;

2) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sertifitseerimise nõuetele vastava söödakultuuride seemne partii kohta teeb Põllumajandusamet põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning väljastab nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.”;

3) paragrahvi 16 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „määrab” sõnadega „sertifitseerimise otsuses”;

4) paragrahvi 16 lõikes 6 asendatakse sõna „seemnetunnistusele” sõnadega „sertifitseerimise otsusele”;

5) paragrahvi 16 lõikes 7 asendatakse sõnad „standardsed ohutuslaused” sõnaga „hoiatuslaused”;

6) paragrahvi 18 lõike 1 sissejuhatavas lauses asendatakse sõnad „Eliitseemne ja” tekstiosaga „Supereliit- ja eliitseemne,”;

7) paragrahvi 18 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.   Põllumajandusministri 21. mai 2006. a määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 21. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Sertifitseerimise nõuetele vastava köögiviljakultuuride seemne partii kohta teeb Põllumajandusamet põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning väljastab nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.”;

2) paragrahvi 17 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „määrab” sõnadega „sertifitseerimise otsuses”;

3) paragrahvi 17 lõikes 6 asendatakse sõna „seemnetunnistusele” sõnadega „sertifitseerimise otsusele”;

4) paragrahvi 17 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad „standardsed ohutuslaused” sõnaga „hoiatuslaused”;

5) paragrahvi 19 lõike 1 sissejuhatavas lauses asendatakse tekstiosa „Eliit- ja sertifitseeritud seemne” tekstiosaga „Supereliit- ja eliitseemne ning sertifitseeritud seemne”;

6) paragrahvi 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

7) lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.   Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Sertifitseerimise nõuetele vastava peediseemne partii kohta teeb Põllumajandusamet põldtunnustamise, laboratoorse analüüsi ja järelkontrolli põldkatsete tulemusi arvestades sertifitseerimise otsuse ning väljastab nõuetekohased etiketid või määrab trükkida lubatud etikettide arvu.”;

2) paragrahvi 15 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna „määrab” sõnadega „sertifitseerimise otsuses”;

3) paragrahvi 15 lõikes 6 asendatakse sõna „seemnetunnistusele” sõnadega „sertifitseerimise otsusele”;

4) paragrahvi 15 lõike 7 teises lauses asendatakse sõnad „standardsed ohutuslaused” sõnaga „hoiatuslaused”;

5) paragrahvi 18 lõike 1 sissejuhatavas lauses asendatakse tekstiosa „Eliit- ja sertifitseeritud” tekstiosaga „Supereliit- ja eliitseemne ning sertifitseeritud”;

6) paragrahvi 18 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

7) lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määrust täiendatakse §-ga 7 järgmises sõnastuses:

§ 7. Määruse rakendamine

Määruse lisa punkti 157 kohaldatakse ajavahemikul 1. veebruarist 2018 – 31. detsembrini 2018 juhul, kui ei kohaldata põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” § 25 lõikes 3 sätestatut.”;

2) lisa tabelit täiendatakse 157. reaga järgmises sõnastuses:

157

 

Fagopyrum esculentum Moench.

harilik tatar

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. veebruaril 2018. a.

  (2) Paragrahvi 1 punktid 1–3 ja 8, § 2 punktid 6, 8, 9 ja 16, § 3 punktid 2–4 ja 8, § 4 punktid 1–3 ja 7 ning § 5 punktid 1–3 ja 7 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa 1 Teraviljaseemne kategooria kvaliteedinõuded

/otsingu_soovitused.json