Teksti suurus:

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2021, 1

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muutmine

Vastu võetud 22.01.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel.

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrust nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord“ muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 ja“ tekstiosaga „Statsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmise ja paigaldamise ning“;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine;“;

3) paragrahvi 6 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) sõidu- või veovahendi, mootor-, vee-, õhu- või maastikusõiduki, jalgratta, pisimopeedi, kerg-, tasakaalu- või robotliikuri, niiduki, rööbassõiduki, haagise või auto alusel valmistatud eritöömasina ostmise kulud, välja arvatud liikurmasina ja rändkaupluse ostmise kulud;“;

4) paragrahvi 6 punktides 61, 17 ja 19 asendatakse sõnad „masina või seadme“ tekstiosaga „masina, seadme või muu vajaliku sisseseade“;

5) paragrahvi 6 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) kasutatud masina, seadme ja muu vajaliku sisseseade ostmise kulud;“;

6) paragrahvi 11 punktis 4 asendatakse tekstiosa „paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 ja“ tekstiosaga „statsionaarse masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmise ja paigaldamise ning“;

7) paragrahvi 13 lõige 21 sõnastatakse järgmiselt:

„(21) MTA edastab PRIAle lõikes 2 nimetatud ettevõtjate taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolme järjestikuse majandusaasta käibedeklaratsioonide või tuludeklaratsioonide vormi E andmed.“;

8) paragrahvi 17 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Investeeringu tegemist tõendavaid dokumente saab ühe taotluse kohta esitada kuni 20 korda, kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, ja kuni kaheksa korda, kui investeeringuobjekti ei osteta liisingulepingu alusel.“;

9) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:

„(15) Kui äriühingu taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruanne ei ole äriregistrile esitatud ja nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole möödunud või kui kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni vormi E andmed ei ole MTAle esitatud ja nimetatud vormi MTAle esitamise tähtaeg ei ole möödunud, loetakse nimetatud ettevõtjate puhul alates 2021. aastast taotluse esitamise tähtajal taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud teist majandusaastat ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teiseks majandusaastaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud kolmandat majandusaastat.“;

10) lisa normitehnilist märkust number 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Juhul kui taotleja tegevuskohta ehk püsiva ja kestva majandus- või kutsetegevuse kohta ei ole seoses toetatava investeeringuga võimalik ühe konkreetse kohaliku omavalitsuse üksusega seostada, jäetakse selle hindamiskriteeriumi puhul hindepunktid andmata.“.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json