Teksti suurus:

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 25 muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2021, 5

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 25 muutmine

Vastu võetud 25.01.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 alusel.

Kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruses nr 25 „Filmikunsti arendamise, tootmise ja levitamise toetamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määrust ei kohaldata Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18) ja komisjoni määrusega (EL) 2020/972 (ELT L 215, 07.07.2020, lk 3-6) (edaspidi grupierandi määrus), artikli 1 lõigetes 2, 4 ja 5 sätestatud juhtudel.“;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 asendatakse numbrid „6-13“ numbritega „4-13“;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) tootmistoetus täispika mängufilmi, lühimängufilmi, täispika animafilmi, lühianimafilmi ja dokumentaalfilmi tootmiseks, sealhulgas järeltootmistoetus dokumentaalfilmil põhineva TV-sarja tootmiseks dokumentaalfilmi projektile, mis on eelnevalt saanud toetuse andjalt tootmistoetuse;“;

4) paragrahvi 4 lõikes 5 asendatakse sõna „kolm“ sõnaga „kaks“;

5) paragrahvi 5 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Dokumentaalfilmide arendustoetuse ja tootmistoetuse, sealhulgas dokumentaalfilmil põhineva TV-sarja järeltootmistoetuse taotlusele, peab olema lisatud peategelase või tema esindaja kirjalik nõusolek dokumentaalfilmis ja TV-sarjas osalemiseks.“;

6) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) üritustoetuse, täienduskoolitus- ja haridustoetuse, filmialase uurimistöö ja digiteerimise toetuse puhul kuni 70% ning subtiitrite ja kirjeldustõlke toetuse puhul kuni 90%;“;

7) paragrahvi 10 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse osakaalu arvutamisel võetakse arvesse ainult abikõlblikke kulusid ning kogu avaliku sektori panust kokku, mis ei tohi ületada grupierandi määruses toodud maksimaalset lubatud osakaalu.“;

8) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) täispika mängufilmi tootmistoetuse, dokumentaalfilmi arendus- ja tootmistoetuse, TV-minisarja arendustoetuse ja dokumentaalfilmil põhineva TV-sarja järeltootmistoetuse taotlusel kuni 50 kalendripäeva taotlusvooru sulgemisest;“;

9) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Täispika mängufilmi, täispika animafilmi ja TV-minisarja arendustoetus ning dokumentaalfilmil põhineva TV-sarja järeltootmistoetus makstakse kolmes osas
1) 55% ühe nädala jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist;
2) 40% kahe nädala jooksul pärast vahearuande kinnitamist;
3) 5% kahe nädala jooksul pärast lõpparuande kinnitamist.“.

Tõnis Lukas
Minister

Tarvi Sits
Kantsler

/otsingu_soovitused.json