Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/039 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 27.01.2021, 7

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/039 muutmine

Vastu võetud 22.01.2021

Lisa 6
28.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli
teostamise lepingu“ nr 17-00132/039 juurde

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)1, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida volituse alusel esindab Transpordiameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra

ja

Aktsiaselts Tallinna Linnatransport, registrikoodiga 10312960, asukohaga Kadaka tee 62a, 12618 Tallinn (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Deniss Boroditš,

vahel on sõlmitud 28.06.2017 sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 17-00132/039 (edaspidi Leping).

Võttes arvesse, et:

(i) Lepingu punkti 8.1. kohaselt saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;

(ii) 07.01.2021 kirjaga nr 11.2-7/21/625-1 teavitas Teostaja, et Teostaja ettevõtte nimi on 2020 aasta lõpus muudetud.

Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku:

1. Muuta Lepingu sõlminud ettevõtte nimi Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts alljärgnevalt: Aktsiaselts Tallinna Linnatransport.

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad

Transpordiamet     
Valge 4    
11413 Tallinn   
Telefon: 621 1200  
E-post: info@transpordiamet.ee 
Registrikood: 70001490    

____________________ 
/digitaalselt allkirjastatud/   
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
Kadaka tee 62a
12618 Tallinn
Telefon: 643 4000
E-post: tlt@tallinnlt.ee
Registrikood: 10312960

____________________
/digitaalselt allkirjastatud/

1 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

/otsingu_soovitused.json