Teksti suurus:

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2012, 1

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 23.02.2012 nr 4

Määrus kehtestatakse „Politsei ja piirivalve seaduse” § 13 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” (RT I, 29.12.2011, 103) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Maksu- ja Tolliamet – ühiste infoobjektide, süüteomenetluse, ennetava tegevuse ning jälitusmenetluse andmestikku;”;

2) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse punktidega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„5) Keskkonnainspektsioon – ühiste infoobjektide, süüteomenetluse andmestiku kriminaalmenetluse ossa ning ennetava tegevuse andmestikku;
6) Häirekeskus – reageeriva tegevuse andmestikku.”;

3) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse sõna „andmekogust” sõnaga „infosüsteemist”;

4) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Siseministeeriumil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust, ennetava tegevuse andmestikust, reageeriva tegevuse andmestikust, arestimajade tegevuse andmestikust, otsimise andmestikust sisejulgeoleku valdkonda puudutava operatiivinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks ning jälitusmenetluse andmestikust jälitustegevuse seaduslikkuse ja põhjendatuse kontrollimiseks;”;

5) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8–10 järgmises sõnastuses:

„8) Registrite ja Infosüsteemide Keskusel – süüteomenetluse andmestikust E-toimiku süsteemi kriminaalmenetluse liidese kaudu edastatavate kriminaalmenetluse andmete kvaliteedi analüüsimiseks, tervikluse ja õigsuse tuvastamiseks ning ebaõigete või puudulike andmete parandamiseks E-toimiku süsteemis;
9) Keskkonnainspektsioonil – ühiste infoobjektide andmestikust, süüteomenetluse andmestikust kriminaalmenetluse osast süüteomenetluse läbiviimisel, ennetava tegevuse andmestikust menetluse tagamiseks ja otsimise andmestikust tagaotsitavate isikute tabamiseks;
10) Häirekeskusel – reageeriva tegevuse andmestikust hädaabiteadete menetlemiseks.”;

6) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele võimaldatakse andmetele juurdepääs vastavalt §-le 191.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse juurdepääs infosüsteemile

(1) Juurdepääs infosüsteemile on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses. Juurdepääsu saamiseks infosüsteemile esitab Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, välja arvatud lõikes 2 nimetatud töötaja osas, taotluse vastutavale töötlejale vastutava töötleja poolt kehtestatud korras.

(2) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajal, kes on süsteemiadministraator, on juurdepääsuõigus §-s 6 nimetatud andmestikele, millele juurdepääsuks on vastutav töötleja andnud nõusoleku.

(3) Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus esitab lõikes 2 nimetatud nõusoleku taotlemiseks vastutavale töötlejale nimekirja süsteemiadministraatoritest. Nimekirjas märgitakse iga süsteemiadministraatori juurde §-s 6 nimetatud andmestiku nimetus, millele juurdepääs on tööülesannete täitmiseks süsteemiadministraatorile vajalik.

(4) Juurdepääsuvajaduse lõppemisest teavitatakse vastutavat töötlejat viivitamatult.”;

8) paragrahvi 23 lõikes 1 asendatakse tähis „T2S3K3” tähisega „K3T3S3”;

9) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) väärteomenetluse alustamata jätmise korral ja suulise hoiatamise korral 1 aasta alustamata jätmisest või hoiatamisest arvates;”;

10) paragrahvi 24 lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) kirjaliku hoiatamismenetluse andmeid kuni hoiatustrahvi laekumiseni;”;

11) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) punktis 41 nimetatud andmed 7 aasta möödumisel andmete arhiveerimisest arvates.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. märtsil 2012. a.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

/otsingu_soovitused.json