Teksti suurus:

Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2014, 3

Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse kutseõppeasutuse ja rakenduskõrgkooli (edaspidi kool) õppe läbiviimise õiguse pikendamise käigus läbi viidava õppekavarühma akrediteerimise tingimused ja kord.

§ 2.   Akrediteerimise valdkonnad ja kriteeriumid

  (1) Akrediteerimisel hinnatakse õppekasvatustöö toimivust hetkevaates ja õppekasvatustöö jätkusuutlikkust arenguvaates viies hindamisvaldkonnas:
  1) õppekasvatustöö;
  2) eestvedamine ja juhtimine;
  3) personalijuhtimine;
  4) koostöö huvigruppidega;
  5) ressursside juhtimine.

  (2) Akrediteerimisel kasutatavad hindamiskriteeriumid kehtestab kutseõppeasutuse seaduse § 13 lõike 6 alusel moodustatud hindamisnõukogu.

§ 3.   Akrediteerimise algus

  (1) Akrediteerimist korraldav asutus teeb õppe läbiviimise õiguse pikendamise taotluse esitanud koolile teatavaks akrediteerimise ajakava ning kooli ülesanded.

  (2) Kool koostab õppekavarühma akrediteerimiseks sisehindamise põhjal õppekavarühma aruande ning esitab selle akrediteerimist korraldavale asutusele viimase poolt sätestatud vormis ja tähtajaks.

§ 4.   Akrediteerimise läbiviimine

  (1) Akrediteerimist korraldav asutus moodustab akrediteerimise läbiviimiseks hindamiskomisjonid. Hindamiskomisjon on kolme- kuni neljaliikmeline ning see moodustatakse õppekavarühmale vastava valdkonna tööandjate esindajatest ning õppekasvatustöö ekspertidest. Hindamiskomisjoni liige ei tohi olla Haridus- ja Teadusministeeriumi töötaja, kooli juht ega töötaja riigi sihtasutuses, mis hindab Haridus- ja Teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu alusel kutseõppe tasemeõppe õppekavasid ning tegeleb kutseõppe arendamisega.

  (2) Hindamiskomisjon hindab kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel õppekavarühmas läbiviidavat õppekasvatustööd koolis ning koostab akrediteerimisaruande, arvestades käesoleva määruse § 2 lõikes 1 kehtestatud hindamisvaateid ja -valdkondi ning hindamisnõukogu kehtestatud hindamiskriteeriume.

  (3) Akrediteerimist korraldav asutus esitab akrediteerimisaruande koolile, kellel on õigus esitada kommentaarid akrediteerimisaruande kohta akrediteerimist korraldavale asutusele viimase poolt sätestatud vormis ja tähtajaks.

  (4) Pärast kooli kommentaaride saamist koostab hindamiskomisjon lõpliku aruande ning esitab selle akrediteerimist korraldavale asutusele.

§ 5.   Akrediteerimisotsuse kinnitamine

  (1) Akrediteerimist korraldav asutus koondab akrediteerimisaruande ja kooli kommentaarid ning esitab need hindamisnõukogule, kes kinnitab nende alusel akrediteerimisotsuse.

  (2) Hindamisnõukogu kinnitab ühe järgmistest otsustest:
  1) akrediteerida õppekavarühm kuueks aastaks;
  2) akrediteerida õppekavarühm kolmeks aastaks;
  3) mitte akrediteerida õppekavarühma.

  (3) Akrediteerimisotsuse alusel teeb hindamisnõukogu haridus- ja teadusministrile õppe läbiviimise õiguse pikendamise kohta ühe järgmistest ettepanekutest:
  1) pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmas kuue aasta võrra;
  2) pikendada õppe läbiviimise õigust õppekavarühmas kolme aasta võrra;
  3) keelduda õppe läbiviimise õiguse pikendamisest.

§ 6.   Akrediteerimise korraldus

  (1) Akrediteerimise täpsema korralduse kehtestab hindamisnõukogu.

  (2) Hindamisnõukogu tööd korraldab akrediteerimist korraldav asutus.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json