Teksti suurus:

Raudteeseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2015, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.02.2015 otsus nr 588

Raudteeseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2015

Raudteeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 92 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Raudteel reisijateveol kehtivad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 14–41) kehtestatud nõuded.ˮ;

2) paragrahvi 92 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

ˮ(11) Riigisisese reisijateveo korral, sealhulgas linna-, linnalähi- ja piirkondlikel liinidel, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artikli 2 lõigete 4 ja 5 alusel erandit, mille kohaselt ei rakendata kuni 2019. aasta 3. detsembrini Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artiklit 10, artikli 13 lõiget 2, artiklit 15, artikli 18 lõikeid 2, 4 ja 5 ning artiklit 22.

(12) Rahvusvahelise reisijateveo korral, kui rongiliin väljub Euroopa Liidu piiridest, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artikli 2 lõike 6 alusel erandit, mille kohaselt ei rakendata kuni 2019. aasta 3. detsembrini Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artiklit 10, artikli 13 lõiget 2 ning artikleid 15–17 ja 22.ˮ;

3) paragrahvi 23 lõike 9 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Tehnilise Järelevalve Amet teavitab ohutustunnistuse A osa välja andnud ohutusasutust viivitamata, kui ta tunnistab kehtetuks selle ohutustunnistuse B osa.”;

4) paragrahvi 34 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Vedurijuhtide, vedurijuhiabide, eriveeremi juhtide ja reisirongi klienditeenindajate, raudteeohutuse ja raudteeliikluse juhtimise eest vastutavate töötajate, sealhulgas rongikoostajate, vagunijärelevaatajate, vagunipidurdajate, rongi- ja manöövridispetšerite, jaamakorraldajate, raudteeliikluse korraldajate, turvangu- ja sideseadmete mehaanikute, montööride, pöörmeseadjate, teemontööride ja -meistrite, kaubarongisaatjate ning signalistide (edaspidi koos raudteetöötajad) terviseseisund peab vastama kehtestatud tervisenõuetele. Tervisenõuded peavad tagama taseme, mis võimaldab raudteetöötajatel ohutult oma tööülesandeid täita. Raudteetöötajate tervisenõuded, tööleasumisele eelneval ja perioodilisel tervisekontrollil nõutavad terviseuuringud, tervisekontrolli sageduse ning tööleasumisele eelneva ja perioodilise tervisekontrolli tegemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

5) paragrahvi 42 lõike 31 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮRaudteeinfrastruktuuri-ettevõtja või muu raudteeinfrastruktuuri valdaja ja raudteeveo-ettevõtja ning järelevalvetoimingute käigus teatavaks saanud juhul Tehnilise Järelevalve Amet teavitavad õnnetusjuhtumi, tõsise õnnetusjuhtumi või vahejuhtumi toimumisest viivitamata Ohutusjuurdluse Keskust avalikustatud sidevahendi kaudu.ˮ;

6) paragrahvi 44 lõiked 32 ja 33 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(32) Vedurijuhiloa eksamile lubatakse isik, kes on läbinud vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse.

(33) Esmakordselt veduriliigi juhtimisõigust taotleval isikul peab olema kehtiv vedurijuhiluba ning veduriliigi juhtimisõiguse taotlemisele eelnevat vedurijuhiabi tööstaaži veduriliigil, mille juhtimisõigust ta taotleb, vähemalt neli kuud.”;

7) paragrahvi 44 lõikes 35 asendatakse sõnad ”õppe eesmärgil” sõnadega ”väljaõppe käigus sertifikaadi saamiseks”;

8) paragrahvi 45 lõike 11 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ2) omandanud põhihariduse ja läbinud nõukogu otsuses 85/368/EMÜ Euroopa Ühenduse liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavuse kohta (EÜT L 199, 31.07.1985, lk 56–59) nimetatud 3. taseme kutseõppe või keskhariduse baasil vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse;ˮ;

9) paragrahvi 451 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Sertifikaadi saamiseks peab vedurijuht olema läbinud selleks vajaliku väljaõppe ja sooritanud sertifikaadieksami.”;

10) paragrahvi 452 lõiget 1 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

ˮVäljaõpe on vedurijuhi väljaõppe üldkoolitus ja väljaõpe sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi täiendusõpe on perioodiline täiendusõpe sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks ja muud lisakoolitused.ˮ;

11) paragrahvi 452 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Vedurijuhi teadmisi ja oskusi hinnatakse pärast vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist vedurijuhiloa saamiseks vedurijuhiloa eksamil, pärast väljaõppe läbimist sertifikaadi saamiseks sertifikaadieksamil ning sertifikaadi kehtivuse säilitamiseks vahekontrollil. Sertifikaadieksami ja vahekontrolli viib läbi Tehnilise Järelevalve Ameti tunnustatud eksamineerija.”;

12) paragrahvi 452 lõikest 7 jäetakse välja sõnad ”või perioodilise vahekontrolli korraldaja”;

13) paragrahvi 452 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

ˮ(10) Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule ning nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.ˮ;

14) paragrahvi 51 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja teeb raudteevõrgustiku teadaande huvitatud isikutele kättesaadavaks paberkandjal Konkurentsiameti poolt heakskiidetud aadressil ja tasuta oma veebiportaalis hiljemalt neli kuud enne käesoleva seaduse § 52 lõikes 1 sätestatud tähtaega.”;

15) paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja määrab ja avalikustab raudteevõrgustiku teadaandes igaks liiklusgraafikuperioodiks läbilaskevõime jaotamise taotluste esitamise tähtpäeva, mis ei ole varasem kui 12 kuud enne vastava liiklusgraafikuperioodi algust.”;

16) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja tagab, et hiljemalt 11 kuud enne liiklusgraafikuperioodi algust on koostöös teiste asjaomaste raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjatega kehtestatud esialgsed rahvusvahelised rongiliinid ning edasise menetluse käigus järgitakse neid võimalikult suurel määral.”;

17) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

”(21) Liiklusgraafikuperioodi läbilaskevõimeosade jaotamise kohta tehakse otsus hiljemalt kaks kuud pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumist.”;

18) paragrahvi 52 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja koostab liiklusgraafiku kavandi ja avalikustab selle oma veebilehel hiljemalt neli kuud pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumist.

(4) Liiklusgraafik kinnitatakse hiljemalt kaks kuud enne liiklusgraafikuperioodi algust.”;

19) paragrahvi 54 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Liiklusgraafik kehtestatakse üks kord kalendriaastas.”;

20) paragrahvi 54 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(2) Raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotatakse lähtuvalt liiklusgraafikuperioodist, mis algab detsembrikuu teisel pühapäeval. Raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjad võivad kokku leppida muid liiklusgraafikuperioodi algus- ja lõpukuupäevi, teavitades sellest Euroopa Komisjoni, kui see mõjutab rahvusvahelist rongiliiklust.ˮ;

21) paragrahvi 59 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad ”maikuu viimaseks kuupäevaks” sõnadega ”liiklusgraafikuperioodi alguseks”;

22) seadust täiendatakse §-dega 1002–1005 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 1002. Reisijale teabe andmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artiklis 8 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1003. Ettemakse tegemata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artiklis 13 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1004. Reisijale rongi hilinemise korral abi andmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artiklis 16 või 18 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 1005. Puudega või piiratud liikumisvõimega reisijale teabe või abi andmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 artiklis 20 või 23 sätestatud nõude täitmata jätmise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.ˮ;

23) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

ˮ(7) Käesoleva seaduse §-des 1002–1005 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tarbijakaitseamet.ˮ;

24) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise tekstiga:

”Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/34/EL, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (ELT L 343, 14.12.2012, lk 32–77).”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json