Teksti suurus:

Rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2015, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.02.2015 otsus nr 599

Rahvusooperi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.02.2015

§ 1. Rahvusooperi seaduse muutmine

Rahvusooperi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮ(1) Nõukogu on rahvusooperi kõrgeim juhtimisorgan, kes koosneb üheteistkümnest liikmest.

(2) Nõukogusse kuuluvad:

1) kolm Riigikogu nimetatud Riigikogu liiget Riigikogu kultuurikomisjoni ettepanekul;

2) kaks kunstide edendamise valdkonna eest vastutava ministri nimetatud liiget;

3) üks hariduspoliitika kavandamise ja korraldamise valdkonna eest vastutava ministri nimetatud liige;

4) üks eelarvepoliitika kavandamise koordineerimise ja elluviimise valdkonna eest vastutava ministri nimetatud liige;

5) üks Eesti Muusikaakadeemia nõukogu nimetatud liige;

6) üks Eesti Teatriliidu juhatuse nimetatud liige;

7) üks Eesti Heliloojate Liidu juhatuse nimetatud liige;

8) üks Estonia Seltsi juhatuse nimetatud liige.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 6, 7 ja 8 nimetatud mittetulundusühingute lõppemisel nimetab nõukogu liikme nende õigusjärglane. Õigusjärglase puudumisel väheneb nõukogu liikmete arv.

(4) Nõukogu liikme volituste tähtaeg on neli aastat. Nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisel jätkab nõukogu liige tegevust kuni tema asemele uue liikme nimetamiseni. Kui nelja kuu jooksul nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisest arvates ei ole tema asemele nimetatud uut liiget, loetakse senine nõukogu liige uueks tähtajaks nimetatuks.

(5) Nõukogu liikme nimetaja võib enda nimetatud liikme põhjendatud juhul enne volituste tähtaja lõppu tagasi kutsuda.

(6) Nõukogu liikme tagasikutsumisel, omal soovil tagasiastumisel või surma tõttu väljalangemisel nimetatakse tema asemele viivitamata uus nõukogu liige ajani, mis on jäänud asendatava nõukogu liikme volituste lõpuni.ˮ;

2) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

ˮNõukogu esimehe ja aseesimehe valimiseni täidab nõukogu esimehe ülesandeid nõukogu vanim liige.ˮ;

4) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) seadust täiendatakse §-dega 101 ja 102 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 101. Nõukogu tegevuskulud ja nõukogu liikmete tasustamine

(1) Nõukogu tegevuskulud ja nõukogu liikmete tasu kaetakse rahvusooperi eelarvest.

(2) Nõukogu liikmele makstakse tasu 0,5 kuutasu alammäära kuus ja nõukogu esimehele üks kuutasu alammäär kuus vastavalt koosolekutest osavõtule.

§ 102. Nõukogu liikme vastutus

(1) Nõukogu liige peab oma kohustusi täitma rahvusooperile lojaalselt ja nõukogu liikmele vajaliku hoolsusega.

(2) Nõukogu liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud nõukogu liikmele vajaliku hoolsusega.ˮ;

6) paragrahvi 11 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

7) seadust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 111. Peadirektori ametikoha täitmine, lepingu sõlmimine ja lõpetamine ning tasustamine

(1) Peadirektori ametikoha täitmise kord sätestatakse rahvusooperi põhikirjas.

(2) Nõukogu esimees sõlmib peadirektoriga kuni viieks aastaks lepingu, milles määratakse kindlaks peadirektori õigused ja kohustused, temale makstava tasu suurus ning muud tegevuseks vajalikud tingimused. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu kohta sätestatut.

(3) Tasu suuruse määramisel peab peadirektorile tehtavate maksete kogusumma olema mõistlikus vastavuses peadirektori ülesannetega.

(4) Peadirektorile võib maksta täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Tasu suurus peab olema põhjendatud ega või majandusaasta jooksul kokku ületada peadirektori nelja kuu tasu.

(5) Peadirektor kutsutakse tagasi, kui nõukogu on avaldanud oma koosseisu kahekolmandikulise häälteenamusega peadirektorile umbusaldust.

(6) Nõukogu lõpetab peadirektoriga lepingu lepingutähtaja möödumisel, enne lepingutähtaja möödumist tema omal soovil või peadirektori tagasikutsumisel.

(7) Peadirektorile võib nõukogu otsusel maksta lahkumishüvitist, kui peadirektor kutsutakse tagasi enne käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel sõlmitud lepingu tähtaja lõppu. Hüvitise suurus kokku ei või ületada peadirektori kolme kuu tasu. Hüvitist ei maksta, kui peadirektor kutsutakse tagasi raske juhtimisvea ilmnemise tõttu või käesoleva seaduse või muu õigusakti nõuete rikkumise tõttu.ˮ;

8) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

ˮ(4) Enne 2015. aasta 1. aprilli kinnitatud rahvusooperi nõukogu koosseisu volitused lõppevad 2015. aasta 31. märtsil, kuid selle liikmed jätkavad nõukogu liikmete ülesannete täitmist kuni nõukogu uute liikmete nimetamiseni.ˮ;

9) seadust täiendatakse §-dega 23 ja 24 järgmises sõnastuses:

ˮ§ 23. Nõukogu liikmete tasumäärad

Käesoleva seaduse § 101 lõikes 2 sätestatud nõukogu liikme tasumäärasid kohaldatakse nõukogu liikmetele, kes nimetatakse ametisse pärast 2015. aasta 31. märtsi.

§ 24. Peadirektori töölepingu kehtivus

2015. aasta 1. aprillil ametis oleva peadirektoriga sõlmitud tööleping kehtib kuni töölepingus sätestatud tähtaja saabumiseni või töölepingu ennetähtaegse lõpetamiseni.ˮ.

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2015. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json