Teksti suurus:

Õppekulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.02.2023, 2

Õppekulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord

Vastu võetud 25.02.2015 nr 4
RT I, 27.02.2015, 5
jõustumine 02.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2016RT I, 03.05.2016, 106.05.2016
13.02.2023RT I, 15.02.2023, 118.02.2023

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 200 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse püsiva tervisekahjustuse tõttu tegevteenistusest vabastatud isikule, teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelasele ja rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväelasele Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest täiendus- või ümberõppe õppekulu hüvitamise tingimused, ulatus ja kord.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (2) Määrust kohaldatakse täiendus- või ümberõppe kulu hüvitamiseks järgmiselt:
  1) isikule, kes on teenistusülesannete täitmise tõttu saanud püsiva tervisekahjustuse ja seetõttu tegevteenistusest vabastatud ning asub pärast tegevteenistusest vabastamist õppima Eestis asuvasse õppeasutusse kõrghariduse või täienduskoolituse õppekava, välja arvatud sõjaväelise õppekava, järgi;
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]
  2) tegevväelasele, kes on teenistusülesannete täitmise tõttu saanud püsiva tervisekahjustuse ja asub tegevteenistuse ajal õppima Eestis asuvasse õppeasutusse kõrghariduse või täienduskoolituse õppekava, välja arvatud sõjaväelise õppekava, järgi;
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]
  3) vähemalt kaheaastase tegevteenistusstaažiga ja rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväelasele, kes soovib tegevteenistusest lahkuda ja asub tegevteenistuse ajal õppima Eestis asuvasse õppeasutusse kõrghariduse või täienduskoolituse õppekava, välja arvatud sõjaväelise õppekava, järgi.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevväelane võib õppima asuda ka ühe aasta jooksul pärast tegevteenistusest vabastamist, juhul kui kõrghariduse või täienduskoolituse õppekaval algab õpe pärast tema tegevteenistusest vabastamist. Õppekulu hüvitamise taotlus tuleb esitada tegevteenistuse ajal.
[RT I, 15.02.2023, 1 - jõust. 18.02.2023]

  (3) Määrust ei kohaldata tegevväelase ametikohaga seotud täienduskoolituse kulude hüvitamiseks.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikutel peab olema kaitseväeteenistuse seaduse §-s 202 sätestatud korras tuvastatud õigus saada teenistusalaseid tagatisi.

§ 2.   Õppekulu hüvitamise tingimused

  (1) Õppekulu hüvitatakse hariduse omandamiseks, kas:
[RT I, 15.02.2023, 1 - jõust. 18.02.2023]
  1) ühe kõrghariduse omandamiseks esimesel või teisel kõrgharidusastmel õppe pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul või
  2) uuel kutse-, ameti- või eriala omandamisele suunatud täienduskoolitusel osalemiseks.
[RT I, 15.02.2023, 1 - jõust. 18.02.2023]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud hariduse omandamisel hüvitatakse õppekulu semestripõhise arvestuse järgi ja kuni õppekavas määratud õppemahu täitmiseni tingimusel, et isik õpib osa- või täiskoormusega õppe pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.

  (3) Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest hüvitatakse üksnes riikliku, avalik-õigusliku või eraõigusliku õppeasutuse kõrgharidustaseme õppe ja täienduskoolitusasutuse pidaja korraldatud täienduskoolituse õppekulu.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (4) Õpingute katkestamisel ilma mõjuva põhjuseta ei ole isikul õigust uuesti õppekulu hüvitamist taotleda.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud mõjuvaks põhjuseks on isiku haigus või ootamatult tekkinud isiklik või perekondlik takistus või ametiasutusest tulenev põhjus.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (42) Käesoleva määruse § 1 lõikes 2 nimetatud isikul on õigus uuesti taotleda õppekulu hüvitamist juhul, kui ta on pärast õpingute katkestamist maksnud tagasi talle Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest juba hüvitatud õppekulu summa.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (5) Õppekulu hüvitamine on kulupõhine.

  (6) Õppekulu hüvitatakse koolitusplaani, õppekulu tõendava kuludokumendi ja õppes osalemist tõendava dokumendi alusel.

§ 3.   Õppekulu hüvitamise määr

  (1) [Kehtetu - RT I, 15.02.2023, 1 - jõust. 18.02.2023]

  (2) Õppekulu hüvitamise piirmäär on 3150 eurot täienduskoolituse eest ja kõrgharidustaseme õppes õppeaasta eest.
[RT I, 15.02.2023, 1 - jõust. 18.02.2023]

§ 4.   Tegevteenistusest vabastatud isiku õppekulu hüvitamise taotlemise kord

  (1) Isik, kes soovib osaleda täiendus- või ümberõppes, esitab karjäärinõustamise läbiviimiseks ja koolitusplaani koostamiseks kirjaliku taotluse Kaitseväele.

  (2) Taotluses märgib isik vähemalt järgmise teabe:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood ning kontaktandmed;
  2) arvelduskonto number ja krediidiasutuse nimi;
  3) kinnitus õppekulu hüvitamise tingimustele vastavuse kohta.

  (3) Kaitsevägi teeb taotluse esitanud isikule pärast taotluse saamist kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõikes 4 sätestatud lisauurimise, kui seda varem ei ole tehtud, ja suunab isiku karjäärinõustamisele 30 kalendripäeva jooksul Kaitseväes kehtestatud korra kohaselt.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (4) Karjäärinõustamise käigus koostatakse isikule koolitusplaan.

  (5) Kaitsevägi edastab taotluse Kaitseministeeriumile koos kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõikes 4 sätestatud lisauurimise otsusega ja karjäärinõustamisel koostatud koolitusplaaniga seitsme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist ja koolitusplaani valmimist.

  (6) Kaitseministeerium teatab taotlejale ja Kaitseväele taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest 14 kalendripäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse ning lisauurimise otsuse ja karjäärinõustamisel koostatud koolitusplaani laekumisest.

  (7) Kaitseministeeriumil on õigus küsida lisateavet. Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud tähtaeg peatub lisateabe esitamise ajaks, kuid mitte kauemaks kui 30 kalendripäevaks taotluse laekumisest arvates.

§ 5.   Tegevteenistusest vabastatud isiku õppekulu hüvitamise kord

  (1) Kõrghariduse omandamisel esitab isik lõppenud semestri õppekulu hüvitamiseks Kaitseministeeriumile kirjaliku taotluse koos õppekulu tõendava kuludokumendi ja õppekava täitmist kinnitava akadeemilise õiendiga uue semestri esimese õppenädala jooksul.

  (2) Kõrghariduse omandamisel hüvitatakse taotlejale lõppenud semestri õppekulu hüvitise väljamaksmise otsuse alusel 30 kalendripäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotluse ja dokumentide esitamisest arvates, kui isik on täitnud õppekavas määratud õppemahu.

  (3) Uue kutse-, ameti- või eriala omandamisele suunatud täienduskoolituse õppekulu hüvitamiseks esitab isik seitsme tööpäeva jooksul pärast kursuse lõppu Kaitseministeeriumile kirjaliku taotluse koos kursuse lõpetamist tõendava dokumendi ja kuludokumendiga. Õppekulu hüvitatakse dokumentide esitamisest arvates 30 kalendripäeva jooksul hüvitise väljamaksmise otsuse alusel.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

§ 6.   Tegevväelase õppekulu hüvitamise taotlemise kord

  (1) Tegevväelane, kes soovib osaleda täiendus- või ümberõppes, esitab karjäärinõustamise läbiviimiseks ja koolitusplaani koostamiseks kirjaliku taotluse Kaitseväele.

  (2) Taotluses märgib tegevväelane vähemalt käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud teabe.

  (3) Kaitsevägi teeb taotluse esitanud tegevväelasele pärast taotluse saamist kaitseväeteenistuse seaduse § 202 lõikes 4 sätestatud lisauurimise, kui seda ei ole varem tehtud, ja suunab isiku karjäärinõustamisele 30 kalendripäeva jooksul Kaitseväes kehtestatud korra kohaselt.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (4) Tegevväelane esitab Kaitseväele karjäärinõustamise käigus koostatud koolitusplaani.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (41) Käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 3 nimetatud määramata ajaga tegevteenistuses olev tegevväelane esitab koos koolitusplaaniga kaitseväeteenistuse seaduse § 142 lõikes 1 toodud kirjaliku taotluse, milles märgib kuupäeva, millal ta soovib alates õppima asumisest tegevteenistusest vabastamist.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (5) Kaitsevägi teatab tegevväelasele taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 14 tööpäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lisauurimise otsuse tegemist ja koolitusplaani valmimist.

§ 7.   Tegevväelase õppekulu hüvitamise kord

  (1) Kõrghariduse omandamisel esitab tegevväelane lõppenud semestri õppekulu hüvitamiseks Kaitseväele kirjaliku taotluse koos õppekulu tõendava kuludokumendi ja õppekava täitmist kinnitava akadeemilise õiendiga järgmise semestri jooksul.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (2) Kõrghariduse omandamisel hüvitatakse taotlejale lõppenud semestri õppekulu hüvitise väljamaksmise otsuse alusel 30 kalendripäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud taotluse ja dokumentide esitamisest arvates, kui isik on täitnud õppekavas määratud õppemahu.

  (3) Uue kutse-, ameti- või eriala omandamisele suunatud täienduskoolituse õppekulu hüvitamiseks esitab tegevväelane 14 tööpäeva jooksul pärast kursuse lõppu Kaitseväele kirjaliku taotluse koos kursuse lõpetamist tõendava dokumendi ja kuludokumendiga. Õppekulu hüvitatakse dokumentide esitamisest arvates 30 kalendripäeva jooksul hüvitise väljamaksmise otsuse alusel.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

§ 8.   Nõudeõiguse tekkimine

  Kui pärast käesoleva määruse alusel õppekulu hüvitamist ilmnevad asjaolud, mis välistavad õppekulu hüvitamise, on Kaitseministeeriumil ja Kaitseväel nõudeõigus hüvitisena makstud summa ulatuses.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Käesolevat määrust rakendatakse alates 2015. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Isikul, kes on teenistusülesannete täitmise tõttu saanud püsiva tervisekahjustuse ja seetõttu ajavahemikul 2008. aasta 26. detsembrist kuni 2014. aasta 31. detsembrini tegevteenistusest vabastatud ning kes asus või asub pärast tegevteenistusest vabastamist õppima Eestis asuvasse õppeasutusse kõrghariduse või täienduskoolituse õppekava, välja arvatud sõjaväelise õppekava, järgi, on õigus taotleda õppekulu hüvitamist käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 1 nimetatud isikule määruses sätestatud õppekulu hüvitamise tingimuste, ulatuse ja korra järgi.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

  (3) Vähemalt kaheaastase tegevteenistusstaažiga ja rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalenud tegevväelasele või teenistusülesannete täitmise tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelasele, kes on tegevteenistuse ajal asunud õppima, kuid enne õpingute lõppu omal soovil, piirvanuse täitumisel või tegevteenistuse tähtaja lõppemisel tegevteenistusest vabastatud, jätkatakse isiku taotlusel õppekulu hüvitamist õpingute lõpuni.
[RT I, 03.05.2016, 1 - jõust. 06.05.2016]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json