Teksti suurus:

Riigieelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2016, 7

Riigieelarvest ühistranspordi toetamise, toetusraha kasutamise aruandluse ja toetusraha tagasimaksmise kord

Vastu võetud 26.02.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib riigieelarvest ühistranspordile eraldatavate toetuste vajaduse arvestust, omavalitsusüksuste ja maavalitsuste asjakohaste taotluste esitamist ja koondamist, riigieelarve eelnõusse asjakohaste sätete kavandamist ning riigieelarves ettenähtud toetuste kasutamise kontrollimist, samuti toetusraha tagasimaksmist.

2. peatükk Avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo toetamine 

§ 2.   Avaliku teenindamise lepingu kooskõlastamine ja avalikustamine

  (1) Bussiliikluses sõlmitava maakonnaliini avaliku teenindamise lepingu eelnõu kooskõlastatakse Maanteeametiga enne riigihanke väljakuulutamist või konkursi korraldamist.

  (2) Laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliikluses ning raudtee- ja lennuliikluses sõlmitava avaliku teenindamise lepingu eelnõu kooskõlastatakse enne riigihanke väljakuulutamist või konkursi korraldamist asjaomaste maavalitsustega.

  (3) Avaliku teenindamise leping ja selle alusel koostatav aruanne peavad olema elektrooniliselt kättesaadavad avaliku teenindamise lepingu sõlminud asutuse või valdkonnaga tegeleva asutuse kodulehel.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Vedaja esitab toetuse saamiseks avaliku teenindamise lepingu teisele poolele avaliku teenindamise lepingu tingimuste kohase põhjendatud taotluse või käesoleva määruse § 4 lõike 1 kohase taotluse, kui avaliku teenindamise lepingus taotluse nõudeid piisava täpsusega ei sätestata.

  (2) Omavalitsusüksus esitab toetuse taotluse maavalitsusele bussi-, trammi- või trollibussiliikluses, samuti laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliikluses valla- või linnasisese veo toetamiseks hiljemalt toetuse kasutamisele eelneva aasta 1. novembriks.

  (3) Maavalitsus hindab taotluste põhjendatust, koondab taotlused ja esitab need koos oma arvamusega:
  1) Maanteeametile bussi-, trammi- ja trollibussiliikluses veo toetamiseks hiljemalt toetuse kasutamisele eelneva aasta 10. novembriks ja teise poolaasta toetuse kasutamise täpsustamise vajaduse korral hiljemalt 10. maiks;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliikluses ning lennuliikluses veo toetamiseks hiljemalt toetuse kasutamisele eelneva aasta 10. novembriks.

  (4) Maanteeamet hindab taotluste põhjendatust, koondab taotlused ning esitab need koos oma arvamusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt toetuse kasutamisele eelneva aasta 15. detsembriks ja teise poolaasta toetuse kasutamise täpsustamise vajaduse korral hiljemalt 15. juuniks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetamata ajal esitatakse taotlus sõidunõudluse olulise muutumise või veo katkemise ohu korral.

§ 4.   Nõuded taotlusele

  (1) Vedaja esitab toetuse saamiseks käesoleva määruse lisade 1, 4, 5 ja 9 kohased taotlused, lisades nendele seletuskirja kulude ja tulude kavandatavate muudatuste kohta ning ülevaate piletitulust ja omavalitsusüksuste toetustest asjaomasel perioodil liinide kaupa.

  (2) Omavalitsusüksuse, maavalitsuse või Maanteeameti esitatav toetuse taotlus koosneb tabelist, mis peab avaliku teenindamise lepingute lõikes ja koondina sisaldama andmeid taotluse esitamise ajal kehtivate ja kavandatavate lepingute kohta vähemalt järgmiste näitajate osas:
  1) liinitöömaht;
  2) avaliku teenindamise lepingu alusel teostatava liiniveo (edaspidi avalik liinivedu) kulude arvestus;
  3) piletitulu;
  4) kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest makstav toetus;
  5) riigieelarve sihtotstarbelise toetuse vajaduse arvestus;
  6) avaliku liiniveo kulude ja vajaliku kasumi katmise muud allikad lisaks käesoleva lõike punktides 3–5 nimetatutele.

  (3) Omavalitsusüksuse, maavalitsuse või Maanteeameti esitatav seletuskiri peab sisaldama toetuse taotluse põhjendusi, toetuse taotlejate nimesid ja kontaktandmeid ja vajaduse korral ka loetelu vedajatest, kellega on sõlmitud avaliku teenindamise lepingud.

§ 5.   Toetuse kasutamise aruandlus

  (1) Toetust saanud vedaja esitab avaliku teenindamise lepingu teisele poolele aruande avaliku teenindamise lepingus või, kui lepingus ei ole vormi kindlaks määratud, käesoleva määruse lisades 2, 3 ja 6–8 sätestatud vormis. Kui see ei sisaldu aruandes, tuleb lisada juurde selgitused kulude ja tulude oluliste muudatuste kohta, ülevaade sõitjate arvust, piletitulust ja kohalike omavalitsusüksuste toetustest asjaomasel perioodil. Aruanne koos seletuskirjaga esitatakse avaliku teenindamise lepingus sätestatud tingimustel.

  (2) Omavalitsusüksus esitab aruande maavalitsusele bussi-, trammi- ja trollibussiliikluse ning laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliikluses valla- või linnasisese veo toetamise kohta hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu 25. kuupäevaks.

  (3) Maavalitsus koondab aruanded, hindab neid ja esitab hiljemalt igale kvartalile järgneva kuu 30. kuupäevaks koondaruande ja aruanded lepingute lõikes:
  1) Maanteeametile bussiliikluse kohta, lisades seletuskirja liinivõrgus tehtud muudatuste ning riigieelarvest eraldatud vahendite kasutamise kohta, avaliku liiniveo kulude ja tulude muudatused ning kulutused piletikontrolliks, projektideks ja muuks;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile trammi- ja trollibussiliikluse, laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliikluse ning lennuliikluse kohta.

  (4) Maanteeamet koondab aruanded, hindab neid ja esitab eelmise aasta kohta koondaruande Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile hiljemalt 15. märtsiks.

  (5) Avaliku teenindamise lepingu sõlminud asutustel on õigus nõuda esitatud aruannete andmete täpsustamist ning vajaduse korral lisaandmete esitamist. Samuti esitatakse avaliku teenindamise lepingu sõlminud asutuse nõudmisel andmed sõitjate arvu, piletitulu, kohaliku omavalitsuse üksuse toetuse ja muu tulu laekumise kohta teenindatavate liinide optimaalsuse hindamiseks ja muudatuste tegemise vajalikkuse analüüsimiseks.

3. peatükk Ühissõidukite soetamise või ümberkohandamise, ühistranspordi taristu objektide rajamise, uuendamise ja haldamise ning ühistranspordiuuringute korraldamise toetamine 

§ 6.   Toetuse taotlemine ja andmine ühissõidukite soetamiseks või nende ümberkohandamiseks

  (1) Toetuse taotluse koos seletuskirjaga ühissõidukite soetamiseks või nende ümberkohandamiseks esitab:
  1) maakonnaliini teenindav bussiettevõtja või laevaettevõtja, valla- või linnaliinivedu korraldav omavalitsusüksus ning puuetega inimeste vedu korraldav ettevõtja hiljemalt toetuse kasutamisele eelneva aasta 1. novembriks maavalitsusele, kes koondab taotlused ja esitab need hiljemalt toetuse kasutamisele eelneva aasta 10. novembriks koos oma arvamusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile;
  2) laevaettevõtja, kes korraldab maakondade vahelist vedu, ning raudtee-, trammi- ja trollibussiettevõtja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

  (2) Vedaja ja omavalitsusüksuse taotlus peab sisaldama teavet taotleja veomahu, avalikul liiniveol ja vedaja puhul ka kommertsliiniveol kasutuses olevate ühissõidukite arvu ja seisukorra ning eelnevatel perioodidel eraldatud toetuse ja selle kasutamise kohta.

  (3) Omavalitsusüksusele toetuse määramisel võetakse lisaks taotluses esitatud andmetele arvesse ka valla- või linnaliini osakaalu piirkonna liinivõrgus ja eelnevatel perioodidel eraldatud toetuse suurust.

  (4) Vedajale toetuse määramisel võetakse lisaks taotluses esitatud andmetele arvesse ka muid andmeid, kui need on kindlaks määratud asjaomase toetuse eraldamise tingimustes.

§ 7.   Toetuse taotlemine ja andmine ühistranspordi taristu objektide rajamiseks, uuendamiseks ja haldamiseks

  (1) Toetuse taotluse koos seletuskirjaga ühistranspordi taristu objektide rajamiseks, uuendamiseks ja haldamiseks esitab:
  1) maavalitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile;
  2) omavalitsusüksus või objekti haldaja maavalitsusele, kes taotlust hindab ja esitab selle koos oma arvamusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

  (2) Taotlus peab sisaldama projekti kirjeldust, peale toetuse teisi kavandatavaid rahastamise allikaid, kaasnevate kulude arvestust ja muud olulist teavet projekti kohta.

  (3) Toetus ühistranspordi taristu objektide rajamiseks ja suuremahulisteks uuendustöödeks määratakse riigieelarve seadusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala riigieelarve kulude koosseisus. Toetus ühistranspordi taristu objektide uuendamiseks väiksemas mahus ja nende haldamiseks määratakse majandus- ja taristuministri poolt ühistranspordi toetamiseks eraldatud riigieelarve vahenditest.

§ 8.   Ühissõidukite soetamiseks või nende ümberkohandamiseks ning ühistranspordi taristu objektide rajamiseks, uuendamiseks ja haldamiseks antava toetuse kasutamise aruandlus

  (1) Ühissõidukite soetamiseks või nende ümberkohandamiseks ning ühistranspordi taristu objektide rajamiseks, uuendamiseks või haldamiseks antava toetuse kasutamise aruande esitamise tingimused määratakse toetuse andmisel.

  (2) Maavalitsus esitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile mitte harvem kui igale kvartalile järgneva kuu 30. kuupäevaks.

§ 9.   Toetuse taotlemine ühistranspordiuuringute korraldamiseks

  (1) Toetuse taotlus koos seletuskirjaga ühistranspordiuuringute korraldamiseks esitatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

  (2) Toetuse taotluse koos seletuskirjaga maakonna bussiliikluse kohta ühistranspordiuuringute korraldamiseks esitab maavalitsus Maanteeametile, kes taotlust hindab ja esitab selle koos oma arvamusega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

  (3) Toetus ühistranspordiuuringute korraldamiseks määratakse majandus- ja taristuministri poolt ühistranspordi toetamiseks eraldatud riigieelarve vahenditest.

4. peatükk Toetusraha tagasimaksmine 

§ 10.   Toetusraha tagasimaksmine

  (1) Toetuse saaja maksab toetusraha täielikult või osaliselt tagasi või toetusraha tasaarveldatakse järgmistel perioodidel avaliku teenindamise lepingu alusel tasumisele kuuluva toetusrahaga toetuse eraldanud asutuse või seaduses nimetatud muu pädeva asutuse haldusakti alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud haldusaktis sätestatakse ühistranspordiseaduse § 29 lõikes 1 nimetatud toetusraha tagasimaksmise või tasaarveldamise alus, tagasimakstava või tasaarveldatava toetusraha summa, tagasimaksmise tähtaeg ja muud olulised asjassepuutuvad tingimused.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Avaliku liiniveo toetuse taotlus maanteetranspordile

Lisa 2 Avaliku liiniveo toetuse aruanne maanteetranspordi kohta

Lisa 3 Avaliku liiniveo toetuse taotluse ja aruande õiend maanteetranspordi kohta

Lisa 4 Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse taotlus aastaks ______ (väikesaarte laevaühendus)

Lisa 5 Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse taotlus aastaks ______ (väikesaarte lennuühendus)

Lisa 6 Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse kasutamise aruanne aastal ______ (väikesaarte laevaühendus)

Lisa 7 Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse kasutamise aruanne aastal ______ (väikesaarte laevaühendus)

Lisa 8 Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse kasutamise aruanne aastal ______ (väikesaarte lennuühendus)

Lisa 9 Avaliku liiniveo riigieelarvest eraldatava toetuse taotlus aastaks ______

/otsingu_soovitused.json