Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2019, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” muutmine

Vastu võetud 07.02.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 6 lõike 4 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimise kord ja auditeerimise tunnistuste vormid” § 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Reederi ja tema laeva meresõiduohutusalane auditeerimine toimub järgmiste õigusaktide ja juhiste alusel:
1) 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel koos parandustega (edaspidi konventsioon) IX peatükis kehtestatud laevade ohutu ekspluateerimise ja reostuse vältimise korraldamise rahvusvaheline koodeks (edaspidi ISM koodeks), arvestades Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni ajakohastatud juhiseid administratsioonidele ISM koodeksi rakendamiseks;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 336/2006, mis käsitleb meresõiduohutuse korraldamise rahvusvahelise koodeksi rakendamist ühenduse piires ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3051/95 (ELT L 64, 4.3.2006, lk 1‒36) (edaspidi määrus nr 336/2006).”.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json