Teksti suurus:

Vangistusseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2019, 12

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.02.2019 otsus nr 400

Vangistusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.02.2019

§ 1.  Vangistusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 311 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kinnipeetaval ei ole lubatud kasutada internetti, välja arvatud vanglateenistuse poolt selleks kohandatud arvutites, mille kaudu on vanglateenistuse järelevalve all võimaldatud juurdepääs ametlikele õigusaktide andmebaasidele, kohtulahendite registrile, Riigikogu veebilehele ja õiguskantsleri veebilehele. Kinnipeetaval on keelatud juurdepääs veebilehe osale, mis võimaldab elektroonilist suhtlemist.”;

2) paragrahvi 71 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 72 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 72. Vangla julgeolekut ja korda ohustava sündmuse lahendamine

(1) Kõikide vangla üldist julgeolekut või vangistuse täideviimist vahetult ohustavate sündmuste lahendamist juhib vangla või Justiitsministeerium.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sündmuse lahendamisse kaasatud politseiametnikud, päästeametnikud, tervishoiuteenuse osutajad ja muud isikud alluvad sündmuse lahendamist juhtiva asutuse õiguspärastele korraldustele.

(3) Tingimusel, et väljasõidu lubamisega ei kaasne suuremat kahju, kui kaasneks kinnipeetavate ja vahistatute vanglas viibimisega, võib seoses käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sündmuse lahendamisega lubada kinnipeetavale ja vahistatule lühiajalist väljasõitu käesoleva seaduse §-s 32 sätestatud tingimusi järgimata, kui:
1) see on vajalik vanglas viibivate kinnipeetavate ja vahistatute elu ja tervise kaitseks või
2) sündmuse lahendamiseks on vaja kasutada vangla ehitisi.”.

§ 2.  Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json