Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse jõustumisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2020, 1

Siseministri määruste muutmine seoses relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seaduse jõustumisega

Vastu võetud 17.02.2020 nr 10

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 3 lõike 5, § 26 lõike 10, § 32 lõike 9, § 34 lõike 11, § 44 lõike 4, § 46 lõike 10, § 53 lõike 7, § 52 lõike 7, § 74 lõike 3, § 75 lõike 2, § 80 lõike 13 ja § 82 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 10. oktoobri 2016. aasta määruse nr 28 „Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid” muutmine

Siseministri 10. oktoobri 2016. aasta määruses nr 28 „Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 26 lõike 10” tekstiosaga „§ 25 lõike 21”;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Enne 1. märtsi 2020. aastal väljastatud load kehtivad kuni tähtaja lõpuni või uue loa väljastamiseni.

(6) Enne 1. märtsi 2020. aastal trükitud lubade planke võib kasutada 2020. aasta 31. detsembrini.”;

3) määruse lisad 1–5 ja 8 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–5 ja 8 (lisatud).

§ 2.  Siseministri 27. novembri 2001. aasta määruse nr 89 „Nõuded relva ja laskemoona müügikohale” muutmine

Siseministri 27. novembri 2001. aasta määruse nr 89 „Nõuded relva ja laskemoona müügikohale” § 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ajutises müügikohas olev relvakapp peab vastama selle turvalisust tõendava ja murdvarguse vastase kaitse klassi määrava standardi EN 1143-1 või EN 14450 nõuetele või tervikuna olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras(raud-)plekist, millel on vähemalt üks turvalukk. Relvakapi võti asub relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kõrvaliste isikute kätte.”.

§ 3.  Siseministri 27. novembri 2001. aasta määruse nr 90 „Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused” muutmine

Siseministri 27. novembri 2001. aasta määruses nr 90 „Nõuded relvahoidlale, relvakappidele ning püssirohu ja sütiku hoidmisele ning muud hoidmise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Relvakapp peab vastama selle turvalisust tõendava ja murdvarguse vastase kaitse klassi määrava standardi EN 1143-1 või EN 14450 nõuetele.

(2) Kui relvakapp ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud standardile, peab relvakapp tervikuna olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras(raud-)plekist, millel on vähemalt üks turvalukk.

(3) Relvakapis, milles hoiustatakse koos relvaga ka laskemoona, sütikuid ja püssirohtu, peab olema selleks eraldi lukustatav osa, mille võtit ei tohi hoiustada relvakapis. Kui laskemoona, sütikuid ja püssirohtu hoiustatakse relvast eraldi relvakapis, ei ole eraldi lukustatav osa nõutav.

(4) Relvakapi võti asub relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kõrvaliste isikute kätte.”;

2) paragrahvi 81 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Relvakapp peab olema tootja poolt ette nähtud üheksa või enama relva hoidmiseks ning vastama selle turvalisust tõendava ja murdvarguse vastase kaitse klassi määrava standardi EN 1143-1 või EN 14450 nõuetele.

(2) Kui tootja ei ole kappi valmistanud relvade hoidmiseks või kapp ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud standardile, võib sellist kappi kasutada relvakapina, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1) kapp on valmistatud vähemalt 4 mm paksusest teras(raud)plekist;
2) kapil on vähemalt üks turvalukk;
3) hoiustatav relv mahub kappi relva lahti võtmata originaalpikkuses ära;
4) relv peab olema kinnitatud kapi konstruktsiooni külge turvalukuga.

(3) Laskemoona, sütikute ja püssirohu hoiustamisele relvakapis kohaldatakse käesoleva määruse § 8 lõikes 3 sätestatut ja relvakapi võtme hoiustamisele § 8 lõikes 4 sätestatut.”.

§ 4.  Siseministri 18. detsembri 2009. aasta määruse nr 83 „Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2009. aasta määruses nr 83 „Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja lauseosa „, § 75 lõike 2”;

2) paragrahvi 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) relvade, tulirelva oluliste osade, piiratud käibega padrunisalvede, helisummutite ja lasersihikute müügiraamatu vorm (lisa 2);”;

3) paragrahvi 1 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvid 3 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 8 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Enne 1. märtsi 2020. aastal trükitud käesoleva määruse lisade 1–4 kohaseid raamatu vorme võib kasutada 2021. aasta 31. detsembrini.”;

6) määruse lisad 1–4 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1–4 (lisatud).

§ 5.  Siseministri 11. septembri 2018. aasta määruse nr 19 „Teenistusrelvade ja nende laskemoona ning lahingumoona liigid ja teenistusrelvade, nende laskemoona ja lahingumoona, tulirelva osade käitlemise ning üleandmise kord” muutmine

Siseministri 11. septembri 2018. aasta määruse nr 19 „Teenistusrelvade ja nende laskemoona ning lahingumoona liigid ja teenistusrelvade, nende laskemoona ja lahingumoona, tulirelva osade käitlemise ning üleandmise kord” § 14 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) tervikuna valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras(raud-)plekist või samasuguse tugevusega materjalist või vastab standardi EN 1143-1 või EN 14450 nõuetele;”.

§ 6.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1–3, § 4 punktid 2, 5 ja 6 ning § 5 jõustuvad 1. märtsil 2020. aastal.

  (2) Määruse § 4 punktid 1 ja 3–4 jõustuvad 1. jaanuaril 2022. aastal.

Mart Helme
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Määruse nr 28 lisad

Lisa 1 Relvasoetamisloa vorm

Lisa 2 Relvaloa vorm

Lisa 3 Paralleelrelvaloa vorm

Lisa 4 Relvakandmisloa vorm

Lisa 5 Juriidilise isiku relvaloa vorm

Lisa 8 Relva ja laskemoona üleandmise-vastuvõtmise akti vorm

Määruse nr 83 lisad

Lisa 1 Juriidilise isiku nimele registreeritud relva ja selle laskemoona väljastamise arvestuse raamatu vorm

Lisa 2 Relvade, tulirelva oluliste osade, piiratud käibega padrunisalvede, helisummutite ja lasersihikute müügiraamatu vorm

Lisa 3 Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu vorm

Lisa 4 Laskemoona müügiraamatu vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json