Teksti suurus:

Nõuded relva ja laskemoona müügikohale

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2020, 3

Nõuded relva ja laskemoona müügikohale
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

Vastu võetud 27.11.2001 nr 89
RTL 2001, 130, 1875
jõustumine 31.03.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.01.2002RTL 2002, 10, 9901.01.2002
13.04.2007RTL 2007, 33, 56927.04.2007
17.02.2020RT I, 27.02.2020, 101.03.2020

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 74 lõike 3 alusel.

I. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Relvade ja laskemoona müügikoht (edaspidi müügikoht) on ruum, kus müüakse relvi ja laskemoona.

§ 2.  Müügikoht võib olla ajutine või alaline.

§ 3.  Relvade ja laskemoona selvemüük on keelatud.

II. peatükk NÕUDED AJUTISELE MÜÜGIKOHALE 

§ 4.  Ajutine müügikoht

  (1) Ajutine müügikoht on alalist müügikohta või relvahoidlat omava või rentiva isiku poolt kasutatav müügiruum, millel puudub relvahoidla.

  (2) Ajutises müügikohas võib müügil olla kuni 8 tulirelva ja kuni 8000 padrunit. Ajutise müügikoha kauplemisajal peab ruumis viibima vastutav isik või müüja.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

  (3) Ajutise müügikoha suletud oleku ajal peab tulirelvi ja laskemoona hoidma müügiruumi põranda, seina või ehituskonstruktsiooni külge kinnitatud relvakapis. Müügiruumi peab olema paigaldatud elektroonilised valveseadmed, mis lülitatakse sisse ja tagavad müügiruumi valve ja kaitse kauplemisvälisel ajal. Müügiruumi uks peab olema lukustatav ning aknad trellitatud või valmistatud purunemiskindlast klaasist.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

§ 5.  Ajutises müügikohas olev relvakapp

  (1) Ajutises müügikohas olev relvakapp peab vastama selle turvalisust tõendava ja murdvarguse vastase kaitse klassi määrava standardi EN 1143-1 või EN 14450 nõuetele või tervikuna olema valmistatud vähemalt 3 mm paksusest teras(raud-)plekist, millel on vähemalt üks turvalukk. Relvakapi võti asub relvaomaniku valduses või on peidetud selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kõrvaliste isikute kätte.
[RT I, 27.02.2020, 1 - jõust. 01.03.2020]

  (2) Relvakapis peab olema eraldi lukustatav laegas, mis on ettenähtud laskemoona hoidmiseks.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

III. peatükk NÕUDED ALALISELE MÜÜGIKOHALE 

§ 6.  Alaline müügikoht

  (1) Relvade ja laskemoona alalises müügikohas peab olema müügiruum ja relvahoidla.

  (2) Müügiruumi peavad olema paigaldatud elektroonilised valveseadmed, mis lülitatakse sisse, kui müügiruumis ega relvahoidlas ei viibi relvade ja laskemoona eest vastutavat isikut või müüjat.

  (3) Müügiruumi uksel peab olema vähemalt kaks turvalukku. Ruumi aknad peavad olema seestpoolt trellitatud või valmistatud purunemiskindlast klaasist.

  (4) Müügiruumis peab olema vähemalt üks käsitulekustuti minimaalse mahuga 6 kg kuiva pulbrit (või samaväärses koguses muud kustutusainet).

§ 7.  Müügikoha relvahoidla seinad

  (1) Relvahoidla seinad on valmistatud raudbetoonist, silikaattellisest või nendele vastava tugevusega materjalist. Raudbetoonist või silikaattellisest seina paksus peab olema vähemalt 40 cm.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

  (2) Kui lõikes 1 toodud tingimusi pole võimalik täita, siis võib seinad seestpoolt katta võreseinaga, mis on tehtud vähemalt 15-mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 × 150 mm. Võresein peab olema kindlalt kinnitatud seina külge.

§ 8.  Müügikoha relvahoidla põrand, lagi ja uksed

  (1) Põrand ja lagi on raudbetoonist.

  (2) Relvahoidlal on topeltuksed, neist välimine vähemalt 6 mm paksusest terases, sisemine võreuks vähemalt 15-mm läbimõõduga terasvarrastest ja võreavaga mitte üle 150 × 150 mm. Välisuksel on kaks turvalukku ning uks avaneb ainult väljapoole. Võreuksel on turvalukk seestpoolt sulgemise võimalus. Kui müüja või vastutav isik ei viibi relvahoidlas, peab võreuks olema lukustatud.
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

§ 9.  Müügikoha relvahoidla aknad

  (1) Relvahoidla akendel on seina sisse kinnituvad metallvõred, mille ava suurus ei ületa 100 × 100 mm, mis on valmistatud vähemalt 10-mm läbimõõduga terasvarrastest, kusjuures varraste ristumised peavad olema kokku keevitatud. Esimese korruse aknad on väljapoole avanevate ja seestpoolt suletavate metallist või metalliga ülelöödud luukidega. Samad nõuded kehtivad ka seina sees olevate ventilatsiooni- ja muude avade kohta.

  (2) Relvahoidla kõik aknad (avad) on varustatud seestpoolt suletava kattega, mis välistab relvi ja laskemoona kahjustavate esemete või ainete sattumise hoidlasse.

  (3) Relvahoidla uste ja akende kanderaamid on metallist, vähemalt 4 mm paksused ja kindlalt kinnitatud kandeseinte või betoonpõranda ja -lae külge.

§ 10.  Müügikoha relvahoidla elektriseadmed

  (1) Relvahoidla elektriseadmed peavad olema plahvatusohutu teostusega.

  (2) Relvahoidlas on valgustid, mida saab sisse ja välja lülitada ilma relvahoidla ust avamata.

§ 11.  Turvalisuse ja tuleohutuse tagamine müügikoha relvahoidlas

  (1) Relvahoidla peab olema varustatud:
  1) elektroonilise valvesignalisatsiooniga, kusjuures pidevalt töötavad andurid peavad olema paigaldatud kõikidele avadele ja ruumi ustele;
  2) elektroonilise valvesignalisatsiooni alarmseadmetega, mis on paigutatud nii relvahoidlasse kui relvahoidla turvalisust tagavasse turvaettevõttesse:
  3) esmaste tulekustutusvahenditega;
  4) tõhustatud piksekaitsesüsteemiga;
  5) autonoomse tulekahju signalisatsiooniga.

  (2) Suitsetamine ja lahtise tule kasutamine relvahoidlas on keelatud. Esmased tulekustutus-, esmaabi- ja päästevahendid võivad paikneda relvahoidla välisukse juures.

  (3) Õhuniiskus relvahoidlas ei tohi ületada 50%.

§ 12.  Muud müügikoha relvahoidlas hoitavad vahendid

  Relvahoidlas on lisaks relvadele ja laskemoonale lubatud hoida:
  1) tulirelva olulisi osi ja nende lisaseadmeid ning relvade hooldusvahendeid ja -aineid;
  2) padrunikomponente (püssirohi, sütikud, haavlid, kuulid jms), samuti padruni laadimisseadmeid;
  3) erivahendeid ja pürotehnilisi tooteid – eraldi relvadest ja laskemoonast.

§ 13.  Relvade ja laskemoona väljapanek müügikoha akendele on keelatud. Müügiruumis väljapandud relvad ja laskemoon peavad asuma suletud vaatevitriinis (mittepurunevast klaasist) või kinnitatud seina külge erilukuga. Müügikoha kinnioleku ajal peavad vaatevitriinid olema kaetud lukustatava purunemiskindlast materjalist läbipaistmatu kattega, mis välistab neile kõrvaliste isikute juurdepääsu.

[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

§ 14.  Kui relvade ja laskemoona müügiks kasutatakse kaupluse üldist müügisaali, peab nende müük toimuma eraldi müügiletist.

§ 15.  Relva laadimine ja laetud relva eksponeerimine müügikohas on keelatud.

IV. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 16.  Määrus jõustub 31. märtsil 2002. a.

[RTL 2002, 10, 99 - jõust. 01.01.2002]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json