Teksti suurus:

Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.02.2020, 13

Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruse nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” muutmine

Vastu võetud 21.02.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

Riigihalduse ministri 9. märtsi 2018. a määruses nr 15 „Kohaliku omaalgatuse programm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kogukond – mingis piirkonnas elav, ühist toimekeskkonda jagav, teatud sotsiaalsete suhete võrgustikuga seotud inimeste rühm.”;

2) paragrahvi 3 lõiked 6 ja 8 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maakondliku arendusorganisatsiooni ülesanne programmi rakendamisel on eelkõige toetuse andmise võimalustest teavitamine, hindamiskomisjoni (edaspidi komisjon) moodustamine ja hindajate ülesande täitmiseks vajalikul tasemel koolitamine, laekunud taotluste tähtaegne menetlemine, sh taotluste hindamine, taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuste tegemine, vajadusel kohapealse kontrolli teostamise tagamine ja toetuse saajatele taotluste rahuldamise otsuste alusel toetuste väljamaksmise korraldamine.”;

4) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot.”;

5) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maksimaalne toetussumma meetmesse 2 esitatud projekti kohta on 4000 eurot.”;

6) paragrahvi 9 lõike 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kui taotlejal on tekkinud seadusest tulenev kohustus majandusaasta aruande esitamiseks, peab majandusaasta aruanne olema esitatud hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeva seisuga;”;

7) paragrahvi 9 lõike 5 punktis 3 asendatakse arv „kümme” arvuga „100”;

8) paragrahvi 9 lõike 5 punktist 7 jäetakse välja tekstiosa „määruse § 3 lõikes 8 sätestatud”;

9) paragrahvi 9 lõike 6 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 lõike 7 punktist 2 jäetakse välja sõnad „või päringu teel KÜSKi valduses olevate andmete alusel”;

11) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeerium kuulutab taotlusvooru avatuks ja nimetab taotluste esitamise tähtpäeva teate avaldamisega ministeeriumi veebilehel ning esitab sellekohase pressiteate. Taotlusvooru avamise teade avaldatakse hiljemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtpäeva.”;

12) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Toetust antakse kaks korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu.”;

13) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusvooru abikõlblikkuse periood kestab 12 kuud taotluse esitamise tähtpäevast alates.”;

14) paragrahvi 12 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 13 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti otsesed kulud loetakse abikõlblikeks, kui need on tekkinud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodil ja kuludokumentide alusel on ülekanded tehtud hiljemalt abikõlblikkuse perioodile järgneval 15. kalendripäeval;”;

16) paragrahv 13 lõike 4 punktis 4 asendatakse arv „600” arvuga „1000”;

17) paragrahv 15 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 16 lõike 3 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „, mille võrra taotluse menetlemise tähtaeg pikeneb”;

19) paragrahvi 16 lõike 5 punktis 2 asendatakse tekstiosa „§ 3 lõikes 8 sätestatud” sõnadega „selle esitamise”;

20) paragrahvi 18 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „, või vähendada kulu jaoks planeeritud summat, kui komisjoni arvates on kulu projekti eesmärkide saavutamiseks põhjendamatult suur”;

21) paragrahvi 19 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni esitatud ettepaneku alusel teeb maakondlik arendusorganisatsioon taotluse menetlemise aja jooksul otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.”;

22) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) taotlusvooru abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev;”;

23) paragrahvi 19 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa „ning projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäev”;

24) paragrahvi 20 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, kuid mitte enne projekti elluviimise alguskuupäeva”;

25) paragrahvi 20 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui projekti elluviimisel selgub, et taotluse rahuldamise otsuse lisaks oleva taotlusega kavandatud tegevustes või eelarves on otstarbekas teha muudatusi, välja arvatud lõikes 4 toodud erisus, peab toetuse saaja saama muudatuste tegemiseks maakondliku arendusorganisatsiooni nõusoleku. Eelarves üldkulude osakaalu toetuse saaja suurendada ei tohi.”;

26) paragrahvi 20 lõike 3 punktist 1 jäetakse välja sõnad „projekti elluviimise perioodi või”;

27) paragrahvi 20 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotluses fikseeritud eelarve muutmiseks, kui eelarve muudatusega soovitakse lisada uut liiki kulusid.”;

28) paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Taotlusega esitatud projekti eelarves nimetatud kulude vahel võib toetuse saaja teha eelarves muudatusi ilma maakondliku arendusorganisatsiooni nõusolekuta tingimusel, et see ei kahjusta projekti elluviimist taotluses kirjeldatud kvaliteedis ning omafinantseering oleks vähemalt kümme protsenti projekti kogumaksumusest.”;

29) paragrahv 20 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

30) paragrahv 20 lõikes 6 asendatakse sõna „viis” sõnaga „kümme”;

31) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruande projekti elluviimise kohta esitab toetuse saaja maakondlikule arendusorganisatsioonile elektrooniliselt, vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatule ja § 26 lõike 3 punktis 1 nimetatud vormil ja juhendi kohaselt, hiljemalt ühe kuu jooksul taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast alates.”;

32) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Põhjendatud juhul võib maakondlik arendusorganisatsioon toetuse saaja kirjaliku taotluse alusel pikendada aruande esitamise tähtaega. Nimetatud taotlus tuleb esitada maakondlikule arendusorganisatsioonile hiljemalt viis kalendripäeva enne abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva.”;

33) paragrahvi 24 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „elluviimise perioodis,”;

34) paragrahvi 24 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) teha vastavalt § 20 lõikele 4 projekti eelarve kulude vahel muudatusi, välja arvatud üldkulude suurendamine.”;

35) paragrahvi 24 lõike 2 punktist 6 jäetakse välja sõnad „ajakava ja”;

36) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) esitama maakondlikule arendusorganisatsioonile kirjalikult muudatustaotluse projekti eelarvesse kulude lisamiseks;”;

37) paragrahv 24 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõna „viis” sõnaga „kümme”;

38) paragrahvi 25 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) moodustama komisjoni, tagama hindajate ülesande täitmiseks vajalikul tasemel koolitamise ning avalikustama komisjoni koosseisu oma veebilehel hiljemalt taotluste esitamise tähtpäevaks;”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Sven Kirsipuu
Eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json