Teksti suurus:

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2012, 3

Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruse nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad” muutmine

Vastu võetud 21.03.2012 nr 13

Määrus kehtestatakse „Metsaseaduse” § 10 lõigete 11 ja 12 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 11. veebruari 2009. a määruses nr 11 „Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad” (RT I, 19.04.2011, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetuse saaja peab esitama „Konkurentsiseaduse” § 33 lõike 4 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud vormi kohase tõendi jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul vähese tähtsusega abi saamise kohta.”;

2) paragrahvi 3 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

„10) metsamaaparandustööde toetus.”;

4) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „(edaspidi metsaühistu esindajana)”;

5) paragrahvi 4 lõike 4 sissejuhatavast osast jäetakse välja sõnad „või millele on võimalik toetust taotleda teistest riiklikest vahenditest”;

6) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Taotleja ja isik, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või ostis kaupa, ning nende osanik või aktsionär või juhatuse liige ei tohi omada osalust teineteise äriühingus ega kuuluda teineteise juhatusse või nõukokku.”;

7) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) kulutused maaparandusseaduse § 46 lõikes 4 nimetatud riigi poolt korrashoitavale ühiseesvoolule ja sellel asuvale truubile.”;

8) paragrahvi 6 lõike 21 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui § 3 punktides 4, 6 ja 10 nimetatud toetuseliikide osas kõigile nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab selle toetuseliigi taotlusvooru rahastamise eelarve, arvutatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ja taotlusvooru rahastamise eelarvet aluseks võttes rahastamise määr, mille ulatuses taotlusvooru rahastamise eelarvet ületamata rahastatakse kõiki nõuetekohaseid taotlusi.”;

9) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 3 punktides 1, 4 ja 6 nimetatud toetuseliikide osas rakendatakse toetuse maksmisel määra, mis kehtis investeeringu või tööde tegemise ajal.”;

10) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Erametsaomanike nõustamise (edaspidi individuaalnõuanne) eesmärk on tagada parimatel teadmistel põhinev metsa majandamine ja metsaressursi efektiivsem kasutamine.”;

11) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Individuaalnõuande saamiseks on toetuse määr kuni 90%, alates 2014. aastast 70% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe nõuande tunni kohta. Toetust võib saada kuni 15 tunni ulatuses ühe nõuandesaaja kohta kalendriaastas.”;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Kuni 2-tunnise nõustamise korral ei rakendata omafinantseeringu nõuet.”;

13) paragrahvi 8 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) tõlketeenus ning koolitusmaterjalid, nende trükkimine ja paljundamine;”;

14) paragrahvi 9 lõikes 4 asendatakse number „64” numbriga „95”;

15) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Metsa uuendamise toetuse eesmärk on tagada metsaressursi kvaliteedi parandamine ja metsamaa tootmispotentsiaali efektiivsem kasutamine.”;

16) paragrahvi 10 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri, sh looduslikule uuenemisele jäetud metsamaal kasvavate metsapuutaimede hooldamine (edaspidi metsapuutaimede hooldamine).”;

17) paragrahvi 10 lõikes 3 asendatakse sõnad „metsaühistu esindajana” sõnadega „metsaühistu oma liikmete esindajana”;

18) paragrahvi 10 lõike 7 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsakultiveerimismaterjali soetamisel on toetuse määr 80% soetuse kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 0,35 eurot laialehise lehtpuuliigi ning 0,16 eurot teiste metsapuuliigi taime kohta;”;

19) paragrahvi 10 lõike 7 punktis 4 jäetakse välja sõnad „kuni kolme aasta vanuse metsakultuuri, sh looduslikule uuenemisele jäetud metsamaal oleva”;

20) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõnad „metsaühistu esindajana” sõnadega „metsaühistu oma liikmete esindajana”;

21) paragrahvi 11 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) metsamaal paikneva lisas 2 nimetatud pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku ligipääsu tagamise, selle eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud;”;

22) paragrahvi 12 pealkirjas asendatakse sõna „inventeerimine” sõnaga „inventeerimise”;

23) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „metsaühistu esindajana” sõnadega „metsaühistu oma liikmete esindajana”;

24) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Erametsaomanike metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse andmise eesmärk on soodustada metsaressursi kohta andmete kogumist ja metsaressursi efektiivse kasutamise soovituste koostamist.”;

25) paragrahvi 12 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Metsamajandamiskava koostamise toetuse määr on kuni 100% metsamajandamiskava koostamise kuludest, kuid mitte rohkem kui 1,50 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.”;

26) paragrahvi 12 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Toetust makstakse taotlemise aastal või sellele eelnenud kahel kalendriaastal metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ning nende alusel koostatud kava kohta.”;

27) paragrahvi 13 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Metsaühistu toetuse eesmärk on metsaühistu metsandusalase ühistegevuse ja koostöö arendamine.”;

28) paragrahvi 13 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Metsaühistu toetust võib ühes taotlusvoorus taotleda kuni 100 eurot ühistu liikme kohta. Toetuse arvutamisel võetakse aluseks metsaühistu liikmete arv toetuse taotlemise ajal.”;

29) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Metsaühistu toetust võib taotleda metsaühistu, kelle liikmete arv on:
1) alates 2012. aastast vähemalt 120;
2) alates 2013. aastast vähemalt 200;
3) alates 2014. aastast vähemalt 320;
4) alates 2015. aastast vähemalt 480.”;

30) paragrahvi 13 lõike 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) metsamajandusalase koostöö korral kasvava metsa raieõigus võõrandamise enampakkumise korraldamisel kuni 0,26 eurot tihumeetri kohta, kasvava metsa raieõiguse võõrandamise korraldamisel raiest saadava metsamaterjali mahu alusel ning kasvava metsa raie korraldamisel ja saadud materjali, sh mittemetsamaalt varutud puidu ja töödeldud puidu võõrandamise korraldamisel kuni 1,554 eurot tihumeetri kohta;”;

31) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

„(61) Lõike 6 punkti 2 toetuse arvutamisel lähtutakse lisas 4 sätestatust.”;

32) paragrahvi 13 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Rühmanõustamise abikõlblikud kulud on:
1) lektori tasu;
2) ruumi ja bürootehnika rentimine;
3) teavitamine ja reklaam;
4) tõlketeenus ning teabematerjalid, nende trükkimine ja paljundamine;
5) rühmanõustamise käigus toitlustamine;
6) rühmanõustamise korraldamise kulud.”;

33) paragrahvi 13 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Metsamajandusalase koostööprojekti abikõlblikud kulud on füüsilise isiku omandis olevalt kinnistult:
1) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumise korraldamine;
2) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise korraldamine raiest saadava metsamaterjali mahu alusel;
3) kasvava metsa raie korraldamine ja saadud materjali, sh mittemetsamaalt varutud puidu ja töödeldud puidu võõrandamise korraldamine.”;

34) paragrahvi 13 lõiget 9 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) nõustamise korraldamisega seotud kulud.”;

35) paragrahvi 13 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Metsaühistu baasraha abikõlblikud kulud on metsaühistu eesmärkide täitmiseks erametsanduse arendamisega seotud tegevuskulud.”;

36) paragrahvi 13 lõiget 12 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Metsamajandusalase koostööprojekti korral on abikõlblikud taotlemise aastale eelnenud kalendriaastal tehtud kulud.”;

37) paragrahv 15 tunnistatakse kehtetuks;

38) määrust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Metsamaaparandustööde toetus

(1) Metsamaaparandustööde toetuse andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja juurdepääsu tingimuste ning metsa majandusliku kasutamise parandamine.

(2) Metsamaaparandustööde toetust võib taotleda erametsaomanik või metsaühistu oma liikmete esindajana.

(3) Metsamaaparandustööde toetuse korral on abikõlblikud tegevused, mis viiakse ellu maaparandussüsteemide registrisse kantud maaparandussüsteemil või selle osal.

(4) Metsamaaparandustööde toetuse abikõlblik tegevus on:
1) maaparandussüsteemide uuendustööde kava koostamine;
2) kuivenduskraavil ja kuni 10 km2 valgalaga eesvoolul sette eemaldamine keskmiselt 0,5–1,2 m3 veejuhtme ühe meetri kohta ja üle 10 km2 valgalaga eesvoolul sette eemaldamine keskmise settekihi paksusega 0,3–0,6 m;
3) truubi uuendamine;
4) keskmiselt 50 cm sügavuse voolunõva, millega juhitakse punktis 2 nimetatud veejuhtmelt sette eemaldamisel tekkinud mullavalli taha sulglohku kogunenud vesi kuivenduskraavi või eesvoolu, rajamine metsamaale;
5) tööde vastuvõtmise akti koostamine.

(5) Metsamaaparandustööde toetuse määr on kuni 10 000 eurot taotleja kohta, kuid mitte rohkem kui:
1) 300 eurot maaparanduse uuendustööde kava koostamise kuludest;
2) 1 euro uuendatava veejuhtme jooksva meetri kohta veejuhtme sügavuse ja põhja laiuse taastamise korral;
3) 18 eurot asendatava 30 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
4) 29 eurot asendatava 40 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
5) 41 eurot asendatava 50 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
6) 54 eurot asendatava 60 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
7) 86 eurot asendatava 80 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
8) 167 eurot asendatava 100 cm läbimõõduga truubi jooksva meetri kohta;
9) 1 euro rajatava voolunõva jooksva meetri kohta;
10) 100 eurot tööde vastuvõtmise akti koostamise kuludest.

(6) Maaparandustööd peavad olema tehtud põllumajandusministri 25. juuli 2003. a määrusega nr 75 „Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded” kehtestatud nõuete kohaselt.

(7) Uuendustööde kava ja tööde vastuvõtmise akti peab koostama maaparanduse alal tegutsev ettevõtja, kes on registreeritud maaparanduse alal tegutsevate ettevõtete registris. Uuendustööde kava ei tohi olla koostatud varem kui taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaastal.

(8) Kuivenduskraavi sügavuse ja põhja laiuse taastamise korral peab vähemalt 70% hooldatava kuivenduskraavi pikkusest paiknema metsamaal. Kui uuendatakse truupi või eesvoolu, peab truup või eesvool teenindama metsamaal paiknevat reguleerivat võrku.

(9) Taotlejal on kohustus teha kogumahus need tööd, mille kohta on sõlmitud toetuse andmise leping. Tööde mittetäieliku teostamise korral ei ole taotlejal õigust järgmises taotlusvoorus taotlust esitada, välja arvatud juhul, kui mõjuvatel põhjustel ei ole võimalik töid täies ulatuses teha ja sellest on EMK-d teavitatud mitte hiljem kui viis kuud pärast toetuse andmise lepingu sõlmimist.”;

39) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) EMK kontrollib kohapeal vähemalt 5% kalendriaastas toimunud taotlusvoorude toetuse saajate toetatavat tegevust, välja arvatud metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse osas, ning teostab vajaduse korral lisakontrolli.”;

40) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Määruse lisa 3 kehtib kuni 1. jaanuarini 2014.”;

41) määruse lisas 1 muudetakse toetuse rahastamise määra arvutusvalemi pealkirja ja sõnastatakse see järgmiselt:

„Erametsaomanike metsa uuendamise, metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade koostamise ning metsamaaparandustööde toetuse määra arvutusvalem”;

42) määruse lisa 3 punkt 2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.2 tulemusi hinnatakse üks kord pärast viimase aruande esitamist ning toetus makstakse tagasiulatuvalt kõikide perioodide eest.

Hinnatav tulemusmõõdik

Mõõtühik

Tulemus

Makstav toetus
kuu kohta

Metsaühistutega ühinenud erametsaomanike arv võrreldes piirkonna kogu metsaomanike arvuga või metsaühistute liikmete omandis oleva erametsamaa pindala võrreldes piirkonna kogu erametsamaa pindalaga.

%

Kuni 8,0
8,1–15,0
15,1 ja enam

  32
  96
128

Metsaühistutega perioodi jooksul liitunud metsaomanike arv piirkonnas võrreldes metsaühistu liikmete arvuga või perioodi jooksul liitunud metsaomanike omandis oleva metsamaa pindala osakaal võrreldes metsaühistu liikmete omandis oleva kogu metsamaa pindalaga.

%

2,0–5,0
5,1–8,0
8,1 ja enam

  32
  96
  128”;

43) määrust täiendatakse lisaga 4 (lisatud).

§ 2.  Määruse rakendamine

  (1) Määruse § 1 punktid 11 ja 12 jõustuvad 1. juulil 2012. a.

  (2) Määruse § 1 punktid 2 ja 37 jõustuvad 1. jaanuaril 2014. a.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa 4 

/otsingu_soovitused.json