Teksti suurus:

Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis liiduvälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu

Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis liiduvälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 31.10.2017, 4

Lennujaama tollikontrolli tsoonis asuvas müügipunktis liiduvälisesse riiki toimetamiseks võõrandatud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamiseks esitatavate dokumentide loetelu ja dokumentides nõutavate andmete loetelu
[RT I, 27.03.2012, 2 - jõust. 01.04.2012]

Vastu võetud 07.04.2004 nr 63
RTL 2004, 44, 746
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.03.2009RTL 2009, 24, 30015.03.2009
22.09.2010RT I 2010, 69, 52501.10.2010
29.10.2010RT I, 09.11.2010, 101.01.2011
20.03.2012RT I, 27.03.2012, 201.04.2012
26.10.2017RT I, 31.10.2017, 101.01.2018

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse » § 455 lõike 2 alusel.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

§ 1.   Aktsiisi tagastamiseks esitatavad dokumendid

  (1) Aktsiisi tagastamiseks esitatakse järgmised dokumendid ja andmed:
  1) taotlus, mille vorm kehtestatakse käesoleva määruse lisaga;
  2) aktsiisikaubalt, millelt taotletakse aktsiisi tagasi, aktsiisi maksukohustuse tekkimise kuupäev ning maksukohustuse tekkimist kinnitava dokumendi liigi nimetus ja number;
  3) aktsiisikaubalt aktsiisi maksnud ettevõtja ärinimi ja äriregistrinumber.
[RT I, 31.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (11) Maksuhalduril on õigus nõuda täiendavaid andmeid, mis on vajalikud tagastatava aktsiisisumma õigsuse kontrollimiseks.
[RT I, 31.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Taotlusele märgitakse järgmised andmed:
  1) Reale «Nimi»: taotleja nimi;
  2) Reale «Aadress»: taotleja asukoha ja tegevuskoha aadressid;
  3) Reale «Kontaktandmed»: taotleja kontaktisik, telefoninumber, e-posti aadress ja faksinumber;
  4) Reale «Käibemaksukohustuslane»: käibemaksukohustuslasena registreerimise number, kui isik on registreeritud käibemaksukohustuslasena;
  5) Reale «ALP või RK nr»: aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja puhul aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja number;
[RT I 2010, 69, 525 - jõust. 01.10.2010]
  6) Reale «Periood»: taotluse esitamisele eelnev või üle-eelmine kalendrikuu, mille eest aktsiisi tagastamist taotletakse;
  7) reale «Pangakonto nr»: pangakonto number, millele kantakse tagastatav aktsiis;
  8) reale «Pardakaartide arv»: reisija pardakaartide arv, mille alusel müüdud aktsiisikaubalt aktsiisi tagastamist taotletakse;
  9) reale «Meeskonnaliikmete arv»: meeskonnaliikmete arv, kellele liiduvälisele reisile kaasaviimiseks müüdud aktsiisikaubalt aktsiisi tagasi taotletakse. Meeskonnaliikmete arvuks loetakse üks, kui üks ja sama meeskonnaliige sooritab mitu ostu kaasaviimiseks ühele liiduvälisele reisile;
[RT I, 27.03.2012, 2 - jõust. 01.04.2012]
  10) reale «Kuupäev»: taotluse vormistamise päev, kuu ja aasta;
  11) reale «Allkiri»: taotleja nimi ja allkiri.

  (3) Taotluse tabelisse 1 märgitakse andmed alkoholi kohta, millelt taotletakse aktsiisi tagastamist. Tabelisse 1 märgitakse vastavalt alkoholi liigitusele alkoholi aktsiisimäär, mille alusel aktsiis maksti, ja aktsiisimäära ühik vastavalt «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele», alkoholi kogus vastavalt aktsiisimäära ühikule ning aktsiisisumma, mis leitakse alkoholi koguse korrutamisel samal real märgitud aktsiisimääraga. Reale «Aktsiis kokku» märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru «Aktsiis» ridadele märgitud arvude liitmisel. Vajadusel võib tabelit 1 täiendada lisaridadega.
[RTL 2009, 24, 300 - jõust. 15.03.2009]

  (4) Taotluse tabelisse 2 märgitakse andmed tubakatoodete kohta, millelt taotletakse aktsiisi tagastamist. Eraldi reale märgitakse andmed maksumärkide liikide, tubakatoodete jaehindade ja müügipakendi mahtude lõikes. Veergu 1 märgitakse sigarettidest erinevate tubakatoodete maksumärgile trükitud trükitäht, mis tähistab tubakatoote liiki. Veergu 2 märgitakse maksumärgile trükitud sigarettide, sigarite või sigarillode maksimaalne jaehind. Juhul kui sigarite ja sigarillode maksimaalne jaehind ei ole maksumärgile trükitud, kriipsutatakse veerg läbi. Veergu 3 märgitakse tubakatoodete kogus müügipakendis. Sigarettide, sigarite ja sigarillode kogus märgitakse tükkides, tubakavedelike kogus milliliitrites ja ülejäänud tubakatoodete kogus grammides. Veergu 4 märgitakse tubakatoodetele kinnitatud maksumärkide arv. Veergudesse 5 ja 6 märgitakse aktsiisimäär, mille alusel on tubakatoodetelt makstud aktsiisi. Veergu 5 märgitakse proportsionaalne aktsiisimäär ja veergu 6 fikseeritud aktsiisimäär. Veergu 7 märgitakse veeru 5 ja 6 aktsiisimäära alusel arvutatud aktsiisisumma ühe maksumärgi kohta eurodes täpsusega kaks kohta pärast koma. Veergu 8 märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veerus 7 märgitud aktsiisisumma korrutamisel veerus 4 märgitud arvuga. Aktsiisisumma märgitakse eurodes täpsusega kaks kohta pärast koma. Tabeli 2 reale „Aktsiis kokku“ märgitakse aktsiisisumma kokku, mis leitakse veeru 8 ridadele märgitud arvude liitmisel. Tabelit 2 täiendatakse lisaridadega vastavalt vajadusele.
[RT I, 31.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2004. aasta 1. mail.

Lisa Aktsiisi tagastamise taotlus
[RT I, 31.10.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json