Teksti suurus:

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2012, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.03.2012 otsus nr 69

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2012

§ 1.  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmine

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses (RT I 1999, 16, 273; 2010, 38, 231) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõiked 11 ja 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiga tegeleval ametnikul ja Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstil on isiku nõusolekul juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalikele järgmistele isikuandmetele:
1) andmed andmete esitaja kohta;
2) andmed ambulatoorsete visiitide ja haiglas viibimiste kohta;
3) andmed ravimite kohta.

(12) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud andmed tervise infosüsteemis puuduvad või need on puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks ebapiisavad, edastab isiku pere- või eriarst puuduvad andmed tervise infosüsteemi ja teavitab sellest Sotsiaalkindlustusametit või täidab isiku kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel kehtestatud terviseseisundi kirjelduse vormi ja esitab selle Sotsiaalkindlustusametile 15 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametilt asjakohase taotluse saamisest arvates.”;

2) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

3) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Isikule, kes on esitanud ekspertiisitaotluse puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks enne käesoleva seaduse § 22 lõigetes 11 ja 12 sätestatud tingimuste jõustumist, kohaldatakse menetlust, mis kehtis taotluse esitamise ajal.”

§ 2.  Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmine

Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I, 14.03.2011, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 103–105 järgmises sõnastuses:

„(103) Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiga tegeleval ametnikul ja Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstil on isiku nõusolekul juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ja ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks vajalikele järgmistele isikuandmetele:
1) andmed andmete esitaja kohta;
2) andmed ambulatoorsete visiitide ja haiglas viibimiste kohta;
3) andmed ravimite kohta.

(104) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 103 sätestatud andmed tervise infosüsteemis puuduvad või need on püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ja ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks ebapiisavad, edastab isiku pere- või eriarst puuduvad andmed tervise infosüsteemi ja teavitab sellest Sotsiaalkindlustusametit või täidab isiku kohta käesoleva paragrahvi lõike 11 alusel kehtestatud terviseseisundi kirjelduse vormi ja esitab selle Sotsiaalkindlustusametile 15 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametilt asjakohase taotluse saamisest arvates.

(105) Püsiva töövõimetuse tuvastamiseks ja ajutise töövõimetuslehe pikendamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

2) seaduse 13. peatükki täiendatakse §-ga 617 järgmises sõnastuses:

§ 617. Paragrahvi 16 lõigete 103 ja 104 rakendamine

Isikule, kes on esitanud ekspertiisitaotluse püsiva töövõimetuse tuvastamiseks enne käesoleva seaduse § 16 lõigetes 103 ja 104 sätestatud tingimuste jõustumist, kohaldatakse menetlust, mis kehtis taotluse esitamise ajal.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. juunil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json