Teksti suurus:

Käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2013
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2012, 7

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.03.2012 otsus nr 70

Käibemaksuseaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2012

§ 1.  Käibemaksuseaduse muutmine

Käibemaksuseaduses (RT I, 20.12.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 6 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba omanik tema poolt aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel ilma aktsiisikauba võõrandamiseta, välja arvatud aktsiisikauba toimetamisel ühest aktsiisilaost teise. Sätet ei kohaldata, kui isik oli aktsiisikauba omanik ka aktsiisikauba aktsiisilattu paigutamisel ning aktsiisikaupa ei ole aktsiisilaos võõrandatud. Kui aktsiisilaost väljatoimetatav ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup on ka maksuladustatud, kohaldatakse käesoleva lõike punkti 5.”;

2) paragrahvi 10 lõiget 2 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) transpordivahend antakse üürile, rendile või kasutusvaldusesse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik ja kelle asu- või elukoht on Eestis, välja arvatud käesoleva lõike punktides 6 ja 62 ning käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 41 sätestatud juhtudel;
62) huvi- või lõbusõidulaev antakse Eestis üürile, rendile või kasutusvaldusesse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik ja teenuse osutaja asukoht või püsiv tegevuskoht on Eestis, välja arvatud käesoleva lõike punktis 6 sätestatud juhtudel;”;

3) paragrahvi 10 lõiget 4 täiendatakse punktidega 42 ja 43 järgmises sõnastuses:

„42) transpordivahend antakse üürile, rendile või kasutusvaldusesse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik ja kelle asu- või elukoht on välisriigis, välja arvatud käesoleva lõike punktides 41 ja 43 ning käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 6 sätestatud juhtudel;
43) huvi- või lõbusõidulaev antakse välisriigis üürile, rendile või kasutusvaldusesse isikule, kes ei ole üheski liikmesriigis maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isik ega ettevõtlusega tegelev ühendusevälise riigi isik ja teenuse osutaja asukoht või püsiv tegevuskoht on välisriigis, välja arvatud käesoleva lõike punktis 41 sätestatud juhtudel;”;

4) paragrahvi 12 lõike 13 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kauba maksuladustamise lõpetamisel või ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba aktsiisilaost väljatoimetamisel ilma kauba võõrandamiseta (§ 3 lõike 6 punktid 5 ja 6) on käibe maksustatav väärtus kauba soetusmaksumus või omahind või kauba harilik väärtus, kui see on soetusmaksumusest või omahinnast madalam.”;

5) paragrahvi 15 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „perioodiline väljaanne” sõnadega „perioodiliselt väljaantav trükis”;

6) paragrahvi 15 lõike 3 punkti 11 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Sätet ei kohaldata tarbimisse lubatud kütusele alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses, kui kütus on paigutatud aktsiisilattu;”;

7) paragrahvi 15 lõike 3 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) aktsiisilattu paigutatud ajutises aktsiisivabastuses olev aktsiisikaup, kui tehinguga ei kaasne kauba aktsiisilaost väljatoimetamist, välja arvatud aktsiisikauba toimetamine ühest aktsiisilaost teise.”;

8) paragrahvi 15 lõige 51 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(51) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 5 ja 6 ning lõike 4 punktis 14 nimetatud juhtudel on nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatavat käivet tõendav dokument nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011, millega sätestatakse ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ rakendusmeetmed (ELT L 77, 23.03.2011, lk 1–22), kehtestatud käibemaksuvabastustõend.”;

9) paragrahvi 17 lõike 21 punktides 1 ja 4 asendatakse sõna „importija” sõnadega „importija või teda esindav tolliagentuur”;

10) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kauba importijat esindava tolliagentuuri poolt kauba toimetamist teise liikmesriigi maksukohustuslasele käsitatakse käesoleva paragrahvi lõike 21 punktis 3 sätestatud tingimust arvestades tolliagentuuri ühendusesisese käibena.”;

11) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Liisingule antud eseme remontimiseks ja hooldamiseks saadud kaupadelt või teenustelt tasutud või tasumisele kuuluvat käibemaksu ei käsitata liisinguandja sisendkäibemaksuna. Sätet ei kohaldata, kui:
1) liisingulepingu objektiks oleva vara remontimise ja hooldamise kohustus on liisinguandjal ning liisingutehing on maksustatud nii kauba kui ka finantsteenuse osas või
2) liisinguandja osutab remondi- ja hooldusteenust.”;

12) paragrahvi 36 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Maksukohustuslane või piiratud maksukohustuslane võib valida arvete säilitamise koha ja viisi tingimusel, et ta teeb arved või arvetel säilitatava informatsiooni maksuhalduri soovil ning juhul, kui arvel kajastatud tehingult või toimingult arvestatud käibemaksu summa kuulub tasumisele teises liikmesriigis, ka teise liikmesriigi pädeva asutuse soovil viivitamata kättesaadavaks.”;

13) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui käibe tekkimise koht on Eesti, on maksukohustuslane kauba võõrandamise ja teenuse osutamise korral kohustatud väljastama käesoleva paragrahvi nõuetele vastava arve. Maksukohustuslane väljastab käesoleva paragrahvi nõuetele vastava arve ka juhul, kui käibe tekkimise koht on ühendusevälises riigis, ning juhul, kui teise liikmesriigi maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreeritud isikule võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, mis kuulub maksustamisele kauba soetaja või teenuse saaja liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui kauba soetaja või teenuse saaja teises liikmesriigis väljastab arve talle võõrandatud kauba või osutatud teenuse kohta maksukohustuslase eest.”;

14) paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kauba ühendusesisese käibe korral või teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele käesoleva seaduse § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuse osutamisel on maksukohustuslane kohustatud väljastama arve kauba lähetamisele või kättesaadavaks tegemisele või teenuse osutamisele järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.”;

15) paragrahvi 37 lõike 8 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) nullprotsendise käibemaksumääraga maksustatava käibe või maksuvaba käibe puhul viide selle käibemaksumäära kohaldamise aluseks olevale käesoleva seaduse § 15 lõike 3 või 4 vastavale punktile või § 16 vastavale lõikele ja punktile või nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 132, 135, 146, 148, 151 või 156 vastavale punktile või artiklile 136, 142, 152, 153, 159, 160, 346, 347 või 382 või artikli 37 lõikele 3, kauba ühendusesisese käibe puhul artiklile 138 ning kauba veo korral Assooridele või Madeirale või sealt Eestisse või teise liikmesriiki artiklile 142. Viidet maksumäära aluseks olevale sättele ei tule arvele märkida kauba ekspordi puhul;
2) kauba soetajal või teenuse saajal lasuva maksukohustuse puhul märge „pöördmaksustamine”, kui käibe tekkimise koht ei ole Eesti ning käesoleva seaduse §-s 411 nimetatud juhtudel;”;

16) paragrahvi 37 lõike 8 punktid 6 ja 7 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„6) reisiteenuse käibemaksuga maksustamise erikorra (§ 40) rakendamise puhul märge „kasuminormi maksustamise kord – reisibürood”;
7) kasutatud kauba, originaalkunstiteose ning kollektsiooni- ja antiikeseme edasimüügi käibemaksuga maksustamise erikorra (§ 41) rakendamise puhul märge vastavalt „kasuminormi maksustamise kord – kasutatud kaubad”, „kasuminormi maksustamise kord – kunstiteosed” või „kasuminormi maksustamise kord – kollektsiooni- ja antiikesemed”;”;

17) paragrahvi 37 lõiget 8 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel arve koostamisel märge „endale arve koostamine”.”;

18) paragrahvi 37 lõige 81 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(81) Käesoleva paragrahvi lõike 8 punktides 1, 3–5 ja 8 nimetatud viited võib asendada muu selge ja üheselt mõistetava märkega.”;

19) paragrahvi 411 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 411. Kinnisasja, metallijäätmete ja kulla käibemaksuga maksustamise erikord”;

20) paragrahvi 411 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) kullamaterjal, sealhulgas pooltooted, mille puhta kulla sisaldus on vähemalt 325 tuhandikku kaaluosa, ning investeeringukuld, mille maksustatavale väärtusele käibemaksu lisamisest on maksukohustuslane vastavalt käesoleva seaduse § 16 lõikele 3 kohustatud maksuhaldurit teavitama.”;

21) paragrahvi 411 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tehingu kohta tuleb väljastada eraldi arve, millel peab olema märge „pöördmaksustamine”.”;

22) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Nõukogu kaheksas direktiiv 79/1072/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – välismaal asuvatele maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 331, 27.12.1979, lk 11–19), viimati muudetud direktiiviga 2006/98/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 129–136);
nõukogu kolmeteistkümnes direktiiv 86/560/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühenduse territooriumil registreerimata maksukohustuslastele käibemaksu tagastamise kord (EÜT L 326, 21.11.1986, lk 40–41);
nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1–118), viimati muudetud direktiiviga 2010/88/EL (ELT L 326, 10.12.2010, lk 1–2);
nõukogu direktiiv 2007/74/EÜ kolmandatest riikidest saabuvate reisijate imporditava kauba käibemaksust ja aktsiisist vabastamise kohta (ELT L 346, 29.12.2007, lk 6–12);
nõukogu direktiiv 2008/9/EÜ, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks vastavalt direktiivile 2006/112/EÜ maksukohustuslastele, kelle asukoht ei ole tagastamisliikmesriigis, vaid teises liikmesriigis (ELT L 44, 20.02.2008, lk 23–28), viimati muudetud direktiiviga 2010/66/EL (ELT L 275, 20.10.2010, lk 1–2).”

§ 2.  Vedelkütuse seaduse muutmine

Vedelkütuse seaduses (RT I, 07.02.2012, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(53) Registreering ei ole nõutav kütuse võõrandamisel aktsiisilaos, välja arvatud tarbimisse lubatud kütuse võõrandamisel, maksulaos, tollilaos ja vabatsoonis ning kui mootorsõiduki kasutuslepingu sõlmimisega kaasneb kasutuslepingukohane kütuse müük.”;

2) paragrahvi 42 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kütuse tarbimisse lubamisel ja kütuse maksuladustamise lõpetamisel on kütuse müüja tagatis 1 000 000 eurot. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 2–6 nimetatud juhtudel.”;

3) paragrahvi 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüjal on majandustegevuse registris nõutav eraldi märge kütuse tarbimisse lubamiseks või kütuse maksuladustamise lõpetamiseks.”;

4) paragrahv 192 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 192. Aktsiisilaopidaja ja maksulaopidaja kohustused registreeringuga seoses

(1) Aktsiisilaopidaja on kütuse tarbimisse lubamisel ja maksulaopidaja on kütuse maksuladustamise lõpetamisel kohustatud kontrollima majandustegevuse registrist, kas kütuse tarbimisse lubamist või kütuse maksuladustamise lõpetamist soovival isikul on registreering kütuse müügiks, sealhulgas käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud märge. Kütuse tarbimisse lubamine ja kütuse maksuladustamise lõpetamine on keelatud, kui selle kütuse omanikul puudub käesolevas lõikes nimetatud märge. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 2–6 nimetatud juhtudel.

(2) Maksu- ja Tolliamet võib peatada aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtivuse kuni kuueks kuuks, kui:
1) aktsiisilaost tarbimisse lubatud kütuse omanikul puudus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge või
2) maksuladustamise lõpetamisel puudus kütuse omanikul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge.
Käesolevas lõikes nimetatud aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamisel ei kohaldata alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 43 lõike 1 punkte 1–2 ja 5.

(3) Maksu- ja Tolliamet võib keelduda aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtetuks tunnistamisest tegevusloa omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjusel.”

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2013. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 4–11, 19, 20 ja 22 ning § 2 jõustuvad 2012. aasta 1. aprillil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json