HALDUSÕIGUSEnergeetika

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Vedelkütuse seadus (lühend - VKS)

Vedelkütuse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2012, 16

Vedelkütuse seadus

Vastu võetud 29.01.2003
RT I 2003, 21, 127
jõustunud vastavalt §-le 37.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2003RT I 2003, 88, 59101.01.2004
10.03.2004RT I 2004, 18, 13115.04.2004
09.06.2004RT I 2004, 53, 36518.07.2004
17.02.2005RT I 2005, 13, 6609.03.2005
09.11.2005RT I 2005, 64, 48201.01.2006
27.09.2006RT I 2006, 43, 32501.12.2006
22.11.2007RT I 2007, 66, 40801.01.2008
06.11.2008RT I 2008, 49, 27201.01.2009
15.06.2009RT I 2009, 39, 26224.07.2009
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
20.05.2010RT I 2010, 31, 15824.06.2010
22.02.2011RT I, 15.03.2011, 1101.04.2011
31.01.2012RT I, 07.02.2012, 931.01.2012 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab vedelkütuse seaduse § 36 lõike 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see kohaldub tarbimisse lubatud kütuse müüjate suhtes, kes olid 1. aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturul tegutsenud vähem kui kolm aastat ning § 4² lõike 5 punkti 1 tekstiosa „ning vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas” põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.
08.03.2012RT I, 27.03.2012, 701.01.2013, osaliselt 01.04.2012

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus sätestab maksude laekumise ja enamkasutatavate mootorikütuste kvaliteedi tagamise eesmärgil vedelkütuse käitlemise alused ja korra, vastutuse käesoleva seaduse rikkumise eest ning riikliku järelevalve teostamise korralduse.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (2) Vedelkütuse tootmisele kohaldatakse käesolevat seadust kütuseaktsiisi sätestavas seaduses ettenähtud erisustega.

  (3) Käesolev seadus ei reguleeri vedelkütuse käitlemisel kasutatavatele seadmetele, ehitistele ning mõõtevahenditele esitatavaid tehnilisi ja ohutusnõudeid.

  (31) Käesolev seadus ei laiene mootorikütusele, mille ühendusevälisest riigist saabuv reisija toimetab Eestisse mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesoleva seaduse tähenduses:
  1) vedelkütus (edaspidi kütus) on vedel põlevaine, mida saab kasutada energiaallikana soojusjõumasinates ja muudes selleks sobivates energiamuundamisseadmetes, samuti mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, mis standardtingimustel, s.o rõhul 0,1 MPa ja temperatuuril 15 °C, on gaasilises olekus;
  2) [kehtetu - RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]
  3) kütuse käitlemine on tarbimisse lubatud kütuse müük või müügiks pakkumine (edaspidi müük), vedu, hoiuteenuse osutamine ja ladustamine ning kütuse import, eksport ja tootmine;
  4) kütuse import on kütusele vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri kohaldamine EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), tähenduses;
  5) kütuse eksport on kütusele ekspordi tolliprotseduuri kohaldamine ühenduse tolliseadustiku tähenduses;
  6) kütuse hoiuteenuse osutamine on isiku poolt tema majandustegevuse raames teisele isikule kuuluva kütuse hoidmine ja ladustamine, välja arvatud mobilisatsioonivaru hoidmine rahuaja riigikaitse seaduse tähenduses;
[RT I 2005, 64, 482 - jõust. 01.01.2006]
  7) [kehtetu - RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  8) kütuselisand on aine või ainete segu, mille lisamine kütusele parendab selle omadusi või energiamuundamisseadme tööd;
  9) kütuse tarbimisse lubamine on aktsiisikauba tarbimisse lubamine alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse tähenduses.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) [Kehtetu - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

2. peatükk KÜTUSE KÄITLEMINE 

§ 3.   Kütuse käitlejatele esitatavad nõuded

  (1) Kütuse käitlemisega tegeleval isikul (edaspidi käitlejal) peavad olema vajalikud tehnilised vahendid ja personal, et tagada käesolevast seadusest tulenevate nõuete täitmine.

  (2) Bensiini, diislikütust, mootorsõidukites kasutatavat vedelgaasi, petrooleumi, kerget kütteõli, põlevkiviõli või rasket kütteõli võib importida, eksportida, müüa või selle hoiuteenust osutada ainult majandustegevuse registris (edaspidi register) vastaval tegevusalal registreeritud äriühing. Kütuste täpsustatud loetelu kehtestab KN-i kaubakoodide alusel majandus- ja kommunikatsiooniminister.

  (3) Kütust võib müüa äriühing, kes on esitanud Maksu- ja Tolliametile käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise ja kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 31 950 eurot või kellel on kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma alammääraga vähemalt 31 950 eurot, mis on ette nähtud kütuseettevõtja tegevuse tagajärjel kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamiseks. Käesolevas lõikes sätestatud osa- või aktsiakapitali või vastutuskindlustuse lepingu nõue ei laiene äriühingule, kes müüb ainult vedelgaasi.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (4) Kütuse, välja arvatud vedelgaasi importimiseks võib registreeringut taotleda ning nimetatud tegevusalal tegutseda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kütuse hoiuteenuse osutamiseks võib registreeringut taotleda ning nimetatud tegevusalal tegutseda äriühing, kellel on olemas kehtiv vastutuskindlustuse leping kindlustussumma ulatuses, mis tagab tema tegutsemisel kütuse hoidjana kolmandatele isikutele tekkida võiva varalise kahju hüvitamise. Vastutuskindlustussumma alammääraks peab olema 31 950 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (51) [Kehtetu - RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (52) Üheaegselt kütuse hoiuteenuse osutamiseks ja kütuse impordiks võib registreeringut taotleda äriühing, kelle osa- või aktsiakapital on vähemalt 639 115 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (53) Registreering ei ole nõutav kütuse võõrandamisel aktsiisilaos, välja arvatud tarbimisse lubatud kütuse võõrandamisel, maksulaos, tollilaos ja vabatsoonis ning kui mootorsõiduki kasutuslepingu sõlmimisega kaasneb kasutuslepingukohane kütuse müük.
[RT I, 27.03.2012, 7 - jõust. 01.04.2012]

  (54) Kütuse impordiks registreering ei ole nõutav, kui kütus toimetatakse aktsiisi- või maksulattu.
[RT I 2006, 43, 325 - jõust. 01.12.2006]

  (6) Äriühing võib kütust müüa või selle hoiuteenust osutada ainult oma registrisse kantud tegevuskohas. Hoiuteenust ei või osutada tanklas.

  (7) Kütuse müüja, kes omab 10 ning enam tanklat ja kes on esindatud vähemalt kolmes maakonnas, on hädaolukorra seaduse § 34 lõike 2 punktis 3 nimetatud elutähtsa teenuse osutaja.
[RT I 2009, 39, 262 - jõust. 24.07.2009]

§ 4.   Kütuse müük

  (1) Tanklas peab olema nähtavale kohale välja pandud teave, millest nähtub:
  1) kütuse nimetus;
  2) kütuse hind;
  3) müüja ärinimi, registrikood, registreeringu number, asukoha aadress ja kontakttelefoni number;
  4) kütuse kasutamise otstarbest tulenev muu oluline teave.

  (2) Müüja on kohustatud ostja nõudmisel tagama selgituste andmise müügil oleva kütuse ja selle omaduste kohta. Müügikohas, kus kohapeal puudub teenindav personal (automaattanklas), peab väljas olema teave selgituste saamise koha kohta ning infotelefoni number.

  (3) Müüja peab järelevalveasutuse nõudmisel esitama dokumendid või andma asjasse puutuvaid selgitusi kütuselisandi ja sellele vastava tähistusega müüdava kütuse kohta.

  (4) Kütuse müügil, välja arvatud tanklast müügi korral, tuleb kütuse eest tasuda sularahata arvelduse korras.

  (5) Müüja peab tagama käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud teabe kättesaadavuse tarbijale ka siis, kui kütuse müük toimub väljaspool tanklat.

  (6) Ühes tanklas võib kütust müüa ja müügitegevuseks vajalikku kütust ladustada ainult üks juriidiline isik.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 41.   Tagatis

  Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile käibemaksuseaduse § 442 lõikes 2 nimetatud tagatise maksukorralduse seaduses sätestatud korras, võttes arvesse käesolevas seaduses sätestatud erisusi. Tagatis loetakse esitatuks, kui Maksu- ja Tolliamet on tagatise aktsepteerinud.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 42.   Tagatise suurus

  (1) Kütuse tarbimisse lubamisel ja kütuse maksuladustamise lõpetamisel on kütuse müüja tagatis 1 000 000 eurot. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 2–6 nimetatud juhtudel.
[RT I, 27.03.2012, 7 - jõust. 01.04.2012]

  (2) Tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis on 100 000 eurot.

  (3) Tagatist ei kohaldata kütuse müüjale, kes käitleb ainult lennukikütuseid või vedelgaasi.

  (4) Maksu- ja Tolliametil on õigus riski hindamisele tuginedes nõuda kütuse müüjalt suuremat tagatist, lähtudes eelkõige:
  1) tekkida võivast käibemaksukohustusest;
  2) äri- või muust tegevusplaanist;
  3) maksevõimelisusest ja maksude tasumise tähtaegadest kinnipidamisest;
  4) kogemusest kütuse käitlemise valdkonnas;
  5) äripartneritest ning ärialasest reputatsioonist, samuti isiku esitatud käesolevas lõikes nimetatud andmete ja dokumentide usaldusväärsusest ja tõepärasusest;
  6) isiku või tema juhtimis- või kontrollorgani liikme poolt toime pandud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse ja tollieeskirjade rikkumise juhtumitest;
  7) esitatavatest andmetest ja dokumentidest, mis tõendavad vastavust käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (5) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku ja alates 2013. aasta 1. jaanuarist ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku taotluse alusel vähendada tagatist, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
  1) isikul on laitmatu ärialane reputatsioon ning vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas;
[RT I, 07.02.2012, 9 - jõust. 31.01.2012 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab vedelkütuse seaduse § 4² lõike 5 punkti 1 tekstiosa „ning vähemalt kolmeaastane kogemus kütuse käitlemise valdkonnas” põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.]
  2) isik või tema juhtimis- või kontrollorgani liige ei ole viimase kolme aasta jooksul korduvalt toime pannud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumisi või isiku või tema juhtimis- või kontrollorgani liikme suhtes ei ole alustatud maksuseaduste, vedelkütuse seaduse või tollieeskirjade rikkumise süüteomenetlust;
  3) isikul ei ole maksuvõlga ega ajatatud maksuvõlga.

  (6) Maksu- ja Tolliamet võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku taotluse alusel vähendada tagatist ka enne 2013. aasta 1. jaanuari, kui on täidetud kõik käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1–3 sätestatud tingimused, järgmistel juhtudel:
  1) isiku kalendrikuu keskmisest kütusest erinevate keemiatoodete käibest on kütuse käive väiksem kui 30 protsenti;
  2) isik käitleb ainult põlevkiviõli;
  3) isiku kalendrikuu keskmisest põlevkiviõli käibest on põlevkiviõlist erineva kütuse käive väiksem kui 20 protsenti.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 43.   Tagatise uuendamine

  Kütuse müüja esitab Maksu- ja Tolliametile uue tagatise vähemalt kümme tööpäeva enne tagatise kehtivusaja lõppemist. Uus tagatis hakkab kehtima eelneva tagatise kehtivusaja lõppemise päevale järgneval päeval.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 44.   Tagatise asendamine ja vähendamine

  (1) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise asendamise kohta kümne tööpäeva jooksul kütuse müüja vastavasisulise taotluse saamise päevast arvates või esimesel võimalusel tagatise asendamiseks maksukorralduse seaduse § 125 lõigetes 2–3 sätestatud asjaolude ilmnemise korral.

  (2) Kui esitatud tagatis on tekkida võiva käibemaksukohustuse tagamiseks ebaproportsionaalselt suur, on kütuse müüjal õigus taotleda Maksu- ja Tolliametilt tagatise vähendamist. Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüja võib kuni 2013. aasta 1. jaanuarini taotleda tagatise vähendamist kuni 1 000 000 euroni, välja arvatud käesoleva seaduse § 42 lõikes 6 sätestatud juhul.

  (3) Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise vähendamise kohta kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 5.   Erandid kütuse tarbimisse lubamisel ja eksportimisel

  (1) Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses aktsiisivaba kütust, välja arvatud biokütust, võib tarbimisse lubada registreeringuta ning vastavussertifikaadita.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (2) Väljaspool Eestit kasutatavatel vee- ja õhusõidukitel tarbitavat kütust võib tarbimisse lubada ja eksportida registreeringuta ja vastavussertifikaadita.

§ 6.   Saatedokument
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (1) Kütuse müüja või isik, kes lähetab kütuse või annab kütuse üle hoidjale või hoiuleandjale, vormistab kütuse müügil, kütuse veol ning kütuse üleandmisel hoidjale või hoiuleandjale kütuse saatedokumendi, mis võimaldab kütust ja selle kogust identifitseerida. Saatedokumendi vormistamine ei ole nõutav kütuse müügil tanklast.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (2) Saatedokumendil peavad raamatupidamise seaduse alusel algdokumendis esitatavatele andmetele lisaks olema järgmised andmed:
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  1) kütuse nimetus;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  2) bensiini puhul selle oktaaniarv;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  3) diislikütuse puhul märge, kas see on talvine või suvine;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  4) erimärgistatud diislikütuse puhul märge erimärgistatuse kohta;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  5) kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni number, väljaandja nimi ja väljaandmise kuupäev;
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]
  6) kütuse müüja või kütuse hoidja registreeringu number;
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]
  7) kütuse vedaja andmed (ärinimi ja registrikood, mootorsõiduki juhi ees- ja perekonnanimi, mootorsõiduki registreerimisnumber) ning kütuse peale- ja mahalaadimise koha aadress.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (3) Kütuse müüja võib kütust suunata oma tegevuskohtadesse ettevõttesisese saatedokumendiga, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele ja millel on viide esialgsele saatedokumendile.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (4) Kütuse veol peab kütuse saatedokument kütusega kaasas olema. Kütuse müüja peab kütuse saatedokumenti hoidma igas tegevuskohas, kus see kütus on müügil. Saatedokument tuleb esitada järelevalvet teostavale ametiisikule tema nõudmisel viivitamata.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (5) Saatedokumenti tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduse alusel raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (6) Kui hoiuleandjale antakse üle kütus, mida ta samal ajal müüb, ei ole eraldi saatedokumendi vormistamine nõutav. Müügi saatedokumendile lisatakse sellisel juhul kütuse hoidja esindaja kinnitus kütuse üleandmise kohta.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (7) Kütuse lähetamisel aktsiisilaost kohaldatakse saatedokumendile alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest tulenevaid nõudeid.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

  (8) Saatedokumendile märgitud kütuse vastuvõtja peab kontrollima saatedokumendi vastavust käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 7.   Kütuse käitlemise aruanne
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (1) Kütusemüüja esitab iga kuu 15. kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile aruande tema poolt eelmisel kalendrikuul käideldud kütuste ja nende jääkide kohta.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (2) Aktsiisilaopidaja esitab kütuse käitlemise aruande alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusest tulenevas korras ning ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannet.
[RT I 2008, 49, 272 - jõust. 01.01.2009]

  (3) Kütuse käitlemise aruande vorm, selle täitmise ja esitamise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 71.   Euroopa Komisjoni teavitamine

  (1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teavitab Euroopa Komisjoni perioodiliselt kütuse hindadest.

  (2) Kütusemüüja on kohustatud andma Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi nõudel andmeid käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamiseks.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

3. peatükk NÕUDED KÜTUSELE JA NÕUETELE VASTAVUSE TÕENDAMINE 

§ 8.   Nõuded kütusele

  (1) Nõuded autobensiinile, diislikütusele, kergele kütteõlile ja raskele kütteõlile, välja arvatud põlevkivikütteõli, kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister määrusega. Nõuded kehtestatakse, lähtudes kütuse kasutamise otstarbest ja keskkonnanõuetest.

  (2) Nõuetele mittevastava, käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kütuse käitlemine on keelatud, kui käesolev seadus ei sätesta teisiti. Kütuse vastavuse eest nõuetele vastutab kütuse käitleja.

  (3) Autobensiinidest võib tarbimisse lubada ja müüa ainult pliivaba bensiini. Pliivabaks bensiiniks käesoleva seaduse mõistes loetakse bensiini, mille pliisisaldus ei ületa 0,013 grammi liitri kohta.

  (4) Majandus- ja kommunikatsiooniministril on õigus lubada sportsõidukites kasutamiseks ettenähtud nõuetele mittevastava spetsiifiliste omadustega kütuse piiratud koguses tarbimisse lubamist vastava spordiliidu taotlusel.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud loa taotluses peavad olema järgmised andmed:
  1) spordiliidu nimetus, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
  2) kütuse nimetus, KN-i kaubakood, kütuse kogus;
  3) selle äriühingu nimi, kes kütuse tarbimisse lubab;
  4) taotluse vajaduse selgitus või põhjendus.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 9.   Vastavuse tõendamine

  (1) Käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 nimetatud ning tarbimisse lubatud kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tõendab vastavushindamisasutuse poolt väljastatud vastavussertifikaat või Euroopa Liidus asuva tootja väljastatud vastavusdeklaratsioon.

  (2) Vastavussertifikaadi väljastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30–47), nõuetele vastava akrediteerimisasutuse poolt akrediteeritud vastavushindamisasutus.

  (3) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb tõendada:
  1) kütuse importimisel, kui seda ei toimetata aktsiisilattu;
  2) kütuse aktsiisilaost tarbimisse lubamisel, välja arvatud juhul, kui Euroopa Liidu liikmesriigist lähetatud kütus on ladustatud aktsiisilaos eraldi mahutis.

  (4) Kütus, mille vastavust kehtestatud nõuetele tuleb käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel tõendada, paigutatakse Eestisse toimetamisel tollilattu, tolliterminali või aktsiisilattu.

  (5) Vastavussertifikaat või vastavusdeklaratsioon:
  1) esitatakse tollile koos vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsiooniga või
  2) jääb aktsiisilaost kütuse lähetajale.

  (6) Kütuse vastavust kehtestatud nõuetele tuleb uuesti tõendada, kui kütuse vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni väljastamisest on möödunud rohkem kui kuus kuud.

  (7) Vastavussertifikaati või vastavusdeklaratsiooni või nende koopiaid tuleb säilitada vastavalt raamatupidamise seaduses raamatupidamise algdokumendi säilitamise kohta sätestatud nõuetele.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

§ 10. – § 12. [Kehtetud - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

4. peatükk TEGUTSEMINE REGISTREERINGU ALUSEL 

§ 13.   Registreeritavad tegevusalad

  (1) Registreering on nõutav tegutsemisel ühel või mitmel järgnevatest tegevusaladest:
  1) kütuse import;
  2) kütuse eksport;
  3) kütuse müük;
  4) kütuse hoiuteenuse osutamine.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

  (2) Käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud kütuse müüjal on majandustegevuse registris nõutav eraldi märge kütuse tarbimisse lubamiseks või kütuse maksuladustamise lõpetamiseks.
[RT I, 27.03.2012, 7 - jõust. 01.04.2012]

§ 14.   Registreerimistaotlus

  (1) Ettevõtja, kes soovib tegutseda käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud tegevusalal, esitab Maksu- ja Tolliametile registreerimistaotluse, milles peavad sisalduma:
  1) äriühingu nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed;
  2) tegevusala, millel soovitakse tegutseda. Kütuse müügi tegevusala puhul märgitakse, kas tegemist on käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 või 2 nimetatud kütuse müüjaga;
  3) tegevuskoha aadress või aadressid;
  4) vastutuskindlustuse lepingu number, kehtivuse aeg, kindlustussumma suurus ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi ja registrikood;
  5) andmed kasutatavate mahutite mahutavuse kohta, kui taotletakse registreeringut kütuse hoiuteenuse osutamiseks;
  6) äri- või muu tegevusplaan, mis sisaldab ka isiku maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendrikuus, kui isik soovib tegeleda kütuse müügiga;
  7) andmed ja dokumendid, mis tõendavad vastavust käesoleva seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud nõuetele;
  8) taotluse esitamise kuupäev, taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

  (2) Maksu- ja Tolliametil on õigus nõuda täiendavaid asjassepuutuvaid andmeid ja dokumente lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmetele ja dokumentidele.

  (3) Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise kümne tööpäeva jooksul registreerimistaotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates.

  (4) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–5 nimetatud andmed, käesoleva seaduse §-s 25 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.

  (5) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule peab kütuse müüja teavitama Maksu- ja Tolliametit eelnevalt vähemalt viis tööpäeva ette kavatsusest ületada oma käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud maksimaalset kütuse müügi käivet ühes kalendrikuus.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 15.   Registreerimismenetlus

  (1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (2) Majandustegevuse registri seaduse tähenduses on registreerimismenetlust teostavaks haldusorganiks Maksu- ja Tolliamet.

  (3) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule kantakse ettevõtja andmed registrisse viie tööpäeva jooksul käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise esitamise päevast arvates.

  (4) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb Maksu- ja Tolliamet registreerimisest keeldumise otsuse, kui:
  1) registreeringu taotlejat on karistatud registreeringuta tegutsemise eest valdkonnas, kus registreering oli nõutav, ja möödunud ei ole karistusregistri seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud tähtajad või
  2) registreering on taotluse esitamisele eelnenud aasta jooksul kustutatud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud alustel.

  (5) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb Maksu- ja Tolliamet registreeringu peatamise otsuse, kui registrisse kantud kütuse müüjal puudub käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatis

  (6) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule teeb Maksu- ja Tolliamet registreeringu kustutamise otsuse:
  1) käesoleva seaduse § 25 lõigetes 3 ja 6 sätestatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates;
  2) kui äriühingut, kelle kohta on registreering tehtud, on karistatud käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud süüteo eest või ta on mõistetud mis tahes süüteo eest sundlõpetamisele, vastava otsuse jõustumise päeval;
  3) kui äriühing ei ole 12 kuu jooksul alates registreeringu tegemisest vastaval tegevusalal tegutsema asunud või kui tema tegevus on katkenud enam kui 12 kuuks, registrile järelevalveasutuselt vastava teabe laekumise päeval;
  4) kui käesoleva seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud äriühingu vastutuskindlustuse lepingu kehtivuse aeg on möödunud ja ta ei ole teatanud uue lepingu sõlmimisest või tema osa- või aktsiakapital ei vasta sätestatud nõuetele, registrile vastava teabe laekumise päeval;
  5) kui käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud äriühingu osa- või aktsiakapital ei vasta kehtestatud nõuetele, registrile vastava teabe laekumise päeval;
  6) kui kütuse müüja ei ole kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates esitanud käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatist.

  (7) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib Maksu- ja Tolliamet teha registreeringu kustutamise otsuse, kui:
  1) kütuse müüjat või tema juhtimis- või kontrollorgani liiget on karistatud karistusseadustikus sätestatud majandusalase kuriteo eest;
  2) kütuse müüja ei ole Maksu- ja Tolliametit teavitanud vastavalt käesoleva seaduse § 14 lõikes 5 sätestatule või
  3) kütuse müüja korduvalt ei kontrollinud kütuse soetamisel temale kütust müünud isiku registreeringut vastavalt käesoleva seaduse § 191 lõikes 2 sätestatule.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 16. – § 18. [Kehtetud - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 19.   Registreeringujärgne tegevuskoht

  (1) [Kehtetu - RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (2) Käesoleva seaduse §-s 13 nimetatud tegevusaladel tegutseja tegevuskoht on:
  1) aktsiisi-, tolli- või muu ladu;
  2) tankla (kütuse müügil);
  3) äriühingu poolt määratletud muu tegevuskoht.

  (3) [Kehtetu - RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 191.   Kütuse soetaja kohustus kontrollida registreeringu olemasolu

  (1) Kütuse soetamine müüjalt, kellel puudub registreering kütuse müügiks, on keelatud.

  (2) Kütuse soetaja on kütuse soetamisel kohustatud majandustegevuse registrist kontrollima kütuse müüja vastava registreeringu olemasolu. Kontroll ei ole nõutav kütuse soetamisel tanklast.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 192.   Aktsiisilaopidaja ja maksulaopidaja kohustused registreeringuga seoses

  (1) Aktsiisilaopidaja on kütuse tarbimisse lubamisel ja maksulaopidaja on kütuse maksuladustamise lõpetamisel kohustatud kontrollima majandustegevuse registrist, kas kütuse tarbimisse lubamist või kütuse maksuladustamise lõpetamist soovival isikul on registreering kütuse müügiks, sealhulgas käesoleva seaduse § 13 lõikes 2 nimetatud märge. Kütuse tarbimisse lubamine ja kütuse maksuladustamise lõpetamine on keelatud, kui selle kütuse omanikul puudub käesolevas lõikes nimetatud märge. Sätet ei kohaldata maksuladustamise lõpetamisel käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktides 2–6 nimetatud juhtudel.

  (2) Maksu- ja Tolliamet võib peatada aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtivuse kuni kuueks kuuks, kui:
  1) aktsiisilaost tarbimisse lubatud kütuse omanikul puudus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge või
  2) maksuladustamise lõpetamisel puudus kütuse omanikul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud märge.
Käesolevas lõikes nimetatud aktsiisilao tegevusloa kehtivuse peatamisel ei kohaldata alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 43 lõike 1 punkte 1–2 ja 5.

  (3) Maksu- ja Tolliamet võib keelduda aktsiisilao tegevusloa ja maksulao pidamise loa kehtetuks tunnistamisest tegevusloa omaniku taotlusel ajal, millal tegevusloa kehtivus on peatatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud põhjusel.
[RT I, 27.03.2012, 7 - jõust. 01.04.2012]

5. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 20.   Järelevalveasutused

  Käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad riiklikku järelevalvet vastavalt oma pädevusele:
  1) Konkurentsiamet;
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Tarbijakaitseamet.
[RT I 2003, 88, 591 - jõust. 01.01.2004]

§ 21.   Konkurentsiamet
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]

  Konkurentsiameti pädevusse kuulub:
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  1) registriandmete kontroll;
  2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 22.   Maksu- ja Tolliamet

  Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuulub:
  1) registreeringu olemasolu kontrollimine kütuse käitlemisel;
  2) kütuse nõuetele vastavuse ja nõuetele vastavust tõendavate dokumentide kontrollimine kütuse käitlemisel;
  3) kütuse käitlemise aruannete töötlemine;
  4) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 23.   Tarbijakaitseamet

  Tarbijakaitseameti pädevusse kütuse müügil kuulub:
  1) registreeringu olemasolu kontrollimine;
  2) kütuse ja kütuse käitlemise nõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) nõuetele mittevastava kütusega tehtavate toimingute heakskiitmine.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

§ 24.   Järelevalvet teostava ametiisiku õigused

  Järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
  1) saada isikutelt, asutustelt ja registrist andmeid ja dokumente, mis on vajalikud käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks, järgides seejuures õigusaktides sätestatud andmete saladuses hoidmise nõuet;
  2) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja otsuseid;
  3) oma ülesannete täitmisel kütust käitleva isiku või tema esindaja juuresolekul siseneda ruumidesse ja ehitistesse ning võtta kütusest proove ja kaasata nende katsetamiseks vastavushindamisasutuse eksperte;
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]
  4) keelata nõuetele mittevastava kütuse käitlemine.

§ 25.   Ettekirjutus ja otsus

  (1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks teeb käesoleva seaduse §-s 20 nimetatud järelevalveasutuse pädev ametiisik ettekirjutuse, kus peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) selle isiku nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoha aadress ja kontakttelefoni number, kellele ettekirjutus on suunatud;
  2) andmed ettekirjutuse objektiks oleva asjaolu kohta koos viitega käesoleva seaduse vastavale paragrahvile, mida rikutakse, ning nõue õigusrikkumise lõpetamiseks;
  3) ettekirjutuse täitmise tähtaeg;
  4) viide ettekirjutuse vaidlustamise võimaluse, korra, koha ja tähtaja kohta;
  5) ettekirjutuse tegemise kuupäev, ettekirjutuse teinud isiku nimi, ametikoht, ametinimetus ja allkiri.

  (2) Ettekirjutuse teinud järelevalveasutus kannab ettekirjutuse andmed registrisse majandustegevuse registri seaduses sätestatud korras või edastab teate ettekirjutuse kohta koos ettekirjutuse koopiaga registrile viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

  (3) Ettekirjutuse korduval täitmata jätmisel on järelevalveasutusel õigus teha otsus, milles fikseeritakse ettekirjutuste korduv täitmata jätmine ning mis on registreeringu kustutamise aluseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 6 nimetatud otsuse teinud järelevalveasutus kannab otsuse registrisse või edastab selle registripidajale viivitamata kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib järelevalvet teostav ametiisik enne lõikes 3 nimetatud otsuse tegemist rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 640 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

  (6) Käesoleva seaduse nõuete korduval täitmata jätmisel 12 kuu jooksul on järelevalveasutusel õigus teha otsus, milles fikseeritakse nõuete korduv täitmata jätmine ning mis on registreeringu kustutamise aluseks. Kui nimetatud nõuete korduv täitmata jätmine toimus äriühingu ühes registreeringujärgses tegevuskohas, on järelevalveasutusel õigus teha otsus selle tegevuskoha kustutamise kohta registreeringust.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 26.   Ettekirjutuse ja muu toimingu vaidlustamine

  (1) Järelevalveasutuse pädeva ametiisiku ettekirjutuse või muu toiminguga mittenõustumise korral on isikul, kellele ettekirjutus või toiming on suunatud, õigus esitada kirjalik vaie ettekirjutuse teinud asutuse juhile kümne päeva jooksul ettekirjutusest või toimingust teadasaamise päevast arvates. Vaide esitamine ei vabasta kohustusest ettekirjutus täita.

  (2) Vaiet ei saa esitada järelevalveasutuse peadirektori haldusakti või toimingu peale.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vaie vaadatakse läbi ühe kuu jooksul arvates vaide saamise päevast ning vaideotsus toimetatakse viivitamata vaide esitajale kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega.

§ 27.   Nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Riikliku järelevalve käigus on järelevalveasutuse pädeval ametiisikul õigus võtta kütuse valdaja või omaniku valduses olevast kütusest vajalikus koguses tasuta kütuseproove kütuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

  (2) Kütuse nõuetele vastavuse kontrollimise kulud tasub järelevalveasutus.

  (3) Kui tuvastatakse, et kütus ei vasta kehtestatud nõuetele, peab isik, kelle valduses olevast kütusest proov võeti, järelevalveasutusele hüvitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentaalselt tõestatud kulud.

  (4) Kui tuvastatakse, et kütust käideldakse käesoleva seaduse nõuetele mittevastava saatedokumendiga või saatedokumendita, peab isik, kelle valduses olevast kütusest proov võeti, järelevalveasutusele hüvitama käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentaalselt tõendatud kulud.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 28.   Toimingud nõuetele mittevastava kütusega

  (1) Toimingud nõuetele mittevastava kütusega korraldatakse vastavalt kütuse valdaja või omaniku ettepanekutele, järgides käesolevas paragrahvis sätestatut.

  (2) Nõuetele mittevastava kütusega võib teha järgmisi toiminguid, kui see ei kahjusta inimese tervist, keskkonda ega vara:
  1) eksporti;
  2) ümbertöötlemist aktsiisilaos;
  3) hävitamist vastavalt jäätmeseaduse nõuetele;
  4) müüki keemiatööstusele tooraineks;
  5) järelevalveasutuse poolt aktsepteeritud muud toimingut.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toiminguteks tuleb taotleda sellekohase ettekirjutuse teinud järelevalveasutuse heakskiitu. Nõuetele mittevastava kütuse käitleja peab järelevalveasutust mõistliku aja jooksul kirjalikult teavitama tehtud toimingu tulemustest.

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

  (5) Nõuetele mittevastav kütus ladustatakse kuni sellega tehtava toimingu heakskiitmiseni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud asutusega kooskõlastatud kohas.

  (6) Järelevalveasutus annab nõuetele mittevastava kütusega toimingute tegemisele heakskiidu taotluse esitamise päevast arvates viie tööpäeva jooksul.
[RT I 2004, 53, 365 - jõust. 18.07.2004]

6. peatükk VASTUTUS 

§ 29.   [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 30.   Tegevuskoha varjamine

  (1) Vedelkütuse käitlemise eest registreeringus märkimata tegevuskoha kaudu –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 31.   Saatedokumendi, vastavussertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni puudumine
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (1) Nõuetekohase saatedokumendita vedelkütuse käitlemise või nõuetekohase saatedokumendi esitamata jätmise eest või nõuetekohase vastavussertifikaadi või vastavusdeklaratsiooni puudumisel –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 32.   Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseaduslik käitlemine ja sellega toimingute tegemine heakskiitmata viisil

  (1) Nõuetele mittevastava vedelkütuse ebaseadusliku käitlemise eest või sellega toimingute tegemise eest heakskiitmata viisil, kui selline heakskiit on nõutav, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 321.   Kütuse soetamine registreeringuta isikult

  (1) Kütuse soetamisel registreeringuta isikult, välja arvatud kütuse soetamisel tanklast, –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I, 15.03.2011, 11 - jõust. 01.04.2011]

§ 33.   Aruandekohustuse mittetäitmine ja aruandes valeandmete esitamine

  Juriidilise isiku poolt teist korda jooksval aastal aruande esitamata jätmise eest või aruandes valeandmete esitamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 34.   [Kehtetu - RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

§ 35.   Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 29–33 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (2) Käesoleva seaduse §-des 29–33 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]
  1) Konkurentsiamet;
[RT I 2007, 66, 408 - jõust. 01.01.2008]
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Tarbijakaitseamet;
  4) politseiasutus.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36.   Üleminekusäte

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist ettevõtjale energiaseaduse alusel väljastatud turuluba kehtib kuni tema omaja kohta riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris tehtava registreeringuni või tegevusloale märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist kütuse ekspordi või kütuse hoiuteenuse osutamise tegevusaladel tegutsenud ettevõtjad, kes soovivad jätkata tegevust nimetatud tegevusaladel, peavad ennast registreerima registris hiljemalt 2003. aasta 31. detsembriks.

  (3) Turuload, mille kehtivus lõpeb käesoleva seaduse Riigi Teatajas avaldamise ja jõustumise vahelisel ajal, loetakse kehtivateks turulubadeks kuni omaja kohta registreeringu tegemiseni, kuid mitte kauem kui 2003. aasta 31. detsembrini.

  (4) Seonduvalt käesoleva seaduse §-de 10 ja 11 kehtetuks tunnistamisega kaotab kehtivuse ka nende sätete alusel antud volitatud asutuse tegevusõigus. Volitatud asutuse tegevusõiguse kohta käivad majandustegevuse registri registrikanded kustutatakse.
[RT I 2010, 31, 158 - jõust. 24.06.2010]

  (5) Enne 2011. aasta 1. aprilli majandustegevuse registris vedelkütuse seaduse alusel tehtud registreeringud, mille üks tegevusaladest oli kütuse müük, kehtivad kuni 2011. aasta 31. maini. Majandustegevuse registris registreeritud isikud, kes soovivad jätkata kütuse müüki, peavad Maksu- ja Tolliametile esitama registreerimistaotluse koos käesoleva seaduse § 14 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentide ja andmetega. Maksu- ja Tolliamet määrab isikule tagatise 30 kalendripäeva jooksul registreerimistaotluse ning sellele lisatud dokumentide ja andmete saamisest arvates. Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse tagatise aktsepteerimise kohta viie tööpäeva jooksul tagatise esitamisest arvates. Majandustegevuse registrisse kantakse isikud, kes on esitanud käesoleva seaduse §-s 41 nimetatud tagatise hiljemalt 2011. aasta 31. maiks.
[RT I, 07.02.2012, 9 - jõust. 31.01.2012 Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab vedelkütuse seaduse § 36 lõike 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks osas, milles see kohaldub tarbimisse lubatud kütuse müüjate suhtes, kes olid 1. aprillil 2011 registreeritud majandustegevuse registris kütuse müüjana ning olid kütuseturul tegutsenud vähem kui kolm aastat.]

§ 37.   Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. juulil.

  (2) Käesoleva seaduse § 8 lõiked 4 ja 5, § 9 lõige 7 ning § 36 lõige 3 jõustuvad seaduse Riigi Teatajas avaldamise päeval.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json