Teksti suurus:

Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 3

Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise kord

Vastu võetud 18.03.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 6 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise kord.

§ 2.   Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimine

  (1) Sundvõõrandatud relva või laskemoona realiseerimist korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Sundvõõrandatud relv või laskemoon realiseeritakse relva või laskemoona võõrandamise teel või jäetakse vajaduse korral riigi omandisse.

  (3) Sundvõõrandatud relva või laskemoona võib võõrandada Sundvõõrandatud relva või laskemoona võib võõrandada relvaseaduse § 63 lõikes 2 sätestatud korras.

  (4) Sundvõõrandatud relv ja laskemoon, mida ei ole võimalik muul viisil realiseerida, hävitatakse relvaseaduse §-s 83 sätestatud korras.

§ 3.   Eksperdikomisjon

  (1) Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise otsustab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga moodustatud eksperdikomisjon (edaspidi eksperdikomisjon). Eksperdikomisjoni liikmeks võib kutsuda teise ametiasutuse esindaja.

  (2) Eksperdikomisjon koostab relva ülevaatuse akti, milles märgitakse relva liik, kaliiber, olemasolu korral mark, mudel ja number ning põhjendatud otsus relva realiseerimise kohta. Relva realiseerimise otsustamisel lähtutakse relva tehnilisest seisukorrast, ajaloolis-kultuurilisest väärtusest ja kasutamise või realiseerimise võimalikkusest.

  (3) Relva või laskemoona ülevaatuse aktile kirjutavad alla kõik eksperdikomisjoni liikmed.

  (4) Sundvõõrandatud relva või laskemoona realiseerimise otsustab eksperdikomisjon pärast relva või laskemoona ülevaatamist.

  (5) Relva müügi tegevusluba omava isiku poolt Politsei- ja Piirivalveametile tagastatud relva ja laskemoona realiseerimise otsustab eksperdikomisjon vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015. aastal.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 17. detsembri 2001. a määrus nr 100 „Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json