Teksti suurus:

Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2018
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 4

Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord

Vastu võetud 18.03.2015 nr 13

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 35 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruses kehtestatakse soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord.

§ 2.   Eksami vastuvõtmine

  (1) Eksamineerimist korraldab ja eksamitulemusi hindab Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Eksami läbiviimise aja ja koha määrab ning eksamineeritavale teatab need Politsei- ja Piirivalveamet.

  (3) Eksam võetakse vastu eesti keeles. Eksami võib vastu võtta eksamikomisjoni esimehe ja eksamineeritava kokkuleppel ka võõrkeeles, kasutades vajaduse korral eksamile registreerinud isiku kulul eksamikomisjoni aktsepteeritud ning erapooletut tõlki.

  (4) Kui eksamile registreerinud isik ei saa määratud ajaks eksamile ilmuda, peab ta sellest Politsei- ja Piirivalveametit teavitama vähemalt kolm tööpäeva enne eksamiks määratud kuupäeva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Hilisema teavitamise korral eksamiaega ei muudeta, välja arvatud juhul, kui hilisem teavitamine on tingitud isiku ootamatust haigestumisest või muust asjaolust, mida isik ei saanud mõjutada, ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud selle asjaoluga arvestamist või selle vältimist isikult oodata ning ta esitab selle kohta Politsei- ja Piirivalveametile asjakohase tõendi.

  (5) Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul Politsei- ja Piirivalveametit teavitanud, loetakse eksam mittesooritatuks ning eksami eest tasutud riigilõiv kasutatuks. Eksami protokolli märgitakse „eksamile mitte ilmunud”.

§ 3.   Eksamikomisjon ja eksami vastuvõtja

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga või tema volitatud ametniku kirjaliku otsusega moodustatakse eksami läbiviimiseks eksamikomisjoni, mille koosseisus on komisjoni esimees ja vähemalt kaks liiget. Komisjoni liikmeks võib nimetada ka teise ametiasutuse esindaja.

  (2) Eksamikomisjoni liige peab tundma relvaseadust, selle alusel kehtestatud õigusakte ning eksami vastuvõtmise metoodikat.

  (3) Relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami võtab vastu eksamikomisjoni liige, kellel on kehtiv relvaluba või kellele on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga või tema volitatud ametniku kirjaliku otsusega antud teenistusrelva kandmise õigus.

§ 4.   Eksamile lubamise tingimused

  (1) Eksamile lubatakse isik, kes on tasunud eksami vastuvõtmise eest riigilõivu.

  (2) Eksamile lubatakse isikut tõendavate dokumentide seaduses sätestatud isikut tõendava dokumendi alusel.

§ 5.   Soetamisloa ja relvaloa taotleja eksam

  (1) Soetamisloa ja relvaloa taotleja teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute vastavuse hindamiseks läbiviidav eksam koosneb teooriaeksamist ning seejärel relva käsitsemise ja laskeoskuse eksamist (edaspidi teooriaeksami laskmiskatse).

  (2) Eksamineeritavat, kes teooriaeksamit ei soorita, teooriaeksami laskmiskatsele ei lubata. Soetamisloa ja relvaloa taotleja eksam loetakse sooritatuks teooriaeksami ja teooriaeksami laskmiskatse positiivse tulemuse korral.

  (3) Enne eksami sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksamikorda ja -tingimusi.

  (4) Eksami ajal on keelatud kasutada abi- ja lisavahendeid, samuti kõrvaliste isikute abi ning suunavaid märkusi, mis võivad mõjutada eksami iseseisvat sooritamist. Kui eksamineeritav rikub eksamil kehtivat korda, eksam katkestatakse ning loetakse mittesooritatuks.

§ 6.   Teooriaeksam

  (1) Teooriaeksam on kirjalik. Eksamineeritava põhjendatud taotlusel võib eksamikomisjoni esimehe otsusel võtta eksami vastu suuliselt.

  (2) Teooriaeksamil kontrollitakse eksamineeritava teadmisi järgmistes valdkondades:
  1) relva soetamine, registreerimine, võõrandamine, sisse- ja väljaviimine, edasitoimetamine;
  2) tulirelva seaduspärane hoidmine, kasutamine, kandmine,
  3) laskevigastuste korral kannatanule esmaabi andmine;
  4) vastutus relvaseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise eest;
  5) ohutusnõuded relva käsitsemisel.

  (3) Teooriaeksami valikvastustega testi koostab ja kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik. Igas testis on kümme valikvastustega küsimust käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud valdkondades.

  (4) Teooriaeksami sooritamiseks on aega 60 minutit. Teooriaeksam loetakse sooritatuks, kui eksamineeritav on vastanud testi kümnest küsimusest õigesti vähemalt kaheksale küsimusele. Ettenähtud aja jooksul vastamata jäänud küsimused loetakse valesti vastatuks.

  (5) Eksamitulemusest teatatakse eksamineeritavale suuliselt kohe pärast vastuste kontrollimist ja see fikseeritakse eksamiprotokollis. Eksami mittesooritamine vormistatakse vajaduse korral kirjalikult ning see tehakse eksamineeritavale teatavaks haldusmenetluse seaduses sätestatud korras..

§ 7.   Teooriaeksami laskmiskatse

  (1) Teooriaeksami laskmiskatsele lubatakse eksamineeritav pärast teooriaeksami sooritamist.

  (2) Teooriaeksami laskmiskatse viiakse läbi eksamikomisjoni juuresolekul lasketiirus laskekohal.

  (3) Teooriaeksami laskmiskatse toimub kahes osas. Esimeses osas kontrollitakse õpperelvaga või laadimata relvaga eksamineeritava oskusi relva käsitsemisel.

  (4) Kui eksamineeritav ei käsitse relva õigesti, teeb seda ebakindlalt või rikub ohutusnõudeid, teooriaeksami laskmiskatse lõpetatakse ja loetakse mittesooritatuks.

  (5) Teooriaeksami laskmiskatse teine osa on tulejoonelt laskmine samast või sellele lähedasest relvaliigist, mida eksamineeritav soovib soetada või mille kandmisluba ta taotleb.

  (6) Kui teooriaeksami laskmiskatse teises osas tehakse ohtlikke vigu ja relva oskamatu käsitsemisega luuakse tulejoonel ohtlik olukord, laskmiskatse lõpetatakse ning see loetakse mittesooritatuks.

  (7) Teooriaeksami laskmiskatse peab sooritama püstiasendis, ilma toeta, tabades 25 meetri kauguselt märklehte, mis vastab käesoleva määruse lisas kehtestatule. Alla 63,5 millimeetri pikkuse relvarauaga relvast tulistatakse märklehte kümne meetri kauguselt.

  (8) Teooriaeksami laskmiskatse käigus sooritatakse kolm lasku, millest vähemalt kaks peavad tabama märklehe ringe 1–10. Püssist tulistades peavad kõik kolm lasku tabama märklehe ringe 7–10.

  (9) Teooriaeksami laskmiskatse tulemus tehakse eksamineeritavale teatavaks suuliselt pärast selle kontrollimist ja see fikseeritakse eksamiprotokollis. Eksami mittesooritamine vormistatakse vajaduse korral kirjalikult ning see tehakse eksamineeritavale teatavaks haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (10) Teooriaeksami laskmiskatse ebaõnnestumisel võib seda korrata ühe kuu jooksul teooriaeksami sooritamise päevast arvates. Kui teooriaeksami laskmiskatset ei sooritata nimetatud tähtaja jooksul, peab uuesti sooritama ka teooriaeksami.

§ 8.   Relva käsitsemise ja laskeoskuse eksam

  (1) Relvaseaduse § 35 lõikes 8 sätestatud juhul kontrollitakse relvaluba omava isiku relva käsitsemise ja laskeoskuse eksamil, kas eksamineeritav on pädev käsitsema teist liiki tulirelva.

  (2) Relva käsitsemise ja laskeoskuse eksam toimub käeoleva määruse § 7 lõigetes 2–8 sätestatud korras.

  (3) Enne eksami sooritamist tutvustatakse eksamineeritavale eksamikorda ja -tingimusi. Eksamikorda rikkunud eksamineeritava eksam loetakse mittesooritatuks, olenemata eksami täitmise edukusest.

  (4) Relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami tulemus tehakse eksamineeritavale suuliselt teatavaks kohe pärast selle kontrollimist ja see fikseeritakse eksamiprotokollis. Eksami mittesooritamine vormistatakse vajaduse korral kirjalikult ning see tehakse eksamineeritavale teatavaks haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

  (5) Kui eksamineeritav ei sooritanud relva käsitsemise ja laskeoskuse eksamit, võib seda kõige varem korrata viie päeva pärast.

§ 9.   Vaidluste lahendamine

  (1) Eksami tulemusega mittenõustumisel võib esitada Politsei- ja Piirivalveametile vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul eksamitulemuse teada saamisest arvates.

  (2) Vaideotsusega mittenõustumisel võib esitada halduskohtule kaebuse.

§ 10.   Eksamitulemuse vormistamine

  (1) Eksamitulemuse kohta vormistatakse protokoll, millele kirjutavad alla kõik eksami vastuvõtnud komisjoni liikmed.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud protokolli väljavõtet hoitakse relvatoimikus.

  (3) Relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami tulemuse kohta vormistab protokolli selle vastuvõtja.

§ 11.   Soetamisloa ja relvaloa andmine

  (1) Soetamisluba või relvaluba antakse eksamineerija suulise otsuse alusel isikule, kes on edukalt sooritanud nõutavad eksamid.

  (2) Soetamisloa või relvaloa andmisest keeldumise kohta antakse kirjalikult vormistatud haldusakt.

  (3) Isiku taotlusel, kellel on selleks põhjendatud huvi, antakse kirjalikult vormistatud haldusakt soetamisloa või relvaloa andmise kohta.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 6. detsembri 2001. a määrus nr 95 „Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Märklehe näidis

/otsingu_soovitused.json