Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses relvaseaduse muutmisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 7

Siseministri määruste muutmine seoses relvaseaduse muutmisega

Vastu võetud 20.03.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse relvaseaduse § 3 lõike 4, § 31 lõike 5, § 23 lõike 13 ja § 82 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 22. märtsi 2002. a määruse nr 53 „Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord” muutmine

Siseministri 22. märtsi 2002. a määruses nr 53 „Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmiselt:

„7) elektrišokirelv.”;

2) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevas määruses mõistetakse teenistusrelva käitlemise all teenistusrelva ja selle teenistusrelva laskemoona soetamist, hoidmist, kandmist, hävitamist, riigisisest edasitoimetamist, Eestisse sissevedu ja Eestist väljavedu.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:

„(21) Teenistusrelva ja laskemoona hoidmine rahvusvahelisel tsiviilmissioonil toimub vastavalt tsiviilmissioonil või rahvusvahelises organisatsioonis kehtivale korrale.”;

4) paragrahvi 4 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Relvur määratakse asutuse juhi käskkirjaga või asutuse juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega.”;

5) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Relvuri vahetumisel või tema äraolekul üle 20 päeva annab tema vastutusel olevad teenistusrelvad ning arvestusdokumendid üle teda asendavale isikule asutuse juhi käskkirjaga või asutuse juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega määratud komisjon. Komisjon koostab üleandmise akti, mille kinnitab asutuse juht või tema volitatud ametnik.”;

6) paragrahvi 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „kaks korda” sõnadega „üks kord”;

7) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Teenistusrelvad kinnistatakse asutuse juhi käskkirjaga või asutuse juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega numbriliselt neile asutuse isikutele, kellel seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega on lubatud relva kanda teenistusülesannete täitmiseks või enesekaitseks.”;

8) paragrahvi 7 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „§-s 8” tekstiosaga „§-s 9”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 41 järgmiselt:

„(41) Sisekaitselise rakenduskõrgkooli kadetile õppetööl osalemiseks kinnistatud teenistusrelva hoitakse õppepraktika läbimise ajal praktikakoha asutuses vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 1.”;

10) paragrahvi 7 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Asutuse relvalaost välja antud teenistusrelvad antakse samal päeval hoiule asutuse relvaruumi või §-s 9 sätestatud juhtudel asutuse relvakappi.”;

11) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Relvuri puudumine

(1) Relvuri puudumisel võib relvahoidla või relvakapi avada asutuse juhi või tema volitatud ametniku loal tagavaravõtmega, mis on hoiul asutuse seifis. Relvahoidla või relvakapp avatakse vähemalt asutuse juhi või tema volitatud ametniku määratud kolme isiku juuresolekul. Relvahoidla või relvakapi avamise kohta koostatakse akt.

(2) Relvahoidla või relvakapp lukustatakse ja pitseeritakse pitsatiga, kusjuures pitsati number näidatakse ära aktis. Väljaantud teenistusrelvad kantakse „Teenistusrelvade laskemoona väljaandmise raamatusse”, mis on esitatud määruse lisas 7.

(3) Kui relvur tuleb teenistusse, on ta kohustatud avama tema äraolekul avatud relvahoidla või relvakapi selleks asutuse juhi või tema volitatud ametniku määratud kolme isiku juuresolekul ja kontrollima relvahoidlas või relvakapis olevate teenistusrelvade ja laskemoona kogust ning nende vastavust arvestusdokumentidele ning tulemustest ette kandma asutuse juhile või tema volitatud ametnikule.”;

12) määruse 4. peatüki pealkirjas, § 19 pealkirjas ja § 19 lõikes 1 asendatakse sõna „siseriiklik” sõnaga „riigisisene” vastavas käändes;

13) paragrahvi 19 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Relvavedu toimub seda korraldava asutuse juhi korraldusega või asutuse juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega, milles märgitakse:”;

14) paragrahvi 20 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 20. Nõuded teenistusrelvi ja laskemoona vedavale autole ja selle meeskonnale”;

15) paragrahvi 21 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Relvakandmise õigus antakse isikule asutuse juhi käskkirjaga või asutuse juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega pärast teenistusrelva ja laskemoona praktilise käsitsemise, kandmise ja kasutamise korra tundmise kontrolli ja väljaõppeprogrammiga ettenähtud laskeharjutuste edukat sooritamist.”;

16) paragrahvi 21 lõike 3 punktid 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kanda teenistusrelva alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all;
4) relvakandmise õigust omaval isikul on keelatud kanda teenistusrelva miitingul, demonstratsioonil, pidustustel ja muul avalikul üritusel, välja arvatud juhul, kui selle kandmine on seotud teenistusülesande täitmisega või sisekaitselises rakenduskõrgkoolis toimuva õppetöö tutvustamiseks.”;

17) paragrahvi 23 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Asutuse juhi käskkirjaga või asutuse juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega võib lubada isikul kanda talle kinnistatud teenistusrelva, välja arvatud automaattulirelva, ja laskemoona, käskkirjas või otsuses märgitud koguses, teenistusvälisel ajal ja hoida neid alaliselt oma elukohas. Käskkirja või otsuse koopia asub relvaruumis või relvuri käes.”;

18) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 41 järgmiselt:

„(41) Rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osaleval isikul võib asutuse juhi käskkirjaga või asutuse juhi volitatud ametniku kirjaliku otsusega lubada kanda talle kinnistatud teenistusrelva, sealhulgas automaattulirelva, kui see on vajalik rahvusvahelise tsiviilmissiooni ülesannete täitmiseks.”;

19) paragrahvi 24 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Teenistusrelva ja laskemoona võib Eestist välja viia kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi tuua üksnes seoses osavõtuga õppusest, võistlusest või muust taolisest üritusest või teenistusülesande täitmiseks, kusjuures teenistusrelv peab olema määratud tähtajaks Eestisse tagasi toodud.

(2) Teenistusrelva ja laskemoona Eestist väljaveost teavitab asutus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Maksu- ja Tolliametit vähemalt 24 tundi enne teenistusrelva ja laskemoona Eestist väljavedu ning esitab järgmised andmed:
1) relva mudel, mark, kaliiber ja seerianumber, laskemoona nimetus ja kogus;
2) relva ja laskemoona väljavedava isiku nimi, ametikoht ja kontaktandmed;
3) relva ja laskemoona Eestist väljaveo aeg ja Eestisse tagasi toomise aeg;
4) riik, kuhu relv või laskemoon Eestist viiakse;
5) muu teave, mille esitamist peetakse oluliseks.

(3) Teenistusrelva ja laskemoona võib Eestisse sisse vedada seoses teenistusrelva ja laskemoona soetamisega välisriigist valdkonna eest vastutava ministri loal, mis on esitatud lisas 12.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loa saamiseks esitab asutus vähemalt kümme tööpäeva enne teenistusrelva ja laskemoona riiki sissevedu valdkonna eest vastutavale ministrile taotluse, milles märgitakse järgmised andmed:
1) loa taotlemise eesmärk;
2) relva mudel, mark, kaliiber ja seerianumber, laskemoona nimetus ja kogus;
3) relva ja laskemoona sisseveo eest vastutava isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja kontaktandmed;
4) relva ja laskemoona Eestisse sisseveo aeg ning piiripunkt, mille kaudu relv või laskemoon sisse tuuakse;
5) riik, kust relv ja laskemoon Eestisse tuuakse;
6) muu teave, mille esitamist peetakse oluliseks.

(5) Vajaduse korral võib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluse menetlemiseks küsida lisaandmeid.

(6) Valdkonna eest vastutav minister võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud loa andmisest keelduda, kui ei ole esitatud lõike 4 punktides 1–5 nimetatud andmeid või teenistusrelva ja laskemoona sissevedu on vastuolus seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud luba vormistatakse enne tollipiiri ületamist ja see esitatakse tollieeskirjade kohaselt tollivormistamisel. Loale kirjutavad alla minister ja kantsler. Loal peab olema vapipitser.

(8) Teenistusrelv ja laskemoon peavad olema loa või teatise alusel täpselt identifitseeritavad. Teenistusrelva ja laskemoona nomenklatuur ei tohi erineda loal või teatisel märgitud nomenklatuurist ning nende kogus ei tohi ületada teatisel näidatud kogust.

(9) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud luba märgistatakse tollivormistamisel ning tagastatakse selle esitajale. Teenistusrelvade ja laskemoona, mille kohta käiv teave on riigisaladus, tollivormistamise peab tegema tolliametnik, kellel on juurdepääsuõigus vastava taseme riigisaladusele. Märgistatud loa tagastab selle saanud asutus loa väljastanud ministeeriumile viie tööpäeva jooksul pärast teenistusrelva sissevedu.

(10) Teenistusrelva ja laskemoona võib kolmandast riigist Eestisse sisse tuua ja Eestist kolmandasse riiki välja viia rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunkti kaudu.

(11) Teenistusrelva ja laskemoona ladustamine tolliladustamise protseduuriga ei ole lubatud.”;

20) määruse 61. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

21) määruse lisa 12 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

22) määruse lisa 13 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Siseministri 19. jaanuari 2009. a määruse nr 6 „Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord” muutmine

Siseministri 19. jaanuari 2009. a määruses nr 6 „Relvastatud pardasaatja ja teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva alaliigid ning teise Euroopa Liidu liikmesriigi pädeva asutuse ametniku ametirelva ja selle laskemoona käitlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse sõnad „Euroopa Liidu liikmesriigi” sõnaga „riigi”;

2) paragrahvi 3 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas määruses mõistetakse ametirelva käitlemise all ametirelva kandmist, hoidmist ja Eestisse sissetoomist kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia.”;

3) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Ametirelva Eestisse sissetoomine

(1) Ametirelva võib Eestisse sisse tuua kavatsusega sama kaup muutmata kujul tagasi viia, kusjuures ametirelv peab olema määratud tähtajaks Eestist välja viidud.

(2) Ametirelva ja laskemoona Eestisse sissetoomisest teavitab ametiasutus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Maksu- ja Tolliametit vähemalt 24 tundi enne teenistusrelva ja laskemoona Eestisse sissevedu ning esitab järgmised andmed:
1) relva mudel, mark, kaliiber ja seerianumber, laskemoona nimetus ja kogus;
2) relva ja laskemoona sissevedava isiku nimi ja kontaktandmed;
3) relva ja laskemoona Eestisse sissetoomise ja Eestist väljaviimise aeg;
4) riik, kust relv ja laskemoon Eestisse tuuakse;
5) muu teave, mille esitamist peetakse oluliseks.

(3) Ametirelv ja laskemoon peavad olema teatise alusel täpselt identifitseeritavad. Ametirelva ja laskemoona nomenklatuur ei tohi erineda teatisel märgitud nomenklatuurist ning nende kogus ei tohi ületada teatisel näidatud kogust.

(4) Ametirelva ja laskemoona võib kolmandast riigist Eestisse sisse tuua ja Eestist kolmandasse riiki välja viia rahvusvaheliseks liiklemiseks avatud piiripunkti kaudu.

(5) Ametirelva ja laskemoona ladustamine tolliladustamise protseduuriga ei ole lubatud.”;

4) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2;

5) määruse lisa 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Siseministri 18. detsembri 2009. a määruse nr 83 „Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2009. a määruses nr 83 „Relvaraamatu ja laskemoonaraamatu vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu vorm (lisa 3);”;

2) paragrahv 4 sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamat

Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva osade arvestuse raamat on A4-formaadis sajaleheküljeline raamat.”;

3) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 4.  Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 28 „Tüübikinnituse teostamise kord” muutmine

Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 28 „Tüübikinnituse teostamise kord” § 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Relva ja laskemoona tüübikinnitus (edaspidi tüübikinnitus) on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kindlaks kasutusvaldkond, lähtudes relvaseaduse §-dest 3 ja 25.”.

§ 5.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa 1 Teenistusrelva ja laskemoona sisseveo luba

Lisa 2 Ametirelva ja selle laskemoona hoiuleandmise ja tagastamise akt

Lisa 3 Parandamisele, ümbertegemisele, laskekõlbmatuks muutmisele ja laskekõlbmatusnõuetele vastavuse tuvastamisele toodud relvade ning relvade parandamiseks ja ümbertegemiseks vajalike tulirelva oluliste osade arvestuse raamatu vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json