Teksti suurus:

Päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 12

Päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus

Vastu võetud 31.01.2012 nr 2
RT I, 02.02.2012, 6
jõustumine 05.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2013RT I, 05.04.2013, 1008.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013
30.01.2014RT I, 06.02.2014, 309.02.2014
18.03.2015RT I, 27.03.2015, 530.03.2015

Määrus kehtestatakse „Päästeseaduse” § 13 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Päästeasutuse andmekogu nimetus

  Päästeasutuse andmekogu ametlik nimetus on „Päästeinfosüsteem” (edaspidi infosüsteem).

§ 2.   Infosüsteemi pidamise eesmärk

  (1) Infosüsteemi eesmärk on päästeasutuse ülesannetega seotud toimingute ja menetlustega seotud andmete kogumine ühtsesse andmekogusse päästeasutuse ülesannete efektiivseks ja kiireks täitmiseks ning tõhusa järelevalve korraldamiseks.

  (2) Päästeasutuse ülesanded käesoleva määruse tähenduses on seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega päästeasutusele pandud ülesanded turvalise elukeskkonna kujundamiseks ja hoidmiseks, ohtude ennetamiseks ning operatiivseks ja professionaalseks abistamiseks.

  (3) Infosüsteemi andmeid kasutatakse päästeasutuse toimingutega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ning statistilistel eesmärkidel koos päästeasutuse sisemise töökorralduse vajadusteks peetavate infosüsteemidega.

§ 3.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Infosüsteemi andmetel ei ole õiguslikku tähendust, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Infosüsteem on piiratud juurdepääsuga ja infosüsteemi andmed on ainult asutusesiseseks kasutamiseks, kui seadusega või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

§ 4.   Infosüsteemi pidamise viis

  Infosüsteemi pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

§ 5.   Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Päästeamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Infosüsteemi volitatud töötlejad on Häirekeskus, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus infosüsteemi tehnilise teenindamise osas või muu Päästeameti määratud isik (edaspidi volitatud töötleja).

2. peatükk Infosüsteemi koosseis 

1. jagu Infosüsteemi ülesehitus 

§ 6.   Infosüsteemi ülesehitus

  Infosüsteem koosneb järgmistest andmestikest:
  1) ühiste infoobjektide andmestik;
  2) hädaabiteadete andmestik;
  3) päästetöö andmestik;
  4) demineerimistöö andmestik;
  5) järelevalve- ja ennetustöö andmestik.

§ 7.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudest.

  (2) Riigile, kohalikule omavalitsusele või muule avalik-õiguslikule isikule või avalikke ülesandeid täitvale eraõiguslikule isikule väljastatakse andmeid neile seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee).

2. jagu Infosüsteemi kantavad andmed 

§ 8.   Ühiste infoobjektide andmestik

  Ühiste infoobjektide andmestikku kantakse järgmised andmed:
  1) päästeasutuse struktuur (päästeasutuse nimetus ja identifitseerimise number, ülem- ja alamstruktuuriüksus);
  2) teenistujate andmed (identifitseerimise number, nimi, isikukood, ametinimetus, struktuuriüksus, telefon, mobiiltelefon, e-post, kasutajatunnus);
  3) päästesündmuse asukoha info (maakond, omavalitsusüksus, asustusüksus, tänava nimi, maja ja korteri number, koordinaadid);
  4) päästesündmuse liik (nimetus ja identifitseerimisnumber).

§ 9.   Hädaabiteadete andmestik

  Hädaabiteadete andmestikku kantakse järgmised hädaabiteadete menetlemise käigus kogutud andmed:
  1) hädaabiteate registreerimise identifitseerimise number;
  2) hädaabiteate tüüp;
  3) hädaabiteate vastuvõtmise aeg;
  4) hädaabiteadet menetlenud päästeametniku nimi;
  5) sündmuse oletatav liik ja võimalik mitterealiseerumise aeg;
  6) andmed abivajaja tervisliku hetkeseisundi kohta;
  7) sündmuse esialgne ja täpsustatud prioriteetsus;
  8) sündmuse oletatav asukoht (aadress);
  9) oletatav kannatanute arv;
  10) abivajaja andmed (nimi, sugu, vanus, vigastuskood, vigastuse nimetus);
  11) hädaabiteate edastaja nimi ja telefoninumber;
  12) sündmuse kirjeldus;
  13) sündmuse identifitseerimise number;
  14) päästemeeskonna või kiirabibrigaadi identifitseerimise number, staatus ja tunnus, koosseisu arv, reageeriva üksuse logistilised ajad (väljasõitmise, kohalejõudmise, lahkumise, tugipunkti jõudmise ja hospitaliseerimise aeg) ning haigla nimetus;
  15) sündmuse lokaliseerimise ja likvideerimise aeg;
  16) väljasõidukorralduse andmise ja annulleerimise aeg;
  17) väljakutse ja sündmuse lõpetamise aeg.

§ 10.   Päästetöö andmestik

  Päästetöö andmestikku kantakse järgmised päästetöö teostamise käigus kogutud andmed:
  1) täpsustatud sündmuse liik;
  2) sündmuse või objekti täpsustatud asukoht (aadress) ja asukoha kirjeldus;
  3) päästetööl läbiviidud tegevused ja päästetöö alaliik;
  4) päästetööl kasutatud päästetehnika (tehnika tüüp, identifitseerimise number ja nimetus, kasutuselevõtmise aeg, töökorras oleku märge);
  5) päästetute ja esmaabi saanute arv;
  6) vigastatute ja hukkunute arv;
  7) päästetööl osalenud isikute nimed;
  8) päästetöö alustamise aeg;
  9) päästetöö juhi nimi ja juhtimisaeg (ülevõtmise ja üleandmise aeg);
  10) päästetöö juhi hinnang päästesündmuse arvatava põhjuse kohta.

§ 11.   Demineerimistöö andmestik

  Demineerimistöö andmestikku kantakse järgmised demineerimistööga seotud andmed:
  1) demineerimistöö identifitseerimise number;
  2) lõhkematerjali lokaliseerimise ja hävitamise aeg;
  3) lõhkamiskoht;
  4) hävitamise viis;
  5) lõhkamiseks kasutatud lõhkematerjali kogus ja liik;
  6) hävitamise tulemus;
  7) demineerimistööl kasutatud abivahendid (tehnika tüüp, identifitseerimise number ja nimetus, kasutuselevõtmise aeg, töökorras oleku märge);
  8) demineerimistööl leitud eseme nimetus ja kogus.

§ 12.   Järelevalve- ja ennetustöö andmestik

  (1) Järelevalve- ja ennetustöö andmestik koosneb tulekahjude, kontrollitavate objektide ning tulekahjus hukkunute ja vees uppunute andmetest.
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]

  (2) Järelevalve- ja ennetustöö andmestikku kantakse järgmised tulekahju kohta kogutavad andmed:
  1) tulekahju identifitseerimise number;
  11) hoone tüüp ja kasutusviis;
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]
  12) väliskeskkonna kirjeldus;
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]
  13) asustustihedus;
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]
  2) varakahju andmed (identifitseerimise number, kahju nimetus, põlenud pindala, kahju rahaline väärtus, kahju sisustusele);
  3) tulekahju tekkepõhjus;
  4) tulekolde kirjeldus;
  5) rikutud tuleohutusnõuete kirjeldus;
  6) süütamistunnuse kirjeldus.
  7) autonoomse tulekahjusignalisatsioonianduri olemasolu ja töökorras olek;
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]
  8) esmaste tulekustutusvahendite olemasolu.
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]

  (21) Järelevalve- ja ennetustöö andmestikku kantakse tulekahjus hukkunud isiku kohta järgmised andmed:
  1) andmed hukkunud isiku kohta – isikukood, sugu, emakeel, tööalane staatus, elukoht, sotsiaalne käitumine, elamisviis, eelnev kokkupuude sotsiaaltöötajaga, hukkunu tervisliku seisundi seos tulekahju puhkemise ja hukkumisega, kehtivad karistused;
  2) hukkunu asukoht sündmuskohal ning tulekahju puhkemisele vahetult eelnenud tegevuse kirjeldus, sealhulgas tubakatoodete suitsetamine ja nende maksumärgistatus, joobeseisund, tuleohtu põhjustav käitumine ja käitumine tulekahju puhkemisel;
  3) hukkunu hoones või tulekahju puhkemise kohas viibimise põhjus;
  4) viimane teadaolev kontakt hukkunuga;
  5) hukkunu surma aeg ja hukkunu leidmise aeg;
  6) hukkunu surma põhjus.
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]

  (3) Järelevalve- ja ennetustöö andmestikku kantakse järgmised kontrollitava objekti kohta kogutavad andmed:
  1) objekti identifitseerimise number ja nimetus;
  2) objekti ohtlikkus;
  3) objekti olek;
  4) objekti kasutusviis;
  5) automaatse tulekahjuteate edastussüsteemi andmed (süsteemi identifitseerimise number ja tsooni nimi, liitumisaeg, liitumise alguse ja lõpu kuupäev, süsteemi olek);
  6) objekti inspektori nimi;
  7) objekti aadress;
  8) objekti kontaktisiku nimi ja kontaktandmed (telefon, mobiiltelefon ja e-post).

  (4) Järelevalve- ja ennetustöö andmestikku kantakse vees uppunud isiku ja uppumisega seotud veeõnnetuse kohta järgmised andmed:
  1) andmed uppunud isiku kohta – isikukood, sugu, emakeel, tööalane staatus, elukoht, elamisviis, ujumisoskus, riietus, eelnev kokkupuude sotsiaaltöötajaga, isiku tervisliku seisundi seos uppumisega;
  2) uppumisele vahetult eelnenud tegevus ja riskikäitumine, sealhulgas joobeseisund, uppumisohtu põhjustav käitumine;
  3) veeõnnetuse toimumise aeg ja asukoht;
  4) uppunu leidmise aeg ja asukoht;
  5) väliskeskkonna kirjeldus;
  6) rannavalve olemasolu uppumiskoha vahetus läheduses;
  7) päästevahendite olemasolu veekogu lähiümbruses;
  8) laste puhul järelevalve olemasolu veekogu juures viibimisel;
  9) asustustihedus ja sündmuskoha ümbruses teiste inimeste olemasolu;
  10) veesõiduki ja päästevarustuse kasutamine;
  11) eelnev teatamine uppunu kadumisest;
  12) viimane teadaolev kontakt uppunuga;
  13) uppunu surma aeg;
  14) uppunu surma põhjus.
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]

3. peatükk Andmete töötlemine 

§ 13.   Andmeandjad

  (1) Infosüsteemi esitab andmeid päästeasutus.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeandjale esitavad infosüsteemi andmeid Politsei- ja Piirivalveamet, tsiviilõigusliku lepingu alusel päästetööl ja ennetustööl osalevad isikud, kiirabibrigaadi pidajad ja muud isikud päästeasutusele pandud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]

§ 14.   Andmete infosüsteemi kandmine

  (1) Andmed kantakse infosüsteemi selle kasutamiseks loodud tarkvara abil.

  (2) Andmete infosüsteemi kandmiseks volitatud ametnikud ja töötajad määrab päästeasutus.
[RT I, 05.04.2013, 10 - jõust. 08.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (3) Andmed kantakse infosüsteemi viivitamata vastavalt andmete infosüsteemi kandmise aluseks oleva teabe laekumisele, sündmuse toimumisele või toimingu või otsustuse tegemisele. Järelevalve- ja ennetustöö andmestikku kantakse andmed mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul arvates andmete infosüsteemi kandmise aluseks oleva teabe laekumisest.

  (4) Infosüsteemi kantakse andmed alusdokumentide, isikutelt saabunud teadete või päästeasutuse tegevusega saadud informatsiooni alusel.

§ 15.   Andmete õigsuse tagamine

  Paragrahvi 14 lõikes 2 nimetatud volitatud ametnik või töötaja vastutab tema poolt infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest andmete infosüsteemi kandmise ajal.
[RT I, 05.04.2013, 10 - jõust. 08.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

§ 16.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui vastutav või volitatud töötleja tuvastab infosüsteemis ebaõigeid andmeid või teavitatakse teda sellest, on ta kohustatud tagama nende andmete parandamise.

  (2) Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui andmesubjekti nõudmine on põhjendatud, korraldab vastutav töötleja andmesubjekti ebaõigete isikuandmete parandamise viivitamata. Kui andmesubjekti nõudmine ei ole põhjendatud, keeldub vastutav töötleja andmete parandamisest, põhjendades seda kirjalikult.

§ 17.   Infosüsteemi andmetele juurdepääs

  (1) Infosüsteemis sisalduvad andmed on juurdepääsupiiranguga ning tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmeteks.

  (2) Juurdepääs infosüsteemi kantud andmetele on vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ja töötajatel neile teenistus- või töökohustuste täitmiseks vastutava töötleja poolt määratud ulatuses ning päästeseaduse § 11 lõikes 3 nimetatud asutusel seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.
[RT I, 05.04.2013, 10 - jõust. 08.04.2013, rakendatakse alates 1.04.2013]

  (3) Infosüsteemile juurdepääsu õigus on infosüsteemi arendaval ja hooldaval Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusel teenusleppes sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja otsustab kolmandatele isikutele andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega. Vajaduse korral sõlmitakse andmesaajaga leping, kus sätestatakse andmete koosseis, millele võimaldatakse juurdepääs, ning andmetele juurdepääsu andmise eesmärk, tingimused, kord ja viis.

§ 18.   Infosüsteemist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine toimub infosüsteemi vastutava töötleja kehtestatud korras. Andmed väljastatakse paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Andmeid väljastatakse:
  1) teabenõude täitmisega kooskõlas avaliku teabe seadusega;
  2) päringule või taotlusele vastamisega.

  (3) Andmesubjektil on õigus saada päästeasutuselt kõiki tema kohta infosüsteemi kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Muudel isikutel, haldusorganitel ja kohtul on õigus infosüsteemist andmeid saada juhul, kui andmete saamiseks on õiguslik alus.

  (5) Teavet, mis põhineb tähelepanekutel ja hinnangutel, väljastatakse andmesubjektile ainult juhul, mil see ei kahjusta teiste isikute õigusi ja vabadusi.

  (6) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (7) Päästeasutus peab arvestust kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 19.   Andmete edastamine välisriigile

  Välisriigile võib andmeid edastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvaheliste konventsioonide, välislepingute või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

4. peatükk Andmete kaitse ja säilitamine. Järelevalve. Infosüsteemi rahastamine ja likvideerimine 

§ 20.   Andmete kaitse

  Isikuandmete töötlemisel tuleb tagada isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuete järgimine.

§ 21.   Infosüsteemi turvameetmed

  (1) Infosüsteemi andmestike turvaklassid on järgmised:
  1) ühiste infoobjektide andmestiku turvaklass – K1T2S1;
  2) hädaabiteadete andmestiku turvaklass – K3T2S2;
  3) demineerimistöö ja päästetöö andmestiku turvaklass – K2T2S2;
  4) järelevalve- ja ennetustöö andmestiku turvaklass – K1T2S2.
[RT I, 06.02.2014, 3 - jõust. 09.02.2014]

  (2) [Kehtetu – RT I, 06.02.2014, 3 - jõust. 09.02.2014]

  (3) Infosüsteemi kasutamise õigus antakse üksnes neile teenistujatele, kellel see on teenistuskohustustest tulenevalt vajalik.

  (4) Andmete sisestamise ja päringute tegemise õigus määratakse teadmisvajadusest lähtuvalt tööülesannete täitmiseks. Õigusi võib määrata kasutajagruppidele või isikuliselt.

  (5) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliste ja organisatsiooniliste meetmete abil. Iga infosüsteemi tehtud päringu või kande, sealhulgas andmete lisamise, muutmise või kustutamise, kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 22.   Andmete säilitamine

  (1) Ühiste infoobjektide andmestiku andmeid säilitatakse alljärgnevalt:
  1) isikuandmeid, mis ei ole seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse infosüsteemis üks aasta andmete infosüsteemi kandmisest arvates;
  2) isikuandmeid, mis on seotud infosüsteemi teise andmestikuga, säilitatakse vastava andmestiku säilitamise tähtaja lõppemiseni.

  (2) Hädaabiteadete andmestiku, päästetöö andmestiku, demineerimistöö andmestiku, järelevalve- ja ennetustöö andmestiku andmeid säilitatakse infosüsteemis 20 aastat.

§ 23.   Infosüsteemi andmete arhiveerimine

  Infosüsteemi andmeid säilitab vastutav töötleja vastavalt arhiiviseadusele, selle alusel antud õigusaktidele ning vastutava töötleja poolt kehtestatud korrale.

§ 24.   Andmete kustutamine

  (1) Andmed kustutatakse pärast §-s 22 nimetatud säilitamise tähtaja lõppu.

  (2) Käesoleva määruse § 12 lõikes 21 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemist viivitamata, kui tulekahju menetlemisel selgub, et sündmuskohalt leitud hukkunu ei surnud tulekahju tagajärjel.
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]

  (3) Käesoleva määruse § 12 lõikes 4 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemist viivitamata, kui veeõnnetuse menetlemisel selgub, et sündmuskohalt leitud hukkunu surma ei põhjustanud vees uppumine.
[RT I, 27.03.2015, 5 - jõust. 30.03.2015]

§ 25.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda infosüsteemi kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Puuduste ilmnemisel on infosüsteemi vastutav töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutustes kajastatud puudused ettekirjutuses määratud tähtajaks.

§ 26.   Infosüsteemi rahastamine

  Infosüsteemi pidamist ning hooldus- ja arendustöid rahastatakse riigieelarvest vastutavale töötlejale ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusele selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 27.   Infosüsteemi likvideerimine

  Infosüsteemi likvideerimise otsustab siseminister. Infosüsteemi likvideerimisel otsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku registrisse või riiklikku arhiivi üleandmine või andmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.

§ 28.   Rakendussätted

  (1) Infosüsteemi andmestike vastavus käesoleva määruse § 21 lõikes 1 sätestatud turvaklassidele tagatakse hiljemalt 1. jaanuariks 2018. aastal.

  (2) Kuni infosüsteemi andmestike turvaklassidele vastavuse tagamiseni või 1. jaanuarini 2018. aastal on infosüsteemi turvaklass K1T2S1.
[RT I, 06.02.2014, 3 - jõust. 09.02.2014]

/otsingu_soovitused.json