Teksti suurus:

Tüübikinnituse teostamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 16

Tüübikinnituse teostamise kord

Vastu võetud 13.04.2007 nr 28
RTL 2007, 33, 565
jõustumine 27.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.01.2008RTL 2008, 3, 3614.01.2008
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
20.03.2015RT I, 27.03.2015, 701.04.2015

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 13 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tüübikinnituse teostamise kord.

§ 2.   Relva ja laskemoona tüübikinnitus

  Relva ja laskemoona tüübikinnitus (edaspidi tüübikinnitus) on toiming, mille käigus tehakse kindlaks relva, padrunimudeli või tulirelva olulise osa tsiviilkäibesse lubatavus ja määratakse kindlaks kasutusvaldkond, lähtudes relvaseaduse §-dest 3 ja 25.
[RT I, 27.03.2015, 7 - jõust. 01.04.2015]

§ 3.   Tüübikinnituse taotlemine

  (1) Relva ja laskemoona tüübikinnituse taotlus on kirjalik.

  (2) Tüübikinnituse taotlemine samaaegselt mitmele relvale või padrunile võib olla esitatud ühes taotuses.

  (3) Tüübikinnituse taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku puhul taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood või sünniaeg, kontaktandmed (olemasolul e-posti aadress, telefon) ning juriidilise isiku puhul nimi, asukoht, registrikood, kontaktandmed, samuti seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  2) taotluse sisu;
  3) relva tüübikinnituse puhul relva liik, mark, mudel, kaliiber, raudade arv ning relva valmistajatehase nimetus ja riik; padruni tüübikinnituse puhul padruni liik, mark, kaliiber ning tulirelva olulise osa tüübikinnituse puhul mark, mudel ja kaliiber;
  4) taotluse koostamise kuupäev ning taotleja või seadusliku esindaja allkiri.

  (4) [Kehtetu – RTL 2008, 3, 36 - jõust. 14.01.2008]

§ 4.   Andmete kontrollimine

  Tüübikinnituse taotluse saamisel tüübikinnitust teostav asutus kontrollib:
  1) kas relvale, tulirelva olulisele osale või padrunile on nõutav tüübikinnituse toimingu läbiviimine;
  2) kas mudel on saanud eelnevalt tüübikinnituse;
  3) tüübikinnitust teostava asutuse valduses olevate tehniliste dokumentide või andmete piisavust tüübikinnituse teostamiseks;
  4) muude allikate olemasolul nende vastavust tüübikinnituse taotlusega esitatud andmetele.

§ 5.   Tüübikinnituse teostamine

  Tüübikinnituse teostamisel tüübikinnitust teostav asutus:
  1) määrab relva või padruni mudeliks;
  2) teeb kindlaks, kas relval või padrunil on tsiviilkäibes keelatud relvade ja laskemoona omadusi või tunnuseid;
  3) määratleb relva või padruni liigilise kuuluvuse vastavalt «Relvaseaduse» 2. peatükile.

§ 6.   Tüübikinnituse otsus

  (1) Otsus tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise kohta tehakse 30 päeva jooksul alates tüübikinnituse taotluse esitamise päevast.

  (2) Tüübikinnituse saanud relva-, tulirelva olulise osa- või padrunimudel kantakse teenistus- ja tsiviilrelvade registrisse.

  (3) Tüübikinnituse andmise või sellest keeldumise otsuse koopia edastatakse Politsei- ja Piirivalveametile.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json