Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses abipolitseiniku seaduse muutmisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 17

Siseministri määruste muutmine seoses abipolitseiniku seaduse muutmisega

Vastu võetud 23.03.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 4 lõike 3, § 7 lõike 2, § 8 lõike 8, § 32 lõike 5 ja § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 68 „Abipolitseiniku kutsesobivuse nõuded” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 68 „Abipolitseiniku kutsesobivuse nõuded” § 1 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Abipolitseinik, kes osaleb politsei tegevuses ainult abipolitseiniku seaduse § 3 lõikes 3 nimetatud ülesande täitmisel, ei pea täitma käesoleva määruse §-s 3 abipolitseinike kehalisele ettevalmistusele kehtestatud nõudeid.”.

§ 2.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 67 „Abipolitseiniku ankeedi vorm” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 67 „Abipolitseiniku ankeedi vorm” lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 3.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 64 „Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruses nr 64 „Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkte 2, 3 ja 4 ning § 3 punkte 1, 2 ja 4 täiendatakse pärast sõna „teadmised” sõnadega „ja oskused”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) teadmised piirkondlikust politseitööst ja süüteoennetusest;”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) teadmised ja oskused politsei andmekogu kasutamiseks ning teadmised teabeturbe ja andmekaitse kohta;”;

4) paragrahvi 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Abipolitseiniku teise astme õppe läbinul on lisaks käesoleva määruse §-s 2 sätestatule:”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Abipolitseiniku väljaõppe läbiviimisel arvestatakse abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemusega. Pärast abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemuse hindamist võib ta suunata otse arvestuse tegemisele.”.

§ 4.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 65 „Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruses nr 65 „Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord”;

2) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abipolitseinikule väljastab erivahendi ja relva Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud ametnik”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abipolitseinik tagastab pärast abipolitseiniku ülesande täitmist erivahendi ja relva Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud ametnikule.”;

4) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Kui abipolitseinikule on abipolitseiniku seaduse § 32 lõike 4 alusel antud luba hoida erivahendit või relva alaliselt oma elukohas, tagastab ta erivahendi või relva vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule nimetatud loa kehtetuks tunnistamisel viivitamata.

(12) Abipolitseinik, kellel on lubatud hoida erivahendit või relva oma elukohas, tagab erivahendi, relva ja laskemoona säilimise nii, et on välistatud nende sattumine kõrvalise isiku kätte ja hoolitseb nende eest tagastamiseni mõistlikul viisil.”;

5) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Erivahendi või relva kadumisest teavitab abipolitseinik viivitamata Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorit või tema määratud ametnikku ning esitab selle kohta kirjaliku selgituse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile või tema määratud ametnikule.”.

§ 5.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 66 „Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 66 „Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus” § 4 tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Siseminister

Leif Kalev
Kantsler

Lisa Abipolitseiniku ankeet

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json