Teksti suurus:

Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.01.2016
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 20

Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus1
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

Vastu võetud 09.09.2010 nr 49
RT I 2010, 65, 484
jõustumine 18.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.08.2011RT I, 04.08.2011, 207.08.2011
12.12.2013RT I, 18.12.2013, 221.12.2013
23.03.2015RT I, 27.03.2015, 1330.03.2015

Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 265 lõigete 10 ja 11 alusel.
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) pinnavees ohtlike ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused;
  2) pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid;
  3) keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus.
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

§ 11.   Ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees

  Ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees on järgmised:

Nr
Aine nimetus
CAS
number1
Ohtliku aine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
maismaa
pinnavees2
µg/l
Ohtliku aine
keskkonna
kvaliteedi
piirväärtus
muus
pinnavees
µg/l
1
Akrüülamiid
79-06-1
0,1
0,1
2
Arseen ja selle ühendid3
7440-38-2
10
10
3
Baarium ja selle ühendid3
7440-39-3
50
50
4
Dimetüülnaftaleen4
1
1
5
Fluoriidid4
 
15005
15005
6
Kahealuselised fenoolid4
10
10
7
Ksüleenid2
10
10
8
Naftasaadused (C10–C40 süsivesinikud)4
10
10
9
Polükloreeritud bifenüülid (PCB)4
1336-36-3
0,5
0,5
10
Tina ja selle ühendid3
7440-31-5
3
1,5
11
Tolueen
108-88-3
505
405
12
Tsink ja selle ühendid3
7440-66-6
10
5
13
Tsüaniid (üld)
57-12-5
100
50
14
Vask ja selle ühendid3
7440-50-8
15
5
15
Ühealuselised fenoolid4
1
1
16
Üldkroom3
7440-47-3
5
5

Tabeli märkused:
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Maismaa pinnavesi on jõed, järved ning nendega seotud tehisveekogud ja tugevasti muudetud veekogud.
3 Metalli keskkonna kvaliteedi piirväärtus on metalli kontsentratsioon lahuse faasis, st filtreeritud või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga töödeldud veeproovis, kui filtri poori suurus on 0,45 µm.
4 Ohtlike ainete rühma keskkonna kvaliteedi piirväärtus on selle rühma üksikute ainete kontsentratsiooni summaarne piirväärtus, kui ei ole sätestatud teisiti.

5 Fluoriidide ja tolueeni piirväärtusi rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2013. aasta 1. jaanuarist.[RT I, 27.03.2015, 13 - jõust. 30.03.2015]

§ 2.   Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees

  Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete ning teatavate muude saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused pinnavees on järgmised:

Nr
Aine nimetus
CAS
number1
Aasta
keskmine
piirväärtus2
maismaa
pinnavees3
µg/l
Aasta
keskmine
piirväärtus
muus
pinnavees
µg/l
Suurim
lubatud
piirväärtus
maismaa
pinnavees
µg/l
Suurim
lubatud
piirväärtus
muus
pinnavees
µg/l
1
Alakloor
15972-60-8
0,3
0,3
0,7
0,7
2
Antratseen
120-1-7
0,1
0,1
0,4
0,4
3
Atrasiin
1912-24-9
0,6
0,6
2,0
2,0
4
Benseen
71-43-2
10
8
50
50
5
Bromodifenüüleeter4
32534-81-9
0,0005
0,0002
Ei kohaldata
Ei kohaldata
6
Kaadmium ja selle ühendid (olenevalt vee kareduse klassist)5
7440-43-9
≤0,08
(1. klass)
0,08
(2. klass)
0,09
(3. klass)
0,15
(4. klass)
0,25
(5. klass)
0,2
≤0,45
(1. klass)
0,45
(2. klass)
0,6
(3. klass)
0,9
(4. klass)
1,5
(5. klass)
≤0,45
(1. klass)
0,45
(2. klass)
0,6
(3. klass)
0,9
(4. klass)
1,5
(5. klass)
6a
Süsiniktetrakloriid6
56-23-5
12
12
Ei kohaldata
Ei kohaldata
7
C10–13-kloroalkaanid
85535-84-8
0,4
0,4
1,4
1,4
8
Klorofenvinfoss
470-90-6
0,1
0,1
0,3
0,3
9
Kloropürifoss (etüülkloropürifoss)
2921-88-2
0,03
0,03
0,1
0,1
9a
Tsüklodieenpestitsiidid:
aldriin6
dieldriin6
endriin6
isodriin6

309-00-2 
60-57-1 
72-20-8 
465-73-6 
∑=0,01
∑=0,005
Ei kohaldata
Ei kohaldata
9b
DDT kokku6, 7
Ei kohaldata
0,025
0,025
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Para-para-DDT6
50-29-3
0,01
0,01
Ei kohaldata
Ei kohaldata
10
1,2-dikloroetaan
107-06-2
10
10
Ei kohaldata
Ei kohaldata
11
Diklorometaan
75-09-2
20
20
Ei kohaldata
Ei kohaldata
12
Di(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)
117-81-7
1,3
1,3
Ei kohaldata
Ei kohaldata
13
Diuroon
330-54-1
0,2
0,2
1,8
1,8
14
Endosulfaan
115-29-7
0,005
0,0005
0,01
0,004
15
Fluoranteen
206-44-0
0,1
0,1
1
1
16
Heksaklorobenseen
118-74-1
0,018
0,018
0,05
0,05
17
Heksaklorobutadieen
87-68-3
0,18
0,18
0,6
0,6
18
Heksaklorotsükloheksaan
608-73-1
0,02
0,002
0,04
0,02
19
Isoproturoon
34123-59-6
0,3
0,3
1,0
1,0
20
Plii ja selle ühendid
7439-92-1
7,2
7,2
Ei kohaldata
Ei kohaldata
21
Elavhõbe ja selle ühendid
7439-97-6
0,058
0,058
0,07
0,07
22
Naftaleen
91-20-3
2,4
1,2
Ei kohaldata
Ei kohaldata
23
Nikkel ja selle ühendid
7440-02-0
20
20
Ei kohaldata
Ei kohaldata
24
Nonüülfenool (4-nonüülfenool)
104-40-5
0,3
0,3
2,0
2,0
25
Oktüülfenool (4-(1,1',3,3'-tetrametüülbutüül)fenool)
140-66-9
0,1
0,01
Ei kohaldata
Ei kohaldata
26
Pentaklorobenseen
608-93-5
0,007
0,0007
Ei kohaldata
Ei kohaldata
27
Pentaklorofenool
87-86-5
0,4
0,4
1
1
28
Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH)1010
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Ei kohaldata
Benso(a)püreen
50-32-8
0,05
0,05
0,1
0,1
Benso(b)fluoranteen
205-99-2
∑=0,03 ∑=0,03 Ei kohaldata Ei kohaldata
Benso(k)fluoranteen
207-08-9
Benso(g,h,i)perüleen
191-24-2
∑=0,002 ∑=0,002 Ei kohaldata Ei kohaldata
Indeno(1,2,3-cd)püreen
193-39-5
29
Simasiin
122-34-9
1
1
4
4
29a
Tetrakloroetüleen6
127-18-4
10
10
Ei kohaldata
Ei kohaldata
29b
Trikloroetüleen6
79-01-6
10
10
Ei kohaldata
Ei kohaldata
30
Tributüültina ühendid (tributüültinakatioon)
36643-28-4
0,0002
0,0002
0,0015
0,0015
31
Triklorobenseenid
12002-48-1
0,4
0,4
Ei kohaldata
Ei kohaldata
32
Triklorometaan
67-66-3
2,5
2,5
Ei kohaldata
Ei kohaldata
33
Trifluraliin
1582-09-8
0,03
0,03
Ei kohaldata
Ei kohaldata

Tabeli märkused:
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse seda piirväärtust kõikide isomeeride summaarse kontsentratsiooni suhtes.
3 Maismaa pinnavesi on jõed, järved ning nendega seotud tehisveekogud ja tugevasti muudetud veekogud.
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete nimistu ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, loetletud bromodifenüüleetrite hulka kuuluvatest prioriteetsetest ainetest kehtestatakse piirväärtused üksnes derivaatidele numbriga 28, 47, 99, 100, 153 ja 154.
5 Kaadmiumi ja selle ühendite keskkonna kvaliteedi piirväärtused sõltuvad vee karedusest. Vee kareduse klassidele vastab kaltsiumkarbonaadi sisaldus vees järgmiselt: 1. klass: 40 mg CaCO3/l; 2. klass: 40 kuni 50 mg CaCO3/l; 3. klass: 50 kuni 100 mg CaCO3/l; 4. klass: 100 kuni 200 mg CaCO3/l ja 5. klass: ≥200 mg CaCO3/l.
6 Ei ole prioriteetne aine, vaid kuulub muude saasteainete hulka, mille keskkonna kvaliteedi piirväärtused on identsed nendega, mis olid sätestatud EL õigusaktides, mida kohaldati enne 13. jaanuari 2009 (82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ ja 86/280/EMÜ).
7 DDT üldkontsentratsioon on isomeeride 1,1,1-trikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaani (CAS number 50-29-3; EL number 200-024-3), 1,1,1-trikloro-2-(o-klorofenüül)-2-(p-klorofenüül)etaani (CAS number 789-02-6; EL number 212-332-5), 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etüleeni (CAS number 72-55-9; EL number 200-784-6) ja 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaani (CAS number 72–54-8; EL number 200-783-0) summa.
8 Kui aine keskkonna kvaliteedi piirväärtuse vees asemel on kehtestatud aine keskkonna kvaliteedi piirväärtus vee-elustikus, tuleb juhinduda viimasena nimetatud piirväärtusest.
9 Polüaromaatsete süsivesinike (PAH) hulka kuuluvate prioriteetsete ainete rühma osas tuleb järgida iga üksiku aine kontsentratsiooni kohta kehtestatud piirväärtusi, st benso(a)püreeni keskkonna kvaliteedi piirväärtust, benso(b)fluoranteeni ja benso(k)fluoranteeni keskkonna kvaliteedi piirväärtuste summat ning benso(g,h,i)perüleeni ja indeno(1,2,3-cd)püreeni keskkonna kvaliteedi piirväärtuste summat.

§ 3.   Pinnavees prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi piirväärtuste kohaldamise meetodid

  (1) Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi aasta keskmine piirväärtus tähendab eri aegadel veekogu igas esinduslikus seirepunktis ühe kalendriaasta jooksul mõõdetud nende ainete kontsentratsioonide aritmeetilist keskmist.

  (2) Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonna kvaliteedi suurim lubatud piirväärtus tähendab veekogu esinduslikes seirepunktides mõõdetud nende ainete kontsentratsiooni.

  (3) Et hinnata, kas seire tulemusena saadud näitajad vastavad keskkonnakvaliteedi suurimale lubatud piirväärtusele, võib usaldusväärsuse ja täpsuse tagamiseks kasutada statistilisi meetodeid, mis vastavad üksikasjalikele eeskirjadele, mis on kehtestatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt, millele osutab artikli 9 lõikes 2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84–97).
[RT I, 18.12.2013, 2 - jõust. 21.12.2013]

  (4) Käesolevas määruses sätestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi määratakse üldkontsentratsioonina veeproovi üldmahus, välja arvatud kaadmiumi, plii, elavhõbeda ja nikli (edaspidi metallid) korral. Metallide kontsentratsiooni määratakse metalli lahuse faasis filtreeritud veeproovis, kus filtri poori suurus on 0,45 µm, või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga töödeldud veeproovis.

  (5) Seiretulemuste vastavuse hindamisel keskkonna kvaliteedi piirväärtustele võib arvesse võtta:
  1) looduslikke taustakontsentratsioone, kui need on kõrged ning takistavad metallide ning nende ühendite kontsentratsiooni keskkonna kvaliteedi piirväärtusele vastavuse saavutamist;
  2) vee karedust, pH taset ja muid vee kvaliteedi näitajaid, mis mõjutavad metallide omastatavust elustiku poolt.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aritmeetiline keskmine arvutatakse ning käesolevas määruses sätestatud keskkonna kvaliteedi piirväärtusi kohaldatakse kooskõlas «Veeseaduse» alusel kehtestatud veeuuringute tegemise nõuetega.

§ 31.   Ohtlike ainete piirkontsentratsioonid vee-elustikus

  (1) Ohtlike ainete piirkontsentratsioonid vee-elustiku koe märgkaalus on järgmised:
  1) elavhõbe ja selle ühendid 20 µg/kg;
  2) heksaklorobenseen 10 µg/kg;
  3) heksaklorobutadieen 55 µg/kg.

  (2) Analüüsimiseks valitakse sõltuvalt analüüsimetoodikast sobivaim indikaatorliik kalade, molluskite, koorikloomade või muu vee-elustiku hulgast.
[RT I, 04.08.2011, 2 - jõust. 07.08.2011]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse rakendamine

  Keskkonnaload, mis on välja antud pärast 1. jaanuari 2013 ja milles on kohaldatud fluoriidide ja tolueeni piirväärtusi, viiakse käesoleva määrusega kooskõlla hiljemalt 30. aprilliks 2015.
[RT I, 27.03.2015, 13 - jõust. 30.03.2015]


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1–73), muudetud direktiividega 2008/32/EÜ, 2008/105/EÜ ja 2009/31/EÜ; Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/11/EÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete põhjustatava saaste kohta (ELT L 64, 04.03.2006, lk 52–59); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/105/EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ (ELT L 348, 24.12.2008, lk 84–97).

/otsingu_soovitused.json