Teksti suurus:

Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord

Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2015, 22

Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, hoidmise, tagastamise ning relva kandmise kord
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

Vastu võetud 21.12.2010 nr 65
RT I, 29.12.2010, 143
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
23.03.2015RT I, 27.03.2015, 1730.03.2015

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 32 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Erivahendi ja relva väljastamine

  (1) Abipolitseinikule väljastab erivahendi ja relva Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud ametnik.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

  (2) Erivahend, gaasirelv ja külmrelv väljastatakse abipolitseinikule allkirja vastu. Erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise kohta tehakse sissekanne „Abipolitseinikule erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise raamatus”, kuhu märgitakse väljastatud erivahendi, gaasirelva ja külmrelva liik ja number, väljastamise kuupäev ning abipolitseiniku ees- ja perekonnanimi.

  (3) Tulirelv ja laskemoon väljastatakse abipolitseinikule „Tulirelva asenduskaardi” alusel, millel on väljastamise kuupäev, abipolitseiniku ees- ja perekonnanimi, tulirelva nimetus, mudel ja number, padrunite ja padrunisalvede arv ning tulirelva kandmise loa andja ja abipolitseiniku allkiri. Tulirelva asenduskaarti hoitakse relvakapis puuduva tulirelva asukohas.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Erivahendi ja relva tagastamine

  (1) Abipolitseinik tagastab pärast abipolitseiniku ülesande täitmist erivahendi ja relva Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori määratud ametnikule.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

  (11) Kui abipolitseinikule on abipolitseiniku seaduse § 32 lõike 4 alusel antud luba hoida erivahendit või relva alaliselt oma elukohas, tagastab ta erivahendi või relva vastavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule nimetatud loa kehtetuks tunnistamisel viivitamata.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

  (12) Abipolitseinik, kellel on lubatud hoida erivahendit või relva oma elukohas, tagab erivahendi, relva ja laskemoona säilimise nii, et on välistatud nende sattumine kõrvalise isiku kätte ja hoolitseb nende eest tagastamiseni mõistlikul viisil.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

  (2) Erivahendi, gaasirelva ja külmrelva tagastamise kohta tehakse sissekanne „Abipolitseinikule erivahendi, gaasirelva ja külmrelva väljastamise raamatus”, kuhu märgitakse tagastatud erivahendi, gaasirelva ja külmrelva liik ja number, tagastamise kuupäev, vastuvõtja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning allkiri.

  (3) Tulirelv tagastatakse „Tulirelva asenduskaardi” vastu.

  (4) Erivahendi või relva kadumisest teavitab abipolitseinik viivitamata Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorit või tema määratud ametnikku ning esitab selle kohta kirjaliku selgituse Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorile või tema määratud ametnikule.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

§ 4.   Relva kandmine

  (1) Abipolitseinik kannab gaasirelva ja külmrelva vöörihmal vastavates hoidikutes ning tulirelva vöörihmal kabuuris.

  (2) Abipolitseinikul on keelatud relva anda kõrvalise isiku kätte või jätta seda valveta.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json