Teksti suurus:

Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 11.06.2022, 2

Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord

Vastu võetud 21.12.2010 nr 64
RT I, 29.12.2010, 142
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2015RT I, 27.03.2015, 1730.03.2015
27.08.2019RT I, 30.08.2019, 102.09.2019
09.06.2022RT I, 11.06.2022, 101.07.2022

Määrus kehtestatakse abipolitseiniku seaduse § 8 lõike 8 ja § 424 lõike 3 alusel.
[RT I, 11.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord.

§ 2.   Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õpe

  Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õppe läbinul on:
  1) teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) teadmised ja oskused avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  21) teadmised piirkondlikust politseitööst ja süüteoennetusest;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  3) teadmised ja oskused liiklusturvalisuse tagamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  4) teadmised ja oskused liiklusjärelevalve teostamisel osalemiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  5) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  51) teadmised ja oskused politsei andmekogu kasutamiseks ning teadmised teabeturbe ja andmekaitse kohta;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  6) oskused esmaabi andmiseks;
  7) teadmised ja oskused külmrelvade ja gaasirelvade ning erivahendite käsitsemiseks.

§ 3.   Abipolitseiniku teise astme õpe

  Abipolitseiniku teise astme õppe läbinul on lisaks käesoleva määruse §-s 2 sätestatule:
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  1) teadmised ja oskused iseseisvalt järelevalve teostamiseks avalikus kohas käitumise nõuete üle;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  2) teadmised ja oskused avalikku korda ähvardava vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks;
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]
  3) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete iseseisvaks rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  4) teadmised ja oskused haldusmenetlusest ja meetme kohaldamise dokumenteerimisest.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

§ 4.   Abipolitseiniku tulirelva- ja elektrišokirelvaõpe
[RT I, 30.08.2019, 1 - jõust. 02.09.2019]

  Abipolitseiniku tulirelva- või elektrišokirelvaõppe läbinul on:
  1) teadmised relva kandmise ja kasutamise õiguslikest alustest;
  2) teadmised ja oskused relva hooldada ja käsitseda, sh laskeoskus;
  3) esmaabiteadmised ja -oskused.
[RT I, 30.08.2019, 1 - jõust. 02.09.2019]

§ 41.   Kriisirolliga abipolitseiniku erialaõpe

  Kriisirolliga abipolitseiniku erialaõppe läbinul on teadmised ja oskused:
  1) politsei ülesannete täitmiseks hädaolukorra ohu, hädaolukorra, eriolukorra, erakorralise seisukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra ajal;
  2) riigikaitse tagamiseks.
[RT I, 11.06.2022, 1 - jõust. 01.07.2022]

§ 5.   Väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord

  (1) Abipolitseiniku väljaõppekavad kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

  (2) Abipolitseiniku väljaõpe viiakse läbi auditoorse ja iseseisva töö vormis.

  (21) Abipolitseiniku väljaõppe läbiviimisel arvestatakse abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemusega. Pärast abipolitseiniku kandidaadi varasema õpi- ja töökogemuse hindamist võib ta suunata otse arvestuse tegemisele.
[RT I, 27.03.2015, 17 - jõust. 30.03.2015]

  (3) Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseiniku kandidaadil või abipolitseinikul õigus kahele kordusarvestusele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json