Teksti suurus:

Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruse nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2019, 5

Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruse nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” muutmine

Vastu võetud 21.03.2019 nr 12

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 15 lõike 2 alusel.

Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruses nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

2) määrust täiendatakse §-dega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

§ 31. Mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse taotleja isikusamasuse kontrollimise erisused

(1) Mobiilioperaator kontrollib taotleja isikusamasust mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise lepingu sõlmimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktides 1, 12, 2 ja 4–8 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

(2) Mobiilioperaator võib taotleja isikusamasuse kontrollimiseks kasutada infotehnoloogilist lahendust, mis tagab isikusamasuse tõsikindla kontrollimise mobiilioperaatori esindajast sõltumatult ja salvestatud või edastavate andmete autentsuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

(3) Selleks juurdepääsu olemasolu korral kasutab mobiilioperaator isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud andmeid.

(4) Mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise lepingut ei sõlmita isikuga, kelle isikusamasus on käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud viisil kontrollimata.

(5) Pärast isikusamasuse kontrollimist käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud viisil autendib taotleja ennast isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse või elamisloakaardiga Politsei- ja Piirivalveameti vastavas taotluskeskkonnas.

(6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikusamasuse kontrollimise viis ei ole teostatav, kontrollib taotleja isikusamasust Politsei- ja Piirivalveamet käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud korras.

§ 32. Infotehnoloogilise lahenduse abil isikusamasuse kontrollimise nõuded

(1) Isikusamasuse kontrollimisel infotehnoloogilise lahendusega võrreldakse isiku reaalajas võetud näokujutist ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud näokujutist, eesmärgiga kontrollida, et tegemist on ühe ja sama isikuga.

(2) Infotehnoloogilise lahenduse abil isikusamasuse kontrollimise tulemus tuleb mobiilioperaatoril salvestada. Andmed tuleb salvestada koos tuvastatava isiku nime ja isikukoodi ning ajatempliga, mis peab olema seda puudutavate andmetega seotud sel viisil, et iga hilisem andmemuudatus, selle muudatuse tegija, aeg, viis ja põhjus on tuvastatavad.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid sisaldavad salvestised peavad olema taasesitatavad kümne aasta jooksul pärast mobiil-ID vormis digitaalsele isikutunnistusele kantud sertifikaatide kehtivusaja lõpust arvates.”.

Katri Raik
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json