Teksti suurus:

Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2019, 7

Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord

Vastu võetud 10.07.2009 nr 25
RTL 2009, 57, 836
jõustumine 30.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2010RT I, 23.12.2010, 501.02.2011
21.03.2019RT I, 27.03.2019, 530.03.2019

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Dokumendi taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine

  (1) «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi (edaspidi dokument) väljaandmist taotlev isik (edaspidi taotleja) tuvastatakse või tema isikusamasust kontrollitakse dokumendi taotluse esitamisel ning dokumendi väljastamisel.

  (2) Dokumendi väljaandja võib dokumendi taotleja tema isiku tuvastamiseks või isikusamasuse kontrollimiseks välja kutsuda.

  (3) Dokumenti ei väljastata isikule, kes on selleks ettenähtud korras tuvastamata, või isikule, kelle isikusamasus on kontrollimata.

§ 2.   Dokumendi taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine dokumendi taotluse esitamisel

  (1) Dokumendi taotleja isikusamasust kontrollitakse dokumendi taotluse esitamisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud isiku tuvastamise andmete alusel.

  (2) Dokumendi taotleja isik tuvastatakse dokumendi taotluse esitamisel välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi alusel, kui dokumendi taotlejale ei ole välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti.

  (3) Kui alla 15-aastasele dokumendi taotlejale ei ole välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti või puudub välisriigi poolt väljaantud kehtiv reisidokument, tuvastatakse tema isik sünnitunnistuse ja tema seadusliku esindaja seletuste ning vajadusel muude tõendite alusel.

  (4) Kui dokumendi taotlejale ei ole välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti või puudub välisriigi poolt väljaantud kehtiv reisidokument, tuvastatakse tema isik muude tõendite alusel. Juhul kui välismaalasest dokumendi taotleja isik tuvastatakse põhiliselt tema enda ütluste alusel, tehakse väljastatavasse dokumenti eesti ja inglise keeles vastav märge.

  (5) Kui alla 15-aastase või piiratud teovõimega dokumendi taotleja taotluse esitab seaduslik esindaja, kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust või tuvastatakse tema isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel. Seadusliku esindaja isikusamasust võidakse kontrollida või tema isik tuvastada ka välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi alusel.

§ 3.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimise erisused

  (1) Kui isiku terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda taotluse esitamiseks selleks pädevasse asutusse ning isiku taotluse esitab valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötaja, kontrollib taotleja isikusamasust volitatud töötaja, koostades vormikohase isikusamasuse kontrollimise akti (lisatud).

  (2) Kui vanglas kinnipeetava isiku dokumendi taotluse esitab vangla direktori poolt volitatud vanglatöötaja, kontrollib taotleja isikusamasust volitatud vanglatöötaja, koostades vormikohase isikusamasuse kontrollimise akti.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotlejale ei ole varem välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti, tuvastatakse dokumendi taotleja isik vormikohase isikusamasuse kontrollimise akti alusel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud volitatud töötaja isikusamasust kontrollitakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

  (5) [Kehtetu - RT I, 27.03.2019, 5 - jõust. 30.03.2019]

§ 31.   Mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse taotleja isikusamasuse kontrollimise erisused

  (1) Mobiilioperaator kontrollib taotleja isikusamasust mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise lepingu sõlmimisel isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktides 1, 12, 2 ja 4–8 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

  (2) Mobiilioperaator võib taotleja isikusamasuse kontrollimiseks kasutada infotehnoloogilist lahendust, mis tagab isikusamasuse tõsikindla kontrollimise mobiilioperaatori esindajast sõltumatult ja salvestatud või edastavate andmete autentsuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

  (3) Selleks juurdepääsu olemasolu korral kasutab mobiilioperaator isikusamasuse kontrollimisel isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud andmeid.

  (4) Mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise lepingut ei sõlmita isikuga, kelle isikusamasus on käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud viisil kontrollimata.

  (5) Pärast isikusamasuse kontrollimist käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 2 sätestatud viisil autendib taotleja ennast isikutunnistuse, digitaalse isikutunnistuse või elamisloakaardiga Politsei- ja Piirivalveameti vastavas taotluskeskkonnas.

  (6) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikusamasuse kontrollimise viis ei ole teostatav, kontrollib taotleja isikusamasust Politsei- ja Piirivalveamet käesoleva määruse § 2 lõikes 1 sätestatud korras.
[RT I, 27.03.2019, 5 - jõust. 30.03.2019]

§ 32.   Infotehnoloogilise lahenduse abil isikusamasuse kontrollimise nõuded

  (1) Isikusamasuse kontrollimisel infotehnoloogilise lahendusega võrreldakse isiku reaalajas võetud näokujutist ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud näokujutist, eesmärgiga kontrollida, et tegemist on ühe ja sama isikuga.

  (2) Infotehnoloogilise lahenduse abil isikusamasuse kontrollimise tulemus tuleb mobiilioperaatoril salvestada. Andmed tuleb salvestada koos tuvastatava isiku nime ja isikukoodi ning ajatempliga, mis peab olema seda puudutavate andmetega seotud sel viisil, et iga hilisem andmemuudatus, selle muudatuse tegija, aeg, viis ja põhjus on tuvastatavad.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmeid sisaldavad salvestised peavad olema taasesitatavad kümne aasta jooksul pärast mobiil-ID vormis digitaalsele isikutunnistusele kantud sertifikaatide kehtivusaja lõpust arvates.
[RT I, 27.03.2019, 5 - jõust. 30.03.2019]

§ 4.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimine dokumendi väljastamisel

  (1) Dokumendi väljastamisel peab dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimiseks pöörduma dokumenti väljastavasse asutusse, kui õigusaktidega ei ole ettenähtud teisiti. Dokumendi väljastamisel kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust väljastatava dokumendi alusel.

  (11) Dokumendi väljastamisel ei kontrollita taotleja isikusamasust, kui dokumendi väljastamiseks ei ole nõutav dokumendi väljastaja asukohta pöördumine.
[RT I, 23.12.2010, 5 - jõust. 01.02.2011]

  (2) Kui dokumendi väljastaja ei ole veendunud dokumendi taotleja isikusamasuses, peab dokumendi väljastaja nõudma dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimiseks dokumendi taotlejalt «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi või välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi esitamist. Vajadusel kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust dokumendi taotleja allkirjasamasuse kindlakstegemise teel.

  (3) Kui dokumendi väljastaja ei ole veendunud dokumendi taotleja isikusamasuses ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud viisil, edastatakse dokument väljastamiseks dokumendi väljaandjale ning dokumendi taotleja isikusamasust kontrollib dokumendi väljaandja.

§ 5.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimine dokumendi väljastamisel dokumendi taotleja seaduslikule esindajale

  (1) Alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku dokumendi väljastamisel tema seaduslikule esindajale kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust väljastatava dokumendi ja seadusliku esindaja seletuste alusel.

  (2) Dokumendi väljastamisel dokumendi taotleja seaduslikule esindajale kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust või tuvastatakse tema isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel. Seadusliku esindaja isikusamasust võidakse kontrollida või tema isik tuvastada ka välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi alusel. Vajadusel kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust seadusliku esindaja allkirjasamasuse kindlakstegemise teel.

§ 6.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimine dokumendi väljastamisel selleks volitatud valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse töötajale või vanglatöötajale

  (1) Isiku, kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda dokumendi väljastamiseks selleks pädevasse asutusse, dokumendi väljastamisel valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötajale ja vanglas kinnipeetava isiku dokumendi väljastamisel vangla direktori poolt volitatud vanglatöötajale, kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust väljastatava dokumendi ja volitatud töötaja seletuste alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud volitatud töötaja isikusamasust kontrollitakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

§ 7.   Isikusamasuse kontrollimise akt

  (1) Määruse § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel koostatakse isikusamasuse kontrollimise akt (edaspidi akt), milles märgitakse:
  1) akti koostamise aeg ja koht;
  2) andmed akti koostaja kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja asutus);
  3) andmed dokumendi taotleja kohta (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht);
  4) milliste tõendite alusel dokumendi taotleja isikusamasust kontrolliti.

  (2) Aktile lisatakse dokumendi taotleja isiku foto ning isikusamasuse kontrollimiseks taotleja poolt esitatud tõendid. Taotleja poolt esitatavate tõendite puudumisel teeb akti koostaja akti sellekohase märke.

  (3) Akti koostaja kinnitab allkirjaga dokumendi taotleja isikusamasuse kontrolli läbiviimise ning aktile lisatud fotol kujutatud isiku vastavust dokumendi taotleja isikule.

  (4) Dokumendi taotleja kinnitab allkirjaga isikusamasuse kontrollimisel tema poolt esitatud andmete õigsust.

§ 8.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. juulil 2009. a.

Lisa Isikusamasuse kontrollimise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json