Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2020, 11

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Vastu võetud 24.03.2020 nr 12

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui haigekassaga lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutaja osutab kindlustatud isikutele eriarstiabi (välja arvatud hambaravi) tervishoiuteenuseid lepinguperioodiks (I poolaasta ja aasta) kokkulepitud kohustuste kogusummast rohkem ja täidab lepingus kokkulepitud ambulatoorsete ravijuhtude arvu vähemalt 99% ulatuses, võtab haigekassa kokkulepitud kohustuste kogusummat ületavate ravijuhtude eest tasu maksmise kohustuse üle statsionaarses eriarstiabis koefitsiendiga 0,3 ning ambulatoorses eriarstiabis ja päevaravis koefitsiendiga 0,7 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui haigekassaga lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutaja osutab kindlustatud isikutele õendusabi tervishoiuteenuseid lepinguperioodiks (I poolaasta ja aasta) kokkulepitud kohustuste kogusummast rohkem, võtab haigekassa kokkulepitud kohustuste kogusummat ületavate ravijuhtude eest tasu maksmise kohustuse üle iseseisvas statsionaarses õendusabis koefitsiendiga 0,3 ja koduõenduses koefitsiendiga 0,7 tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirhinnast.”;

3) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Haigekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, sisearstile, psühhiaatrile, günekoloogile, taastusarstile, dermatoveneroloogile, veresoontekirurgile, valuravi arstile, lastepsühhiaatrile või androloogile tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47 ja 50 sätestatud andmeid.”;

4) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelist jäetakse välja järgmised read:

Ämmaemanda vastuvõtt (esmane)

3111

Ämmaemanda vastuvõtt

3112

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne)

3038

5) paragrahvi 6 lõikes 5 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida nimetusega:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse kood

uued read järgmises sõnastuses:

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 60 min)

3098

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3099

Ämmaemanda koduvisiit (sünnitusjärgne) esmatasandi tervisekeskuses

3028

6) paragrahvi 6 lõikes 7 esitatud tabelist jäetakse välja järgmised read:

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Füsioteraapia 2–3 haigele samaaegselt (kestus 30 min)

7051

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

7) paragrahvi 6 lõikes 7 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida nimetusega:

Logopeediline teraapia (kestus 90 min)

7622

uued read järgmises sõnastuses:

Füsioteraapia individuaalne esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7062

Füsioteraapia 2–3 haigele samal ajal esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7063

Füsioteraapia grupis esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

7064

8) paragrahvi 8 lõikes 11 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Erialane pädevus

KOOD

KOEFITSIENT

Perearsti erialane pädevus

0,1

Pereõe erialane pädevus

0,1

9) paragrahvi 20 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 4 nimetatud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse hallatavas tervise infosüsteemis andmete töötlemise kulu on 1622,00 eurot kvartalis.

(3) Tervishoiuteenuste loetelu § 45 lõikes 4 nimetatud Sihtasutuses Eesti Tervishoiu Pildipank piltide arhiveerimise kulu on 5257,17 eurot kvartalis.”;

10) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 18 eurot ja 35 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 9 eurot ja 60 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 5 eurot ja 50 senti tunnis;
4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 9 eurot ja 60 senti tunnis;
5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 5 eurot ja 50 senti tunnis.”;

11) paragrahvi 381 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Arsti brutopalga kuluna arvestatakse standardkulus 23 eurot ja 78 senti tunnis.”;

12) paragrahvi 40 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Lisatasu, kui perearsti tegevuskoht asub väljaspool Tallinna või Tartut ja sellega otseselt piirnevat valda või kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 55 lõike 1 alusel kehtestatud haiglate loetelus nimetatud haiglast kaugemal kui 40 km (edaspidi kaugusetasu) või saarel, sisaldab teenuse osutamisega seotud transpordikulu.”;

13) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 14 eurot ja 40 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 8 eurot ja 00 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 5 eurot ja 00 senti tunnis.”;

14) paragrahvi 48 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevuskoht asub lähimast haiglavõrgu haiglast kaugemal kui 40 km või saarel, on kaugusetasu kahekordne.”;

15) paragrahvi 56 lõike 1 punktis 2 esitatud tabelisse lisatakse pärast rida nimetusega:

4

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

uus rida järgmises sõnastuses:

5

tähendus kindla RHK 10 diagnoosi korral raviarvel vastavalt erialaseltsiga kokkulepitule

16) paragrahvi 58 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) teenuse osutamise kuupäev (sama koodiga tähistatud voodipäevade puhul võib järjestikustel päevadel teenuse osutamise korral märkida teenused ühe reana ja esimese voodipäeva alguskuupäevaga);”;

17) määruse lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1 „Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)”;

18) määruse lisa 15 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2 „Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses”;

19) määrust täiendatakse lisaga 49 „Teenuse „Patsiendi isolatsioon (1 ööpäev)” (kood 7009) rahastamise tingimused kontakti, piiskade ja õhu vahendusel levivate nakkuste isolatsiooni korral”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 3;

20) määrust täiendatakse lisaga 50 „E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel androloogi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 4;

21) määrust täiendatakse lisaga 51 „Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenustes sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisega seotud kulud”, mis on esitatud käesoleva määruse lisana 5.

§ 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2020. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 2 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

Lisa 3 Teenuse „Patsiendi isolatsioon (1 ööpäev)” (kood 7009) rahastamise tingimused kontakti, piiskade ja õhu vahendusel levivate nakkuste isolatsiooni korral

Lisa 4 E-konsultatsiooni saatekirja ja selle vastuse nõuded perearsti poolt patsiendi suunamisel androloogi e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

Lisa 5 Koodidega 2323K–2329K tähistatud tervishoiuteenustes sisalduvad tervishoiuteenuse osutamisega seotud kulud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json