Teksti suurus:

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Väljaandja:Terviseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2024
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2024, 1

Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine

Vastu võetud 22.03.2024 nr 15

Määrus kehtestatakse ravikindlustuse seaduse § 32, Tartu Ülikooli seaduse § 72 lõike 7 ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri 2019. a määruse nr 71 „Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alused” § 2 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Alates 1. aprillist 2024. a on brutotunnipalk 19 eurot ja 67 senti ning ühe kuu baasil arvutatav brutopalk on 3315 eurot ja 97 senti.”.

§ 2.  Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 27 eurot ja 14 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 14 eurot ja 40 senti tunnis;
3) erakorralise meditsiini tehniku brutopalk on 12 eurot ja 42 senti tunnis;
4) kiirabitehniku brutopalk on 12 eurot tunnis.”;

2) paragrahvi 13 lõike 2 tabeliosas asendatakse arv „1291,69” arvuga „1407,38”;

3) paragrahvi 13 lõikes 4 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

2952,06

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

2281,30

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

  158,52

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

    34,18

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

  116,75

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

    25,94

4) paragrahvi 14 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

2917,34

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

2246,59

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

  158,76

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

    34,42

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

  116,99

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

    26,18

5) paragrahvi 15 lõikes 2 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

2333,48

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

1662,73

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

  121,79

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

    27,12

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

    80,02

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

    18,88

6) paragrahvi 16 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

   1662,73

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

   2175,41

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

       59,54

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

11 683,00

7) paragrahvi 19 lõikes 1 esitatud tabel sõnastatakse järgmiselt:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

103 544,89

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

     1811,44

8) paragrahvi 192 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruses nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Tervisekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tervisekassa tasub perearstile täiendavalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1–12 nimetatud summadele perearsti poolt osutatud, käesoleva määruse §-s 6 nimetatud teenuste eest esitatud raviarvete alusel, arvestades samas paragrahvis kehtestatud rahalise piiranguga.”;

2) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Tervisekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva paragrahvi lõikes 1 või 13 kehtestatud määrale perearsti poolt patsiendi suunamisel e-konsultatsioonile uroloogile, endokrinoloogile, pulmonoloogile, otorinolarüngoloogile, reumatoloogile, pediaatrile, hematoloogile, neuroloogile, kardioloogile, gastroenteroloogile, ortopeedile, onkoloogile, allergoloog-immunoloogile, nefroloogile, sisearstile, psühhiaatrile, günekoloogile, taastusarstile, dermatoveneroloogile, veresoontekirurgile, valuravi arstile, lastepsühhiaatrile, androloogile, infektsionistile, üldkirurgile, meditsiinigeneetika arstile, lastekirurgile, neurokirurgile, suu-, näo- ja lõualuukirurgile, laste oftalmoloogile, plastika- ja rekonstruktiivkirurgile, täiskasvanute silmaarstile, töötervishoiuarstile ja bensodiasepiinide või bensodiasepiinisarnaste ainete retsepti väljakirjutamiseks tervise infosüsteemi vahendusel edastatud e-konsultatsiooni saatekirjaga või e-konsultatsioonile suunatud patsiendi ravi ülevõtmise eest tervishoiuteenuste loetelus sätestatud tingimustel, kui e-konsultatsiooni saatekiri ja eriarsti vastus sisaldavad käesoleva määruse lisades 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50, 52–59 ja 63–65 sätestatud andmeid.”;

3) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Tervisekassa tasub perearstile raviarvete esitamisel täiendavalt käesoleva määruse § 4 lõikes 1, 11 või 12 kehtestatud summale järgmiste teenuste eest vastavalt tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud teenuste piirhindadele:

Uuringud ja protseduurid

Tervishoiuteenuse
kood

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 60 min)

3111

Ämmaemanda vastuvõtt (kestus 30 min)

3112

Ämmaemanda koduvisiit

3038

Ämmaemanda kaugvastuvõtt (kestus 30 min)

3208

Ämmaemanda kaugvastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3218

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 60 min)

3098

Ämmaemanda vastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (kestus 30 min)

3099

Ämmaemanda videovastuvõtt esmatasandi tervisekeskuses (30 min)

3230

Esmatasandi tervisekeskuses töötava ämmaemanda koduvisiit

3028

Koduõendusteenus

3026

Biopsia võtmine (välja arvatud operatsiooni ajal)

7004

Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon

7005

Puurbiopsia

7006

Dermatoskoopia

7007

Digitaalne dermatoskoopia

7008

Diatermokoagulatsioon, krüoteraapia (protseduur ühele haigele)

7025

Laparotsentees

7110

Pindmiste naha ja nahaaluskoe tuumorite eemaldamine

7114

Pindmiste haavade ekstsisioon, kirurgiline korrastus

7115

Mädakolde avamine ja dreneerimine

7116

Võõrkeha (v.a implantaadi) eemaldamine pehmetest kudedest

7117

Väikese implantaadi eemaldamine

7118

Väikese implantaadi vahetamine

7119

Muud kirurgilised protseduurid

7122

Õlavarre kips- või kerglahase asetamine

7128

Sääre kips- või kerglahase asetamine

7129

Muu kips- või kerglahase asetamine

7130

Sidumine (ambulatoorne)

7141

Kateeterdamine

7159

Püsikateetri paigaldamine

7160

Epitsüstostoomi vahetus

7162

Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt)

7163

Punktsiooniga epitsüstostoomia

7165

Emakasisese vahendi paigaldamine / instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine

7352

Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega

7359

HIV1,2 antigeeni ja/või antikehade määramine

66719

Papanicolaou meetodil tehtud ja skriinija hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66807

Papanicolaou meetodil tehtud, skriinija ja patoloogi hinnatud günekotsütoloogiline uuring

66809

Papanicolaou meetodil tehtud ja patoloogi hinnatud patoloogiline günekotsütoloogiline uuring

66811

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring (LBC)

66822

Ösofagogastroduodenoskoopia

7551

Kolonoskoopia

7558

Klipsi asetamine endoskoopial

7574

Endoskoopiline injektsioonravi

7576

Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega

7577

Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial

7578

Spirograafia

6301

Bronhodilataatortest

6302

Vererõhu ööpäevane monitooring

6344

EKG monitooring 24 tundi

6371

Ehhokardiograafia osalise mahuga

6339

Elektrokardiograafia koormustest (veloergomeetril, koormusrajal)

6324

Täismahus ehhokardiograafia

6340

Peennõelabiopsia või punktsioon ultraheli või röntgeni kontrolli all

7890

Hematoksüliin-eosiin värvinguga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66800

Hematoksüliin-eosiin värvinguga pahaloomulisuse diferentseeringuga biopsiamaterjali uuring (1 blokk)

66823

Operatsioonipreparaadi väljalõige koos makropreparaadi ja histoloogilise preparaadi kirjeldava diagnoosiga (kuni 3 blokki)

66801

Histoloogilise preparaadi 1 lisavärving (Giemsa, van Gieson) (1 klaas)

66802

Immuunhistokeemiline või -tsütokeemiline uuring ühel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66804

Histo- või tsütokeemiline uuring histoloogilisel koelõigul või tsütoloogilisel preparaadil (1 klaas)

66805

Skriinija poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66808

Patoloogi poolt hinnatud üldtsütoloogiline uuring (kuni 3 klaasi)

66810

Histoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial (kuni 5 tükki)

7552

Tsütoloogilise koematerjali võtmine endoskoopial

7587

Endoskoopiline polüpektoomia (kuni 5 polüüpi)

7569

Emakasisene rasestumisvastane vahend

2930L

Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7050

Kaugfüsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)

7065

Füsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7052

Kaugfüsioteraapia grupis (kestus 30 min)

7067

Inimese papilloomviiruse test nukleiinhappe (DNA ja/või RNA) järjestuse määramisel

66644

Vedelikupõhine günekotsütoloogiline uuring HPV/NAT leiu täpsustamiseks

66821

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise esmane nõustamine (50 min)

3119

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise nõustamine (15 min)

3120

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise kaugnõustamine (15 min)

3232

Tubaka- või nikotiinitoodetest loobumise videonõustamine (15 min)

3233

Transkraniaalse alalisvooluga stimulatsiooni seanss

7604

AUDIT test koos tagasisidestamisega (10 minutit)

3127

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine (15 minutit)

3122

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine (50 minutit)

3123

AUDIT test koos tagasisidestamisega kaugvastuvõtuna (10 minutit)

3234

AUDIT test koos tagasisidestamisega videovastuvõtuna (10 minutit)

3235

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine kaugvastuvõtuna (15 minutit)

3236

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja lühinõustamine videovastuvõtuna (15 minutit)

3237

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine kaugvastuvõtuna (50 minutit)

3238

Alkoholitarvitamise häire ennetus ja laiendatud nõustamine videovastuvõtuna (50 minutit)

3239

Endoproteesimise vajaduse hindamise ja/või üldandmete ja elukvaliteedi hindamise küsimustiku täitmine vastavalt endoproteesimise standardile sobivale patsiendile (1 kord)

4506A

Füsioteraapia igapäevases keskkonnas

7060

Kodune palliatiivne hapnikravi

7074

Kardiotokograafiline non-stress-test

6335

Kardiotokograafiline kontraktsiooni stresstest

6336

Ühe inimese gripivastane vaktsineerimine

3089

Ühe inimese vaktsineerimine COVID-19 vastu

3199

Riskipatsiendile raviplaani koostamine

5092A

Riskipatsiendi järelvisiit koos raviplaani ülevaatusega

5095A

4) paragrahvi 124 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „, 63 ja 64” tekstiosaga „ja 63–65”;

5) paragrahvi 125 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „perearst” sõnadega „või nimistuga töötav arst”;

6) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 27 eurot ja 14 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 14 eurot ja 40 senti tunnis;
3) eriõe ja ämmaemanda brutopalk on 14 eurot ja 94 senti tunnis;
4) hooldustöötaja brutopalk on 8 eurot ja 36 senti tunnis;
5) kliinilise psühholoogi brutopalk on 21 eurot ja 11 senti tunnis;
6) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 15 eurot 30 senti tunnis;
7) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 8 eurot 36 senti tunnis.”;

7) paragrahvi 381 lõike 4 teises lauses asendatakse tekstiosa „31 eurot ja 94 senti” tekstiosaga „35 eurot ja 17 senti”;

8) määruse 7. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 383 järgmises sõnastuses:

§ 383 Tervishoiuteenuse „Vanglameditsiini tervishoiuteenuste osutamise valmisolekutasu ühes kuus” piirhinna arvutamine ja muutmine

(1) Tervishoiuteenuse piirhind leitakse, lähtudes alljärgnevast:
1) piirhinna leidmise aluseks on vangide arv ja valmisolekutasus sisalduv tervishoiuteenuste maht;
2) valmisolekutasus sisalduv personali ametikohtade arv ja töötasu on leitud käesoleva määruse §-de 28 ja 41 alusel. Ametikohtade arv on põhjendatud juhtudel korrigeeritud arvutustehte tulemist suuremaks. Administratsiooni/juristi tasu on määratud arsti juhtimiskulu tasu ja valmisolekutasus sisalduva personali ametikohtade arvu korrutisena;
3) valmisolekutasus sisalduva tervishoiuteenuste mahu alusel on igale vanglale arvutatud tasu teenuste osutamisega kaasnevate kulude hüvitamiseks vastavalt käesoleva määruse §-dele 31–33;
4) ravimite, meditsiiniseadmete ja abivahendite kulu leidmisel on aluseks võetud keskmine summa, mis kulus 2022. aastal kolmel vanglal ravimitele, meditsiiniseadmetele ja abivahenditele kokku. Saadud summa jagati proportsionaalselt kolme vangla vahel vastavalt vangide arvule.

(2) Teenuse piirhind koosneb:
1) vangistusseaduse § 52 lõike 11 alusel kehtestatud määruses nimetatud vanglas kohapeal osutatavate tervishoiuteenuste, välja arvatud vajaminevad hambaraviteenused, ja teenuste osutamisega kaasnevatest kuludest;
2) valmisolekutasus sisalduva tervishoiuteenuseid osutava personali töötasudest, millele on rakendatud koefitsienti 1,25, ja üldkuludest;
3) administratsiooni/juristi tasust;
4) õe ööpäevaringse valve tasust nii vanglas kui arestimajas;
5) Tallinna vangla tuberkuloosi statsionaarse ravi ja Tartu vangla psühhiaatrilise statsionaarse ravi kulust;
6) Tallinna vangla puhul Tallinna Kinnipidamiskeskuses osutatavate tervishoiuteenuste, personali ja ravimite kulust;
7) ravimite, meditsiiniseadmete ja abivahendite kulust.

(3) Teenuse piirhind muutub järgmistel juhtudel:
1) kui vangide arv muutub olulisel määral;
2) kui tervishoiuteenuse osutaja lõpetab lepinguperioodil teenuse piirhinda arvestatud teenuse osutamise, korrigeeritakse tervishoiuteenuste loetelu muutmisel vastava mõju ulatuses valmisolekutasu piirhinda;
3) kui muutuvad käesoleva määruse §-des 28–33 nimetatud ressursside ühiku maksumused, mis on arvestatud käesoleva määruse § 27 alusel;
4) kui valmisolekutasu arvestamise aluseks olnud teenustele lisandub olulise mahuga teenus, arvestatakse lisandunud teenuse mõju piirhinda.”;

9) paragrahv 40 lõikest 56 jäetakse välja tekstiosa „, vaimse tervise õde”;

10) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 59 järgmises sõnastuses:

„(59) Lisatasu perearsti nimistut teenindava eriõe eest sisaldab üldõe ja eriõe miinimumpalga erinevust.”;

11) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 21 eurot ja 40 senti tunnis;
2) kliinilise psühholoogi brutopalk on 21 eurot ja 11 senti tunnis;
3) õe ja tugispetsialisti brutopalk on 12 eurot tunnis;
4) eriõe brutopalk on 12 eurot ja 45 senti tunnis;
5) abilise (nt raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 7 eurot ja 60 senti tunnis;
6) registraatori brutopalk on 9 eurot ja 60 senti senti tunnis.”;

12) määruse § 67 lõige 14 sõnastatakse järgmiselt:

„(14) Määruse § 28 lõike 4 punktis 5 ja määruse § 41 lõike 2 punktis 2 sätestatud brutopalkasid rakendatakse kuni 31. märtsini 2025. a.”;

13) määruse lisad 3, 15 ja 16 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

14) määrust täiendatakse lisaga 65 „E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt patsiendi suunamisel töötervishoiuarsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel” (lisatud).

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2024. a.

Riina Sikkut
Terviseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa 3 Teenuste standardkulu komponendid (ressursid, ressursi kasutamise keskmine maht ja ressursi ühe mõõtühiku maksumus)

Lisa 15 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 16 Tervishoiuteenuste loetelu peatükis „Meditsiiniseadmed ja ravimid” sätestatud meditsiiniseadmete maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Lisa 65 E-konsultatsiooni saatekirja ja vastuse nõuded arsti poolt patsiendi suunamisel töötervishoiuarsti e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json