Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.03.2024
Avaldamismärge:RT I, 27.03.2024, 6

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 25.03.2024 nr 14

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 11 lõike 2 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruse nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. märtsi 2013. a määruses nr 54 „Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5 asendatakse sõna „Kaitseministeerium” sõnadega „Kaitseressursside Amet”;

2) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 11 lõike 2 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) töötukassa andmekogu;”;

4) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse punktiga 25 järgmises sõnastuses:

„25) maksukohustuslaste register.”;

5) paragrahvi 12 lõigetes 2–7, §-des 14 ja 15 ning § 16 lõikes 2 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „vastutav” vastavas käändes;

6) paragrahvi 19 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) eriarstil, kes on kaasatud haldusmenetluse seaduse alusel terviseseisundi hindamisega seotud otsuse peale esitatud vaide lahendamisse;”;

7) paragrahvi 21 lõigetes 2, 4 ja 5 ning §-s 22 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „vastutav” vastavas käändes;

8) määruse 5. peatüki pealkirjast jäetakse välja sõnad „ja volitatud”;

9) paragrahvi 24 punktidest 2 ja 3 jäetakse välja sõnad „koos volitatud töötlejaga”;

10) paragrahvi 24 täiendatakse punktidega 5–8 järgmises sõnastuses:

„5) vastutab registritoimingute õiguspärasuse eest;
6) vastutab registrist andmete nõuetekohase väljastamise eest;
7) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu registrile;
8) sõlmib lepinguid andmevahetuse kohta andmekogude vahel.”;

11) paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostatakse avaliku teabe seaduses sätestatud korras.”;

13) paragrahvi 26 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvis 27 asendatakse sõna „volitatud” sõnaga „vastutavale”.

§ 2.  Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub üldises korras.

(2) Määruse § 1 punkt 4 jõustub 1. mail 2024. a.

Kaja Kallas
Peaminister

Hanno Pevkur
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json