Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2012, 1

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.04.2012 nr 33

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 32 lõike 8, § 321 lõike 4, § 35 lõike 4, § 41 lõike 11 ning § 105 lõigete 11 ja 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” (RT I, 17.01.2012, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvid 11–15 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Direktori otsustuspädevus

Direktori pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 15 lõike 4, § 33 lõigete 1 ja 2, § 39 lõike 4 ja § 99 alusel, anda üldkorraldus § 46 lõike 2 alusel ning otsustada kinnisest vanglast kinnipeetava väljapoole vanglat õppima või tööle lubamine „Vangistusseaduse” § 22 alusel käesolevas määruses sätestatud korras.

§ 12. Üksuse juhi otsustuspädevus

(1) Üksuse juhi pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 8 lõike 2, § 24 lõike 1, § 25 lõigete 1 ja 2, § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 32, § 38 lõike 21, § 39 lõike 3, § 43 lõike 3, § 63 lõike 4, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 651 lõike 4, § 69 lõike 4 esimese lause, § 93 lõigete 3 ja 7 ja § 103 alusel ning anda üksikjuhtumit reguleeriv haldusakt § 46 lõike 2 alusel.

(2) Avavangla või kinnise vangla avavanglaosakonna juht võib otsustada kinnipeetava väljapoole vanglat õppima või tööle lubamise „Vangistusseaduse” § 22 alusel käesolevas määruses sätestatud korras ja teha otsuse „Vangistusseaduse” § 10 lõike 2 alusel.

(3) Lõigetes 1 ja 2 sätestatut kohaldatakse ka Viru Vangla avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna juhataja suhtes ning üksust juhtiva muu vanglateenistuse ametniku suhtes.

(4) Edasilükkamatul juhul võib „Vangistusseaduse” § 8 lõike 2 alusel teha otsuse kõrgeim kohalviibiv vanglateenistuse ametnik.

§ 13. Julgeolekuosakonna juhataja otsustuspädevus

(1) Julgeolekuosakonna juhataja pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 12 lõike 2, § 28 lõike 3 ja § 29 lõike 3 alusel.

(2) Harku ja Murru Vanglas on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule julgeolekuosakonna juhataja pädevuses teha otsus „Vangistusseaduse” § 69 lõike 4 esimese lause ja § 103 alusel.

§ 14. Korrapidaja otsustuspädevus

Korrapidaja pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 63 lõike 4 alusel.

§ 15. Otsustuspädevuse erijuhud Harku ja Murru Vanglas

(1) Direktori pädevuses on lisaks §-s 11 sätestatule teha otsus „Vangistusseaduse” § 32 alusel.

(2) Direktori asetäitja pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 38 lõike 21, § 39 lõike 3, § 43 lõike 3 ja § 93 lõike 7 alusel.

(3) Vangistusosakonna juhataja pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 8 lõike 2, § 24 lõike 1, § 25 lõigete 1 ja 2 alusel. Edasilükkamatul juhul võib „Vangistusseaduse” § 8 lõike 2 alusel teha otsuse kõrgeim kohalviibiv vanglateenistuse ametnik.

(4) Vangistusosakonna juhataja ja avavangla peaspetsialisti pädevuses on teha otsus „Vangistusseaduse” § 10 lõike 2, § 30 lõike 2, § 31 lõike 2, § 64 lõike 4, § 65 lõike 2, § 651 lõike 4, § 93 lõike 3 alusel, anda üksikjuhtumit reguleeriv haldusakt § 46 lõike 2 alusel ja otsustada kinnipeetava väljapoole vanglat õppima või tööle lubamine käesolevas määruses sätestatud korras.”;

2) määruse 16. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

16. peatükk
LÜHIAJALINE VÄLJASÕIT JA VÄLJAVIIMINE
”;

3) paragrahvi 80 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väljasõidu taotluse esitab kinnipeetav.”;

4) paragrahvi 82 lõikes 1 asendatakse sõnad „arvestab vangla direktor” sõnaga „arvestatakse”;

5) paragrahvi 83 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Väljasõiduloa andmisest võib keelduda, kui:”;

6) paragrahvi 83 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) muul põhjusel on alust arvata, et väljasõit on vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega.”;

7) paragrahvi 84 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või tema”;

8) paragrahvi 88 lõikest 2 jäetakse välja sõna „direktori”;

9) lisast 7 jäetakse välja sõna „direktor”;

10) paragrahvi 91 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Väljaspool vanglat õppima asumiseks esitab kinnipeetav taotluse ja lisab sellele dokumendid.”;

11) paragrahvi 92 lõikes 1 asendatakse sõnad „võtab vangla direktor arvesse” sõnaga „arvestatakse”;

12) paragrahvi 92 lõikes 2 asendatakse sõnad „Vangla direktor” sõnadega „Taotluse lahendamisel”;

13) paragrahvi 93 lõikest 1 jäetakse välja sõna „direktori”;

14) paragrahvi 94 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Loa andmisest võib keelduda või loa enne selle tähtaja lõppemist tühistada, kui:”;

15) paragrahvi 94 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „vangla direktoril on muul põhjusel” sõnadega „muul põhjusel on”;

16) paragrahvi 961 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Vangla direktor võib anda kinnises vanglas karistust kandvale kinnipeetavale loa järelevalve all või järelevalveta töötamiseks väljaspool vanglat (edaspidi luba). Avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda paigutatud kinnipeetavale loa andmise otsustab üksuse juht.”;

17) paragrahvi 962 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 963 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „võtab vangla direktor arvesse” sõnaga „arvestatakse”;

19) paragrahvi 963 lõikes 2 asendatakse sõnad „Vangla direktor” sõnadega „Taotluse lahendamisel”;

20) paragrahvi 964 lõikest 1 jäetakse välja sõna „direktori”;

21) paragrahvi 965 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) muul põhjusel on alust arvata, et töötamine väljaspool vanglat on vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega.”;

22) paragrahvi 965 lõikest 2 jäetakse välja sõna „direktori”;

23) paragrahvi 966 lõike 1 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Luba tunnistatakse kehtetuks, kui:”;

24) paragrahvi 966 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Loa võib tunnistada kehtetuks, kui:”;

25) paragrahvi 966 lõikest 3 jäetakse välja sõna „direktori”;

26) paragrahvi 967 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Direktor võib loa kehtivuse” sõnadega „Loa kehtivuse võib”;

27) paragrahvi 967 lõikest 3 jäetakse välja sõna „direktori”.

§ 2.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 87 „Tartu Vangla põhimäärus” (RT I, 17.02.2012, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt.

„1) juhib vahetult või direktori asetäitjate kaudu vangla struktuuriüksuste tööd;”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 6 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Vangla osakonnad ja üksused on:”;

4) määrust täiendatakse §-dega 171 ja 172 järgmises sõnastuses:

§ 171. Üksuse juht

(1) Üksust juhib üksuse juht, kes tagab üksusele pandud ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise.

(2) Üksuse juht:
1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
2) valvab üksuse teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
3) allkirjastab või viseerib üksuses koostatud dokumendid ja annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi;
4) annab aru üksuse tegevusest;
5) esindab üksust ning annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid üksuse koosseisu ja töökorralduse, üksuse teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
8) taotleb üksuse teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
9) täidab muid üksuse põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 172. Üksuse põhimäärus

Üksuse täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning üksuse juhi asendamine sätestatakse üksuse põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.”.

§ 3.  Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” (RT I, 20.05.2011, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) määrab direktori asetäitjale alluvad osakonnad ja üksused;”;

2) paragrahvi 6 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-dega 211 ja 212 järgmises sõnastuses:

§ 211. Üksuse juht

(1) Üksust juhib üksuse juht, kes tagab üksusele pandud ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise.

(2) Üksuse juht:
1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
2) valvab üksuse teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
3) allkirjastab või viseerib üksuses koostatud dokumendid ja annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi;
4) annab aru üksuse tegevusest;
5) esindab üksust ning annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid üksuse koosseisu ja töökorralduse, üksuse teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
8) taotleb üksuse teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
9) täidab muid üksuse põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 212. Üksuse põhimäärus

Üksuse täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning üksuse juhi asendamine sätestatakse üksuse põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.”.

§ 4.  Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” (RT I, 17.02.2012, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult või direktori asetäitjate kaudu vangla struktuuriüksuste tööd;”;

2) paragrahvi 7 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

3) määrust täiendatakse §-dega 181 ja 182 järgmises sõnastuses:

§ 181. Üksuse juht

(1) Üksust juhib üksuse juht, kes tagab üksusele pandud ülesannete täpse ja õigeaegse täitmise.

(2) Üksuse juht:
1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
2) valvab üksuse teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
3) allkirjastab või viseerib üksuses koostatud dokumendid ja annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi;
4) annab aru üksuse tegevusest;
5) esindab üksust ning annab üksuse nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid üksuse koosseisu ja töökorralduse, üksuse teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamise kohta;
7) taotleb üksuse ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
8) taotleb üksuse teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
9) täidab muid üksuse põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 182. Üksuse põhimäärus

Üksuse täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning üksuse juhi asendamine sätestatakse üksuse põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.”.

§ 5.  Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruse nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2010. a määruses nr 43 „Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine” (RT I, 25.02.2011, 14) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib vahetult või direktori asetäitja kaudu vangla struktuuriüksuste tööd;”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„11) määrab direktori asetäitjale alluvad osakonnad ja üksused;”;

3) paragrahvi 4 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) juhib talle vahetult alluvate osakondade tööd;”;

4) paragrahvi 6 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juunil 2012. a.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

/otsingu_soovitused.json