Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 27.04.2017, 1

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” muutmine

Vastu võetud 23.04.2017 nr 26

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 25 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruses nr 35 „Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kütuse kogus (veerg E), millelt maksustamisperioodil on tekkinud maksukohustus, vastavalt veerus D märgitud ühikule. Ridadel 1–10 ja 20–22 nimetatud kütuste puhul märgitakse kogus ka kilogrammides (veerg E 1);”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Tabeli A täidavad mootorimaagaasi ja veeldatud olekus mootorimaagaasi kohta kõik ATKEAS §-s 22 nimetatud maagaasiaktsiisi maksjad.”;

3) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tabelise B märgitakse andmed tarbimisse lubatud kütuselt juurdemakstava aktsiisisumma kohta, kui kütust kasutatakse kõrgemalt maksustataval otstarbel järgmiselt:
1) veergu B märgitakse aktsiisiga varem maksustatud kütuse nimetus ja kütuse nimetusele vastava kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodi esimesed kaheksa numbrit, millelt tekkis ATKEAS kohaselt maksukohustus kõrgema aktsiisimääraga;
2) veergu C märgitakse selle kütuse aktsiisimäär, mida veerus B märgitud kütusele rakendatakse, näiteks raske kütteõli puhul diislikütuse aktsiisimäär;
3) veergu D märgitakse veerule C vastav aktsiisimäära ühik;
4) veergu E märgitakse kogus vastavalt veerus D märgitud ühikule;
5) veerg E 1 täidetakse juhul, kui veergu E märgitud kogus ei ole kilogrammides;
6) veergu F märgitakse kütuselt juurdemaksmisele kuuluv aktsiisisumma, mis leitakse tasumisele kuuluvast aktsiisisummast varem tasutud aktsiisisumma lahutamisega;
7) rea lõpus esitatakse juurdemaksmisele kuuluva aktsiisisumma leidmise arvutuskäik, sealhulgas vajalikud teisendused kütuse mahu ja massiühikute vahel;
8) mitmelt varasemalt maksustatud kütuselt juurdemaksmisele kuuluva aktsiisisumma deklareerimisel tuleb iga kütuse andmed esitada eraldi ridadel, mis on nummerdatud kasvavas järjekorras.”;

4) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 2017. aasta 1. juulil.

  (2) Määrust rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 3 Energiatoote aktsiisideklaratsioon

/otsingu_soovitused.json